Javni poziv za izradu softvera za elektronsku prijavu sezonskih radnika

Logoi sezonski rad.png

Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) sprovodi postupak nabavke softvera za elektronsku registraciju sezonskih radnika za potrebe Ministarstva finansija - Poreske uprave, u okviru projekta „Povećanje prilika za zapošljavanje sezonskih radnika“, koji finansira Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, i u vezi sa tim objavljuje:

JAVNI POZIV

ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU SOFTVERA U SKLOPU PROJEKTA „POVEĆANJE PRILIKA ZA ZAPOŠLJAVANJE SEZONSKIH RADNIKA“

 

1. PREDMET NABAVKE

Predmet nabavke je izrada softvera u sklopu projekta „Povećanje prilika za zapošljavanje sezonskih radnika“ i primene Zakona o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u određenim delatnostima za potrebe Ministarstva finansija - Poreske uprave.

2. USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU

Pravo na dostavljanje ponuda imaju sva zainteresovana pravna lica koja ispunjavaju obavezne uslove za učešće u postupku. Ponuđači su u obavezi da uz ponudu dostave odgovarajuće dokaze o ispunjenosti uslova, na način koji je utvrđen u konkursnoj dokumentaciji.  

Javno predstavljanje projekta i javnog poziva za nabavku softvera održaće se u sredu 8. avgusta u 13 časova u prostorijama NALED-a, Makedonska 30, VII sprat,  Beograd. Potrebno je učešće na javnom predstavljanju potvrditi na mejl adresu naled@naled.rs.

3. KRITERIJUM ZA OCENU PONUDA

Ocena dostavljenih ponuda biće izvršena primenom sledećih kriterijuma:

  1. Tehničke karakteristike: 80 bodova;
  2. Ponuđena cena: 20 bodova.

4. PREUZIMANJE KONKURSNE DOKUMENTACIJE

Svi zainteresovani ponuđači mogu preuzeti konkursnu dokumentaciju sa zvanične internet stranice NALED-a.

U dokumentaciji su date detaljne informacije o jeziku ponude, načinu dostavljanja ponude, učešću u postupku javnog otvaranja ponuda, roku za donošenje odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača, kontakt osobi za pružanje dodatnih informacija, roku važenja ponude, prihvatljivosti ponude, ceni i sredstvima finansijskog obezbeđenja. 

Preuzmite:
Javni poziv za dostavljanje ponuda za nabavku softvera u sklopu projekta "Povećanje prilika za zapošljavanje sezonskih radnika"
Uputstvo i obrasci za dostavljanje ponuda (.pdf)
Uputstvo i obrasci za dostavljanje ponuda (.docx)
Opis posla - portal za prijavu sezonskih radnika
Prikaz stanja i metodologija izrade
Zakon o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u određenim delatnostima (.pdf)

5. ROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

Ponude moraju biti dostavljene na jedan od načina predviđenih konkursnom dokumentacijom, najkasnije do 20. avgusta 2018. godine do 24:00 h po lokalnom vremenu, bez obzira na način dostavljanja (elektronski ili u papirnoj formi).

6. MESTO, VREME I NAČIN OTVARANJA PONUDA

Javno otvaranje dostavljenih ponuda biće obavljeno u prostorijama NALED-a, Ulica Makedonska broj 30, Beograd, neposredno nakon isteka roka za dostavljanje ponuda, odnosno 21. avgusta 2018. godine u 13.00 h.

 

ČESTA PITANJA I ODGOVORI

1. Pošto se ne radi o klasičnoj javnoj nabavci, da li je u slučaju zajedničke ponude potrebno dostaviti  potpisan Ugovor o konzorcijumu?

Konkursnom dokumentacijom nije izričito zahtevano da se uz zajedničku ponudu dostavi primerak zaključenog ugovora o konzorcijumu. Shodno tome, eventualno nedostavljanje primerka predmetnog ugovora ne predstavlja razlog za odbijanje takve ponude kao neprihvatljive. Međutim, ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, potrebno je priložiti ugovor o konzorcijumu, kako bi se na nedvosmislen način moglo utvrditi da je reč o zajedničkoj ponudi (a ne o ponudi sa poizvršiocem), kao i da bi komisija za izbor najpovoljnijeg ponuđača lakše sagledala ulogu svakog od učesnika u zajedničkoj ponudi. Napominjemo da, nezavisno od dostavljanja primerka ugovora o konzorcijumu, u slučaju dostavljanja zajedničke ponude postoji obaveza da se za svakog od članova grupe ponuđača dostavi popunjen Obrazac 1 – Podaci o ponuđaču, kao i da je obavezno naznačiti ko je nosilac konzorcijuma (što je izričito navedeno na strani 9. Uputstva za sačinjavanje ponuda).

2. Da li svi konzorcioni partneri ili samo nosilac konzorcijuma dostavlja finansijske izveštaje za 2015, 2016 i 2017 godinu?

U slučaju zajedničke ponude, uslov u pogledu finansijskog kapaciteta (minimalni prihod u iznosu od 1.500.000,00 € za poslednje tri fiskalne godine) zajednički treba da ispune svi članovi konzorcijuma. Shodno tome, finansijski izveštaji za 2015, 2016 i 2017 godinu obavezno se dostavljaju za sve članove konzorcijuma.

3. U  Uputstvu za sačinjavanje ponude je definisano da se ponude predaju do 20.08.2018. godine i za slučaj elektronskog dostavljanja je definisan rok do 24h. Interesuje nas do koliko sati može da se preda ponuda u slučaju ako se predaje samo hard copy varijanta?

