Barometar

Br. Zakon Stupio na snagu Podzakonski akt Nadlezna institucija Rok Datum usvajanja Status
1. Zakon o trgovini 05.08.2010. Pravilnik o sadržini i obliku izjave o obavljanju trgovine ličnim nuđenjem (član 19) Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija 05.02.2011. 27.10.2014. Prihvaćen 1360 dan(a) posle isteka roka
2. Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga 01.06.2011. Odluka o sadržaju obrasca formularnog ugovora o depozitu/kreditu/lizingu, o dozvoljenom prekoračenju, odnosno o otvaranju i vođenju računa, kao i ugovora o izdavanju i korišćenju platne kartice (član 17) Narodna banka Srbije 04.09.2011. 02.09.2011. Usvojen 2 dan(a) pre isteka roka
3. Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga 01.06.2011. Odluka o formi i sadržini obrasca plana otplate kredita/lizinga/isplate depozita i pregleda obaveznih elemenata kredita/lizinga/isplate depozita (član 25) Narodna banka Srbije 04.09.2011. 02.09.2011. Usvojen 2 dan(a) pre isteka roka
4. Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga 01.06.2011. Odluka o načinu ulaganja prigovora korisnika finansijskih usluga, način postupanja davalaca bankarskih usluga i usluga lizinga po tom prigovoru, kao i način postupanja Narodne banke Srbije ukoliko davalac usluge nije odgovorio na prigovor ili korisnik nije zadovoljan odgovorom Narodna banka Srbije 04.09.2011. 02.09.2011. Usvojen 2 dan(a) pre isteka roka
5. Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga 01.06.2011. Pravilnik o obliku i sadržini obrasca ponude finansijske pogodbe koje nude trgovci (član 47) Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija 04.09.2011. / Nije usvojen pre isteka roka, isteklo 2034 pre dan(a)
6. Zakon o trgovini 05.08.2010. Pravilnik o klasifikaciji trgovinskih formata (član 15. stav 3) Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija 05.02.2011. 29.06.2011. Prihvaćen 144 dan(a) posle isteka roka
7. Zakon o trgovini 05.08.2010. Pravilnik o minimalnim tehničkim uslovima za trgovinu na otkupnim mestima (član 38. stav 3) Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija 05.02.2011. 13.05.2011. Prihvaćen 97 dan(a) posle isteka roka
8. Zakon o trgovini 05.08.2010. Pravilnik o posebnim uslovima trgovine za posebne tržišne institucije (član 21. stav 4) Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija 05.02.2011. / Nije usvojen pre isteka roka, isteklo 2245 pre dan(a)
9. Zakon o trgovini 05.08.2010. Pravilnik o načinu organizacije i pravilima trgovine javnim nadmetanjem (član 28. stav 4) Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija 05.02.2011. / Nije usvojen pre isteka roka, isteklo 2245 pre dan(a)
10. Zakon o trgovini 05.08.2010. Pravilnik o minimalnim tehničkim uslovima za obavljanje trgovine (član 31. stav 2) Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija 05.02.2011. / Nije usvojen pre isteka roka, isteklo 2245 pre dan(a)
11. Zakon o trgovini 05.08.2010. Pravilnik o odgovarajućim znanjima i veštinama, odnosno da ispunjavaju minimalnih uslova u pogledu stručne i radne osposobljenosti za zaposlene u određenim vidovima trgovine (član 32) Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija 05.02.2011. / Nije usvojen pre isteka roka, isteklo 2245 pre dan(a)
12. Zakon o trgovini 05.08.2010. Pravilnik o sadržini, obliku i načinu vođenja evidencije o nabavci, prodaji i prodajnoj ceni robe, kao i druge evidencije o isporuci, odnosno prevozu robe (član 37) Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija 05.02.2011. 02.12.2015. Prihvaćen 1761 dan(a) posle isteka roka
13. Zakon o trgovini 05.08.2010. Pravilnik o bližem uređuju kriterijuma za određivanje okvirnog radnog vremena za pojedine trgovinske formate (član 43) Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija 05.02.2011. / Nije usvojen pre isteka roka, isteklo 2245 pre dan(a)
14. Zakon o trgovini 05.08.2010. Pravilnik o sadržini i način izrade studije uticaja na strukturu tržišta najvećih trgovinskih formata (član 45) Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija 05.02.2011. 29.06.2011. Prihvaćen 144 dan(a) posle isteka roka
15. Zakon o trgovini 05.08.2010. Pravilnik o vrsti podataka koje Centar za razvoj trgovine prikuplja o trgovini i trgovinskoj mreži, a naročito o njenoj strukturi, radi iniciranja i praćenja efekata mera ekonomske politike u oblasti tržišta i trgovine kao i o sadržini i vrsti obrazaca izveštaja koje trgovci dostavljaju Centru jednom godišnje (član 48) Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija 05.02.2011. / Nije usvojen pre isteka roka, isteklo 2245 pre dan(a)
