Nadzorni odbor (NO) je kontrolni organ NALED-a. NO ima pet članova koje iz svojih redova bira i razrešava Skupština. NO se stara da završni račun i izveštaji o poslovanju udruženja budu sačinjeni u skladu sa propisima, razmatra izveštaje revizora, nalaze i akte inspekcijskih i drugih organa, stara se o zakonitosti rada udruženja i predstavlja godišnji izveštaj o finansijskom poslovanju na redovnoj sednici Skupštine. Mandat članova NO je četiri godine, uz najviše dva uzastopna mandata. Sastaje se najmanje dva puta godišnje

Boban Đurović

Vrnjačka Banja, predsednik opštine

Član NO NALED-a


Rođen je 1979. godine u Kraljevu. Diplomirao je na Šumarskom fakultetu u Beogradu, gde je...

Gordana Bukumirić

UNIQA, predsednica

Članica NO NALED-a


Gordana Bukumirić je rođena 1975, u Novom Sadu. Završila je Ekonomski fakultet u Beograd...

Igor Anić

ProCredit banka, član IO

Član NO NALED-a


Po završetku Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu na smeru poslovne finansije i ra...

Vladislav Cvetković

PriceWaterhouseCoopers, direktor

Član NO NALED-a


Vladislav Cvetković je Direktor za poslovno savetovanje u „PricewaterhouseCoopers“ u...