 

Ukoliko se ponuda predaje u papirnoj formi (“hard copy”), ista mora biti dostavljena na adresu NALED-a najkasnije do ponedeljka, 20. avgusta 2018. godine do 17,00 časova, s obzirom na činjenicu da je radno vreme NALED-a do 17,00 časova. To podrazumeva da ponuda mora prispeti na recepciju NALED-a do navedenog termina, bez obzira na to da li se dostavlja lično ili poštom.

 

4. Kod traženih referenci zahteva se projekat portala pod kojim se podrazumeva sledeće:

“portali koji su dizajnirani da pružaju podatke iz različitih izvora (eksternih sistema) preko API-ja, koji obezbeđuju doslednost tretiranja funkcionalnosti i objedinjenih procedura, kontrolu pristupa raznorodnim aplikacijama i bazama podataka kao i obradu određenih zahteva korisnika. Osim navedenih funkcionalnosti prikupljanja i prikazavanja informacija iz različitih izvora, portalsko rešenje treba da pruža i opšte informacije korisnicima.”

Da li možete da date pojašnjenje šta se tačno podrazumeva pod ovim formulacijama: „koji obezbeđuju doslednost tretiranja funkcionalnosti i objedinjenih procedura”,

“koji obezbeđuju doslednost tretiranja funkcionalnosti i objedinjenih procedura” i “portalsko rešenje treba da pruža i opšte informacije korisnicima.”

 

Dovoljno je prikazati rešenje koje uspešno komunicira sa eksternim APIjima (jednim lii više) i rešava probleme trenutne nedostupnosti API-ja (retry, rollback transakcije, obaveštenje korisniku o eventualnom neuspehu i sl). Resenje bi trebalo da prikazuje prikupljene podatke na uniforman nacin i uskladjen sa ostalim funkcionalnostima."

 

5. Ukoliko pomenute reference obezbeđuje investitor iz inostranstva, da li je dovoljno da se dostave potvrde na engleskom jeziku ili je potrebno dostaviti i prevod?

 

U skladu sa tačkom 6. Uputstva za sačinjavanje ponuda, ponuđači dostavljaju ponude na srpskom jeziku. To podrazumeva da ponuda, kao i svi prilozi koji se uz nju dostavljaju, moraju biti na srpskom jeziku. Ukoliko je neki od priloga uz ponudu izvorno na jeziku koji nije srpski, mora biti dostavljen i prevod tog akta (dokumenta) na srpski jezik.

 

6. Da li je potrebno da se dostavljaju finansijski izveštaji za 2015, 2016 i 2017, budući da su oni javno dostupni na web stranici APR-a? Ako treba, u kom tačno obliku pošto se oni dostavljaju APR-u u elektronskom obliku?

 

Ponuđači treba da uz ponudu dostave finansijske izveštaje za 2015, 2016. i 2017. godinu, što je izričito i navedeno na strani 5. Uputstva za sačinjavanje ponuda, pod tačkom 7 - Način dostavljanja ponuda. Ukoliko se ponuđač opredeli da ponudu dostavi u papirnom obliku (hard copy), primerci finansijskih izveštaja se takođe dostavljaju u papirnom obliku, kao jedan od dokaza u okviru koverte A – Tehničke specifikacije. Ukoliko ponuđač dostavlja ponudu elektronskim putem, svi prilozi, što podrazumeva i finansijske izveštaje, dostavljaju se u formi elektronskog dokumenta, u pdf formatu, potpisani kvalifikovanim elektronskim potpisom ovlašćenog zastupnika ponuđača.

 

7. U tehničkoj specifikaciji, u poglavlju 1.1.1 Pristup i povezivanje, kaže se na kraju da Portal SR treba da obezbedi eksterne web servise dostupne spoljnim korisnicima, prvenstveno za potrebe izrade mobilne aplikacije. Nigde u ostatku dokumenta nismo uspeli da nađemo specifikaciju pomenutih web servisa. Ko će i kada definisati pomenute web servise? Takođe, da li će ti web servisi biti dostupni za razvoj third-party aplikacija ili će služiti isključivo za potrebe mobilne aplikacije razvijene od strane izvršioca a koja se definiše u poglavlju 7?

 

Struktura eksternih web servisa i njihov broj će biti definisani od strane izvođača u procesu interne analize i izrade, a prema potrebama izvođača da u okviru svog softvera i frameworka obezbedi funkcionisanje mobilne aplikacije. Preporučuje se REST standard za format webservisa, uz standardnu autentifikaciju preko tokena. U pitanju su web servisi prevashodno namenjeni komunikaciji sa mobilnom aplikacijom. U ovom trenutku nije predviđeno da će se razvijati dodatne third-party aplikacije, ali može se desiti da će biti potreban manji broj prostih webservisa za prihvatanje povratnih informacija od strane drugih službi.

 

8. Zahteva se da se mobilna aplikacija implementira u odgovarajućoj nativnoj tehnologiji. Sa druge strane, za izradu portala dozvoljeno je korišćenje i drugih tehnologija mimo preporučenih. Da li je moguće da se sličan princip primeni i na izradu mobilne aplikacije (korišćenje drugih tehnologija), konkretno hibridna tehnologija, budući da po opisu aplikacije nije potrebno korišćenje nikakvih specifičnih hardverskih resursa telefona koji bi eventualno zahtevali korišćenje nativne tehnologije.

 

Insistira se na izradi aplikacija u nativnim tehnologijama.

 

9. Traži se da se nalozi i aplikacije nose zvanična imena portala i institucija u čijoj su nadležnosti (poglavlje 7.1 tehničke specifikacije). Koje su to tačno institucije?

 

Tačni nazivi institucija će biti blagovremeno dostavljeni izabranom izvođaču. U pitanju je formalna informacija, smatramo da dostupnost te informacije u ovom trenutku ne može da utiče na procenu cene projekta.