16. Zakon o trgovini 05.08.2010. Pravilnik o uslovima i načinu uništavanja određene vrste oduzete robe (član 65). Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija 05.02.2011. / Nije usvojen pre isteka roka, isteklo 2245 pre dan(a)
17. Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga 01.06.2011. Odluka o uslovima i načinu obračuna efektivne kamatne stope (član 11. stav 7) Narodna banka Srbije 04.09.2011. 02.09.2011. Usvojen 2 dan(a) pre isteka roka
18. Zakon o trgovini 05.08.2010. Pravilnik o programu i načinu polaganja posebnog stručnog ispita za tržišnog inspektora (član 54. stav 7) Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija 05.02.2011. 10.08.2011. Prihvaćen 186 dan(a) posle isteka roka
19. Zakon o trgovini 05.08.2010. Pravilnik o minimalnim tehničkim uslovima za obavljenje trgovine naftom i derivatima nafte (član 31.) Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija 05.02.2011. 24.08.2011. Prihvaćen 200 dan(a) posle isteka roka
20. Zakon o tržištu kapitala 17.05.2011. Pravilnik o odobrenju dokumenata potrebnih radi primene izuzetaka od obaveze objavljivanja prospekta (član 12) Ministarstvo finansija 17.11.2011. 25.11.2011. Prihvaćen 8 dan(a) posle isteka roka
21. Zakon o tržištu kapitala 17.05.2011. Pravilnik o ustaljenim tržišnim praksama (član 75) Ministarstvo finansija 17.11.2011. 25.11.2011. Prihvaćen 8 dan(a) posle isteka roka
22. Zakon o tržištu kapitala 17.05.2011. Pravilnik kojim se propisuje prijavljivanje podataka o sticanju, odnosno otuđenju akcija kao i o vrednosti obavljenih sticanja, odnosno otuđenja za koje nije obavezno prijavljivanje (član 84) Ministarstvo finansija 17.11.2011. 25.11.2011. Prihvaćen 8 dan(a) posle isteka roka
23. Zakon o tržištu kapitala 17.05.2011. Pravilnik o postupcima koji se mogu smatrati zloupotrebom tržišta i obaveze u cilju sprečavanja i otkrivanja zloupotrebe tržišta (član 85 stav 4.) Ministarstvo finansija 17.11.2011. 25.11.2011. Prihvaćen 8 dan(a) posle isteka roka
24. Zakon o tržištu kapitala 17.05.2011. Pravilnik o davanju saglasnosti na sticanje kvalifikovanog učešća u kapitalu berze, brokerko-dilerskog društva i Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti (član 102) Ministarstvo finansija 17.11.2011. 25.11.2011. Prihvaćen 8 dan(a) posle isteka roka
25. Zakon o tržištu kapitala 17.05.2011. Pravilnik o uslovima i načinu sprovođenja nadzora nad poslovanjem učesnika na finansijskom tržištu (član 132) Ministarstvo finansija 17.11.2011. 25.11.2011. Prihvaćen 8 dan(a) posle isteka roka
26. Zakon o tržištu kapitala 17.05.2011. Pravilnik o pravilima ponašanja investicionog društva prilikom pružanja usluga (član 152) Ministarstvo finansija 17.11.2011. 25.11.2011. Prihvaćen 8 dan(a) posle isteka roka
27. Zakon o tržištu kapitala 17.05.2011. Pravilnik o organizacionim zahtevima za pružanje investicionih usluga i obavljanje investicionih aktivnosti i dodatnih usluga (član 168) Ministarstvo finansija 17.11.2011. 25.11.2011. Prihvaćen 8 dan(a) posle isteka roka
28. Zakon o tržištu kapitala 17.05.2011. Pravilnik o izveštavanju Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti (član 223) Ministarstvo finansija 17.11.2011. 25.11.2011. Prihvaćen 8 dan(a) posle isteka roka
29. Zakon o tržištu kapitala 17.05.2011. Pravilnik o načinu prestanka svojstva javnog društva i postupka isplate nesaglasnih akcionara u slučaju isključenja akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP Ministarstvo finansija 17.11.2011. 10.02.2012. Prihvaćen 85 dan(a) posle isteka roka
30. Zakon o tržištu kapitala 17.05.2011. Pravilnik o uslovima za obavljanje revizije finansijskih izveštaja javnih društava (član 54) Ministrastvo finansija 17.11.2011. 18.05.2012. Prihvaćen 183 dan(a) posle isteka roka
31. Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre 05.01.2012. Pravilnik o sadržini Registra privrednih subjekata i dokumentaciji potrebnoj za registraciju Ministarstvo finansija i privrede 05.04.2012. 27.01.2012. Usvojen 69 dan(a) pre isteka roka
32. Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre 05.01.2012. Pravilnik o sadržini Registra turizma i dokumentaciji potrebnoj za registraciju i evidenciju Ministarstvo finansija i privrede 05.04.2012. 01.06.2012. Prihvaćen 57 dan(a) posle isteka roka
33. Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre 05.01.2012. Pravilnik o sadržini Registra javnih glasila i dokumentaciji potrebnoj za registraciju i evidenciju (član 44.) Ministarstvo kulture i informisanja 05.04.2012. / Nije usvojen pre isteka roka, isteklo 1820 pre dan(a)
34. Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre 05.01.2012. Pravilnik o sadržini Registra stečajnih masa i dokumentaciji potrebnoj za registraciju i evidenciju Ministarstvo finansija i privrede 05.04.2012. / Nije usvojen pre isteka roka, isteklo 1820 pre dan(a)
35. Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre 05.01.2012. Pravilnik o sadržini Registra sudskih zabrana i dokumentaciji potrebnoj za registraciju i evidenciju Ministarstvo pravde i državne uprave 05.04.2012. / Nije usvojen pre isteka roka, isteklo 1820 pre dan(a)
36. Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre 05.01.2012. Pravilnik o sadržini Registra sportskih udruženja, društava i saveza u oblasti sporta i dokumentaciji potrebnoj za registraciju i evidenciju Ministarstvo omladine i sporta 05.04.2012. / Nije usvojen pre isteka roka, isteklo 1820 pre dan(a)
37. Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre 05.01.2012. Pravilnik o sadržini Registra komora i dokumentaciji potrebnoj za registraciju i evidenciju Ministarstvo finansija i privrede 05.04.2012. 25.12.2012. Prihvaćen 264 dan(a) posle isteka roka
38. Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre 05.01.2012. Pravilnik o sadržini Registra založnog prava na pokretnim stvarima i pravima i dokumentaciji potrebnoj za registraciju i evidenciju Ministarstvo finansija i privrede 05.04.2012. 05.04.2013. Prihvaćen 365 dan(a) posle isteka roka
39. Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre 05.01.2012. Pravilnik o sadržini Registra udruženja i dokumentaciji potrebnoj za registraciju i evidenciju Ministarstvo pravde i državne uprave 05.04.2012. / Nije usvojen pre isteka roka, isteklo 1820 pre dan(a)
40. Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre 05.01.2012. Pravilnik o sadržini Registra zadužbina i fondacija i dokumentaciji potrebnoj za registraciju i evidenciju Ministarstvo kulture i informisanja 05.04.2012. / Nije usvojen pre isteka roka, isteklo 1820 pre dan(a)
41. Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre 05.01.2012. Pravilnik o sadržini Registra stranih udruženja i dokumentaciji potrebnoj za registraciju i evidenciju Ministarstvo pravde i državne uprave 05.04.2012. / Nije usvojen pre isteka roka, isteklo 1820 pre dan(a)
42. Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre 05.01.2012. Pravilnik o sadržini Registra predstavništva stranih zadužbina i fondacija i dokumentaciji potrebnoj za registraciju i evidenciju Ministarstvo kulture i informisanja 05.04.2012. / Nije usvojen pre isteka roka, isteklo 1820 pre dan(a)
43. Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre 05.01.2012. Pravilnik o sadržini Registra finasijskog lizinga i dokumentaciji potrebnoj za registraciju i evidenciju Ministarstvo finansija i privrede 05.04.2012. 05.04.2013. Prihvaćen 365 dan(a) posle isteka roka
44. Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre 05.01.2012. Pravilnik o sadržini Registra finansijskih izveštaja i podataka o bonitetu pravnih lica i preduzetnika i dokumentaciji potrebnoj za registraciju i evidenciju Ministarstvo finansija i privrede 05.04.2012. / Nije usvojen pre isteka roka, isteklo 1820 pre dan(a)
45. Zakon o javnoj svojini 07.10.2011. Uredbu o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanja u zakup stvari u javnoj svojini i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda (član 35.) Ministarstvo finansija i privrede 07.04.2012. 30.03.2012. Usvojen 8 dan(a) pre isteka roka
46. Zakon o javnoj svojini 07.10.2011. Uredbu o određivanju opreme veće vrednosti i utvrđivanju slučajeva i uslova pod kojima se pokretne stvari iz javne svojine mogu otuđivati neposrednom pogodbom (član 27.) Ministarstvo finansija i privrede 07.04.2012. 24.05.2012. Prihvaćen 47 dan(a) posle isteka roka
47. Zakon o javnoj svojini 07.10.2011. Uredba o kriterijumima i postupku davanja stanova u javnoj svojini u zakup i njihove kupovine, kao i dodeljivanja stambenih zajmova zaposlenima u organima RS (član 54.) Ministarstvo finansija i privrede 07.04.2012. / Nije usvojen pre isteka roka, isteklo 1818 pre dan(a)
48. Zakon o javnoj svojini 07.10.2011. Uredba o visini zakupnine za korišćenje stambenih zgrada, stanova i garaža (član 54.) Ministarstvo finansija i privrede 07.04.2012. / Nije usvojen pre isteka roka, isteklo 1818 pre dan(a)
49. Zakon o javnoj svojini 07.10.2011. Uredba o uslovima pod kojima se može vršiti otuđenje pokretne stvati iz javne svojine neposrednom pogodbom i drugi slučajevi otuđenja pokretne stavari iz javne svojine (član 33.) Ministarstvo finansija i privrede 07.04.2012. / Nije usvojen pre isteka roka, isteklo 1818 pre dan(a)
50. Zakon o javnoj svojini 07.10.2011. Uredba o načinu korišćenja službenih vozila (član 60.) Ministarstvo finansija i privrede 07.04.2012. 06.05.2014. Prihvaćen 759 dan(a) posle isteka roka
51. Zakon o javnoj svojini 07.10.2011. Uredba o načinu korišćenja, upravljanja, čuvanja i zaštite predmeta istorijsko-dokumentarne, kulturne i umetničke vrednosti u javnoj svojini (član 62.) Ministarstvo finansija i privrede 07.04.2012. / Nije usvojen pre isteka roka, isteklo 1818 pre dan(a)
52. Zakon o javnoj svojini 07.10.2011. Uredba o sadržini i načinu vođenja evidencije nepokretnosti u javnoj svojini  i određivanje rokova dostavljanja podataka i način vođenja jedinstvene evidencije (član 64.) Ministarstvo finansija i privrede 07.04.2012. 17.07.2014. Prihvaćen 831 dan(a) posle isteka roka
53. Zakon o javnoj svojini 07.10.2011. Uredba o načinu i rokovima predaje, čuvanja i korišćenja poklona koji ostaju u javnoj svojini (član 67.) Ministarstvo finansija i privrede 07.04.2012. 17.07.2014. Prihvaćen 831 dan(a) posle isteka roka
54. Zakon o javnoj svojini 07.10.2011. Pravilnik o kriterijumima i postupku davanja stanova u zakup i njihove kupovine i dodeljivanje stamebnih zajmova za zaposlene u ministarstvu nadležnom za poslove odbrane (član 56.) Ministarstvo odbrane 07.04.2012. / Nije usvojen pre isteka roka, isteklo 1818 pre dan(a)
55. Zakon o javnoj svojini 07.10.2011. Pravilnik o kriterijumima i postupku davanja stanova u zakup i njihove kupovine i dodeljivanje stamebnih zajmova za zaposlene u NBS (član 56.) Guverner Narodne banke Srbije 07.04.2012. / Nije usvojen pre isteka roka, isteklo 1818 pre dan(a)
56. Zakon o javnoj svojini 07.10.2011. Pravilnik o načinu korišćenja, upravljanja i održavanja stambenih zgrada, stanova, garaža i poslovnog prostora u stambenim zgradama koje koriste ministarstvo nadležno za poslove odbrane i Vojska Srbije (član 56.) Ministarstvo odbrane 07.04.2012. / Nije usvojen pre isteka roka, isteklo 1818 pre dan(a)
57. Zakon o javno - privatnom partnerstvu i koncesijama 02.12.2011. Odluka o obrazovanju Komisije za javno - privatno partnerstvo (član 65) Vlada 02.03.2012. 24.02.2012. Usvojen 7 dan(a) pre isteka roka
58. Zakon o javno - privatnom partnerstvu i koncesijama 02.12.2011. Uredba o nadzoru nad realizacijom javnih ugovora (član 61) Vlada 02.03.2012. 29.05.2013. Prihvaćen 453 dan(a) posle isteka roka
59. Zakon o javno - privatnom partnerstvu i koncesijama 02.12.2011. Pravilnik o sadržini i načinu vođenja Registra javnih ugovora (član 74) Ministarstvo finansija i privrede 02.03.2012. 03.07.2013. Prihvaćen 488 dan(a) posle isteka roka
60. Zakon o javno - privatnom partnerstvu i koncesijama 02.12.2011. Metodologija za procenu troškova i analizu dobijene vrednosti u odnosu na uložena sredstva (član 27) Komisija za javno privatno partnerstvo 02.03.2012. / Nije usvojen pre isteka roka, isteklo 1854 pre dan(a)
61. Zakon o komunalnim delatnostima 02.12.2011. Uredba o utvrđivanju merila za obavljanje komunalne delatnosti Ministarstvo građevinarstva i urbanizma 02.06.2012. / Nije usvojen pre isteka roka, isteklo 1762 pre dan(a)
62. Zakon o komunalnim delatnostima 02.12.2011. Uredba o obavljanju komunalne delatnosti na područjima koja su zakonom stavljena pod posebnu zaštitu, turističkom prostoru i drugim područjima od posebnog značaja Ministarstvo građevinarstva i urbanizma 02.06.2012. / Nije usvojen pre isteka roka, isteklo 1762 pre dan(a)
63. Zakon o komunalnim delatnostima 02.12.2011. Uredba o utvrđivanju iznosa i naplati komunalne naknade Ministarstvo građevinarstva i urbanizma 02.06.2012. / Nije usvojen pre isteka roka, isteklo 1762 pre dan(a)
64. Zakon o stočarstvu 10.06.2009. Pravilnik o uslovima u pogledu stručnog kadra, objekata i odgovarajuće opreme koje moraju ispunjavati odgajivačke organizacije, kao i o uslovima u pogledu stručnog kadra (član 6 i 1o) Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 10.06.2010. 11.12.2009. Usvojen 181 dan(a) pre isteka roka
65. Zakon o stočarstvu 10.06.2009. Pravilnik o sadržini i obrascu zahteva za upis u registar odgajivačkih organizacija, kao i sadržini i način vođenja registra (član 13 i 14) Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 10.06.2010. 19.08.2009. Usvojen 295 dan(a) pre isteka roka
66. Zakon o stočarstvu 10.06.2009. Pravilnik o uslovima za uvođenje u priplod koje moraju da ispunjavaju priplodne domaće životinje i kvalitetne priplodne domaće životinje (član 25) Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 10.06.2010. 12.11.2009. Usvojen 210 dan(a) pre isteka roka
67. Zakon o stočarstvu 10.06.2009. Pravilnik o uslovima za ispunjavanje punog ili nepotpunog porekla kvalitetnih priplodnih domaćih životinja , uslovima za upis domaćih životinja u matičnu evidenciju, odnosno u registar, kao i sadržinu i način vođenja matične evidencije, odnosno regis Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 10.06.2010. 12.11.2009. Usvojen 210 dan(a) pre isteka roka
68. Zakon o stočarstvu 10.06.2009. Pravilnik o vršenju kontrole proizvodnih sposobnosti domaćih životinja, metode za procenu priplodne vrednosti domaćih životinja, kao i sadržinu i način vođenja zbirke podataka (član 28.) Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 10.06.2010. / Nije usvojen pre isteka roka, isteklo 2485 pre dan(a)
69. Zakon o stočarstvu 10.06.2009. Pravilnik o postupaku i načinu ocenjivanja i razvrstavanja kvalitetnih priplodnih domaćih životinja u klase (član 30.) Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 10.06.2010. / Nije usvojen pre isteka roka, isteklo 2485 pre dan(a)
70. Zakon o stočarstvu 10.06.2009.  Pravilnik o uslovima za priznavanje novih rasa, linija i hibrida domaćih životinja (član 31.) Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 10.06.2010. 11.03.2011. Prihvaćen 274 dan(a) posle isteka roka
71. Zakon o stočarstvu 10.06.2009. Pravilnik o uslovima i načinu razmnožavanja domaćih životinja po vrstama, način vođenja evidencije o veštačkom osmenjavanju, odnosno prirodnom parenju, kao i sadržini potvrde (član 33.) Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 10.06.2010. 14.03.2014. Prihvaćen 1373 dan(a) posle isteka roka
72. Zakon o stočarstvu 10.06.2009. Pravilnik o uslovima za parenje u srodstvu (član 34.) Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 10.06.2010. / Nije usvojen pre isteka roka, isteklo 2485 pre dan(a)
73. Zakon o stočarstvu 10.06.2009. Pravilnik o načinu obeležavanja sperme, način vođenja evidencije o proizvodnji sperme, kao i uslovima koje mora da ispunjava sperma u pogledu kvaliteta (član 37) Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 10.06.2010. 04.04.2014. Prihvaćen 1394 dan(a) posle isteka roka
74. Zakon o stočarstvu 10.06.2009. Pravilnik o uslovima u pogledu prostora, opreme i stručnog kadra za obavljenje veštačkog osemenjavanja (član 38.) Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 10.06.2010. 28.03.2014. Prihvaćen 1387 dan(a) posle isteka roka
75. Zakon o stočarstvu 10.06.2009. Pravilnik o sadržini i načinu vođenja registra izvođača veštačkog osemenjavanja, kao i programu stručnog osposobljavanja odgajivača za obavljanje veštačkog osemenjavanja (član 39.) Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 10.06.2010. 28.03.2014. Prihvaćen 1387 dan(a) posle isteka roka
76. Zakon o stočarstvu 10.06.2009. Pravilnik o veličini zaštitnog pojasa i posebne uslove prometa i selidbe pčela i pčelarskog priplodnog materijala, kao i posebne uslove gajenja pčela (član 43.) Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 10.06.2010. 17.09.2010. Prihvaćen 99 dan(a) posle isteka roka
77. Zakon o stočarstvu 10.06.2009. Pravilnik o uslovima koje mora da ispunjavaju jajne ćelije i embrion (član 44.) Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 10.06.2010. / Nije usvojen pre isteka roka, isteklo 2485 pre dan(a)
78. Zakon o stočarstvu 10.06.2009. Pravilnik o načinu testiranja proizvodnih sposobnosti domaćih životinja (član 47.) Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 10.06.2010. / Nije usvojen pre isteka roka, isteklo 2485 pre dan(a)
79. Zakon o stočarstvu 10.06.2009. Pravilnik o uslovima za konvencionalno gajenje i prirodi prilagođeno gajenje po vrstama domaćih životinja ( član 49.) Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 10.06.2010. / Nije usvojen pre isteka roka, isteklo 2485 pre dan(a)
80. Zakon o stočarstvu 10.06.2009. Pravilnik o uslovima u pogledu ishrane i nege domaćih životinja (član 50.) Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 10.06.2010. / Nije usvojen pre isteka roka, isteklo 2485 pre dan(a)
81. Zakon o stočarstvu 10.06.2009.  Pravilnik o uslovima u pogledu objekata za gajenje po vrstama domaćih životinja, kao i uslove u pogledu opreme (član 51.) Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 10.06.2010. / Nije usvojen pre isteka roka, isteklo 2485 pre dan(a)
82. Zakon o stočarstvu 10.06.2009. Pravilnik o načinu utvrđivanja osposobljenosti i znanja odgajivača (član 52.) Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 10.06.2010. / Nije usvojen pre isteka roka, isteklo 2485 pre dan(a)
83. Zakon o stočarstvu 10.06.2009. Pravilnik o načinu upravljanja otpadom životinjskog porekla koji se ne koristi kao đubrivo (član 55.) Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 10.06.2010. / Nije usvojen pre isteka roka, isteklo 2485 pre dan(a)
84. Zakon o stočarstvu 10.06.2009. Pravilnik o tehničkim i tehnološkim uslovima objekata za životinjske otpatke (član 56.) Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 10.06.2010. / Nije usvojen pre isteka roka, isteklo 2485 pre dan(a)
85. Zakon o stočarstvu 10.06.2009. Pravilnik o načinu obeležavanja i evidenciji domaćih životinja (član 57.) Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 10.06.2010. 04.05.2014. Prihvaćen 1424 dan(a) posle isteka roka
86. Zakon o stočarstvu 10.06.2009. Pravilnik o uslovima i načinu gajenja i selidbe pčela i sadržini uverenja o transportu (član 59 i 61) Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 10.06.2010. 12.10.2010. Prihvaćen 124 dan(a) posle isteka roka
87. Zakon o stočarstvu 10.06.2009.  Pravilnik o uslovima o sadržini i načinu vođenja katastra pčelinje paše (član 60.) Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 10.06.2010. 17.09.2010. Prihvaćen 99 dan(a) posle isteka roka
88. Zakon o stočarstvu 10.06.2009. Pravilnik o Listi genetskih rezervi domaćih životinja, načinu očuvanja genetskih rezervi domačih životinja, kao i o Listi autohtonih rasa domaćih životinja i ugroženih autohtonih rasa (član 67 i 69) Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 10.06.2010. 04.06.2010. Usvojen 6 dan(a) pre isteka roka
89. Zakon o stočarstvu 10.06.2009. Pravilnik o uslovima u pogledu gajenja i prometa autohtonih rasa domaćih životinja, kao i sadržinu i način vođenja Registra autohtonih rasa domaćih životinja (član 69.) Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 10.06.2010. 10.08.2010. Prihvaćen 61 dan(a) posle isteka roka
90. Zakon o stočarstvu 10.06.2009. Pravilnik o uslovima u pogledu objekata, opreme i prostorija za proizvodnju hrane biljnog porekla za domaće životinje (član 72.) Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 10.06.2010. / Nije usvojen pre isteka roka, isteklo 2485 pre dan(a)
91. Zakon o stočarstvu 10.06.2009. Pravilnik o sadržini i načinu vođenja evidencije kontrole kvaliteta hrane biljnog porekla za domaće životinje u procesu proizvodnje i vođenju evidencije o izvršenoj kontroli kvaliteta (član 73.) Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 10.06.2010. / Nije usvojen pre isteka roka, isteklo 2485 pre dan(a)
92. Zakon o stočarstvu 10.06.2009. Pravilnik o obliku i sadržini evidencije promet hrane biljnog porekla za domaće životinje (član 74.) Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 10.06.2010. / Nije usvojen pre isteka roka, isteklo 2485 pre dan(a)
93. Zakon o stočarstvu 10.06.2009. Pravilnik o kvaliteta proizvoda životinjskog porekla (član 75.) Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 10.06.2010. / Nije usvojen pre isteka roka, isteklo 2485 pre dan(a)
94. Zakon o stočarstvu 10.06.2009. Pravilnik o uslove za održavanje smotri, izložbi, sajmova, licitacija i takmičenja (član 76.) Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 10.06.2010. / Nije usvojen pre isteka roka, isteklo 2485 pre dan(a)
95. Zakon o stočarstvu 10.06.2009. Pravilnik u pogledu objekata, opreme i stručnog kadra za promet sperme, jaja za inkubiranje, priplodnog genetskog materijala pčela, embriona i jajnih ćelija može da se bavi pravno lice koje ispunjava propisane uslove u pogledu objekata, opreme i stru Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 10.06.2010. / Nije usvojen pre isteka roka, isteklo 2485 pre dan(a)
96. Zakon o stočarstvu 10.06.2009. Pravilnik o način povezivanja informacionih sistema, kao i uslove za čuvanje matične knjige, registara, zbirki podataka i evidencija (član 81.) Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 10.06.2010. / Nije usvojen pre isteka roka, isteklo 2485 pre dan(a)
97. Zakon o stočarstvu 10.06.2009. Pravilnik o obrascu i sadržaju službene legitimacije, izgled službenog odela poljoprivrednog inspektora, kao i način vođenja evidencije o izdatim službenim legitimacijama (član 84.) Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 10.06.2010. / Nije usvojen pre isteka roka, isteklo 2485 pre dan(a)
98. Zakon o bezbednosti hrane 10.06.2009. Pravilnik o obliku, veličini, sadržaju i izgledu službene oznake, kao i način upotrebe službene oznake (član 11.) Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 10.06.2011. / Nije usvojen pre isteka roka, isteklo 2120 pre dan(a)
99. Zakon o bezbednosti hrane 10.06.2009. Pravilnik o vrstama pošiljki koje podležu veterinarsko-sanitarnoj kontorli i načinu obavljanja veterinarsko-sanitarnog pregleda pošiljki na graničnim prelazima (član 12) Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 10.06.2011. 10.08.2010. Usvojen 304 dan(a) pre isteka roka
100. Zakon o bezbednosti hrane 10.06.2009. Pravilnik o listi mešovite hrane i načinu vršenja kontrole mešovite hrane (član 12) Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 10.06.2011. 18.05.2010. Usvojen 388 dan(a) pre isteka roka
101. Zakon o bezbednosti hrane 10.06.2009. Pravilnik o uslovima za proizvodnju i promet nove hrane, kao i način vršenja kontrole te hrane (član 12.) Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 10.06.2011. / Nije usvojen pre isteka roka, isteklo 2120 pre dan(a)
102. Zakon o bezbednosti hrane 10.06.2009. Uredba o načinu pružanja informacija i postupak obaveštavanja u skladu sa obavezama preuzetim Sporazumom o sanitarnim i fitosanitarnim merama STO (član 14.) Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 10.06.2011. 26.10.2012. Prihvaćen 504 dan(a) posle isteka roka
103. Zakon o bezbednosti hrane 10.06.2009. Pravilnik o sadržini i načinu vođenja Centralnog registra objekata (član 16.) Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 10.06.2011. 31.03.2010. Usvojen 436 dan(a) pre isteka roka
104. Zakon o bezbednosti hrane 10.06.2009. Pravilnik o bližim uslovima koje moraju da ispune laboratorije za laboratorijska ispitivanja u oblasti bezbednosti hrane (član 20.) Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 10.06.2011. / Nije usvojen pre isteka roka, isteklo 2120 pre dan(a)
105. Zakon o bezbednosti hrane 10.06.2009. Pravilnik o opštim i posebnim uslovima higijene hrane u bilo kojoj fazi proizvodnje, prerade i prometa (član 26) Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 10.06.2011. 08.10.2010. Usvojen 245 dan(a) pre isteka roka
106. Zakon o bezbednosti hrane 10.06.2009. Pravilnik o posebnim uslovima higijene ploda maline i kupine u svežem ili smrznutom stanju u svim fazama prometa (član 26) Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 10.06.2011. 28.10.2011. Prihvaćen 140 dan(a) posle isteka roka
107. Zakon o bezbednosti hrane 10.06.2009. Pravilnik o uslovima za deklarisanje, označavanje i reklamiranje hrane za životinje ( član 30.) Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 10.06.2011. 29.01.2010. Usvojen 497 dan(a) pre isteka roka
108. Zakon o bezbednosti hrane 10.06.2009. Pravilnik o načinu uspostavljanja i organizaciji sistema brzog obaveštavanja i uzbunjivanja za bezbednost hrane i hrane za životinje (član 38.) Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 10.06.2011. 16.07.2013. Prihvaćen 767 dan(a) posle isteka roka
109. Zakon o bezbednosti hrane 10.06.2009. Pravilnik o uslovima higijene hrane (član 45.) Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 10.06.2011. 12.10.2010. Usvojen 241 dan(a) pre isteka roka
110. Zakon o bezbednosti hrane 10.06.2009. Pravilnik o načinu i program za sticanje osnovnih znanja o higijeni hrane i ličnoj higijeni (član 45.) Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 10.06.2011. 19.11.2010. Usvojen 203 dan(a) pre isteka roka
111. Zakon o bezbednosti hrane 10.06.2009. Pravilnik o veterinarsko-sanitarnim uslovima, odnosno opštim i posebnim uslovima za higijenu hrane životinjskog porekla, kao i o uslovima higijene hrane životinjskog porekla (član 45) Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 10.06.2011. 12.04.2011. Usvojen 59 dan(a) pre isteka roka
112. Zakon o bezbednosti hrane 10.06.2009. Pravilnik o uslovima za sprovođenje službene kontrole, način obavljanja službene kontrole, način pregleda, kao i rokove za njihovo sprovođenje (član 45.) Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 10.06.2011. / Nije usvojen pre isteka roka, isteklo 2120 pre dan(a)
113. Zakon o bezbednosti hrane 10.06.2009. Pravilnik o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, kao i područje za obavljanje te delatnosti (član 46.) Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 10.06.2011. / Nije usvojen pre isteka roka, isteklo 2120 pre dan(a)
114. Zakon o bezbednosti hrane 10.06.2009. Pravilnik o uslovima za ocenu postupaka samokontrole za osiguranje bezbednosti hrane u svim fazama proizvodnje, prerade i prometa hrane (član 47.) Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 10.06.2011. / Nije usvojen pre isteka roka, isteklo 2120 pre dan(a)
115. Zakon o bezbednosti hrane 10.06.2009. Pravilnik o uslovima za ocenu postupaka samokontrole u poslovanju hranom za životinje (član 52.) Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 10.06.2011. 12.11.2009. Usvojen 575 dan(a) pre isteka roka
116. Zakon o bezbednosti hrane 10.06.2009. Pravilnik o uslovima u pogledu kvaliteta hrane (član 55.) Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 10.06.2011. / Nije usvojen pre isteka roka, isteklo 2120 pre dan(a)
117. Zakon o bezbednosti hrane 10.06.2009. Pravilnik o kvalitetu sirove kafe, proizvoda od kafe, surogata kafe i srodnih proizovda (član 55) Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 10.06.2011. 29.05.2012. Prihvaćen 354 dan(a) posle isteka roka
118. Zakon o bezbednosti hrane 10.06.2009. Pravilnik o kvalitetu usitnjenog mesa, poluproizovoda od mesa i proizovda od mesa (član 55) Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 10.06.2011. 12.04.2012. Prihvaćen 307 dan(a) posle isteka roka
119. Zakon o bezbednosti hrane 10.06.2009. Pravilnik o kvalitetu čaja, biljnog čaja i njihovih proizvoda (član 55) Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 10.06.2011. 20.01.2012. Prihvaćen 224 dan(a) posle isteka roka
120. Zakon o bezbednosti hrane 10.06.2009. Pravilnik o uslovima načina proizvodnje i stavljanja hrane u promet za hranu za koju nisu propisani uslovi za kvalitet (član 55.) Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 10.06.2011. / Nije usvojen pre isteka roka, isteklo 2120 pre dan(a)
121. Zakon o bezbednosti hrane 10.06.2009. Pravilnik o uslovima načina proizvodnje i stavljanja hrane za životinje u promet za koju nisu propisani uslovi za kvalitet (član 56.) Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 10.06.2011. / Nije usvojen pre isteka roka, isteklo 2120 pre dan(a)
122. Zakon o bezbednosti hrane 10.06.2009.  Pravilnik o kvalitetu hrane za životinje (član 57.) Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 10.06.2011. 29.01.2010. Usvojen 497 dan(a) pre isteka roka
123. Zakon o bezbednosti hrane 10.06.2009. Pravilnik o uslovima stavljanja u promet nove hrane (član 59.) Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 10.06.2011. / Nije usvojen pre isteka roka, isteklo 2120 pre dan(a)
124. Zakon o bezbednosti hrane 10.06.2009. Pravilnik o uslovima stavljanja u promet genetski modifikovane hrane i genetski modifikovane hrane za životinje (član 60.) Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 10.06.2011. / Nije usvojen pre isteka roka, isteklo 2120 pre dan(a)
125. Zakon o bezbednosti hrane 10.06.2009. Pravilnik o uslovima koji se odnose na sledljivost, odnosno posebno označavanje genetski modifikovane hrane i genetski modifikovane hrane za životinje (član 63.) Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 10.06.2011. / Nije usvojen pre isteka roka, isteklo 2120 pre dan(a)
126. Zakon o bezbednosti hrane 10.06.2009. Pravilnik o uslovima koji se odnose na sledljivost, odnosno na označavanje nove hrane (član 63.) Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 10.06.2011. / Nije usvojen pre isteka roka, isteklo 2120 pre dan(a)
127. Zakon o bezbednosti hrane 10.06.2009. Pravilnik o obliku i sadržini oznake: tradicionalnog naziva, imena porekla i geografskog porekla (član 65.) Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 10.06.2011. / Nije usvojen pre isteka roka, isteklo 2120 pre dan(a)
128. Zakon o bezbednosti hrane 10.06.2009. Pravilnik o načinu povezivanja, uslovima za čuvanje evidencija, spiskova i baza podataka (član 68.) Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 10.06.2011. / Nije usvojen pre isteka roka, isteklo 2120 pre dan(a)
129. Zakon o bezbednosti hrane 10.06.2009. Pravilnik o merama sistemske kontrole mikrobioloških, hemijskih i bioloških kontaminenata u hrani i hrani za životinje u svim fazama proizvodnje, prerade i prometa (član 69) Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 10.06.2011. / Nije usvojen pre isteka roka, isteklo 2120 pre dan(a)
130. Zakon o bezbednosti hrane 10.06.2009. Pravilnik o kvalitetu proizovda od mleka i starter kultura Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 10.06.2011. 20.09.2010. Usvojen 263 dan(a) pre isteka roka
131. Zakon o bezbednosti hrane 10.06.2009. Pravilnik o kvalitetu voćnih sokova, koncentrisanih voćnih sokova, voćnih sokova u prahu, voćnih nektara i srodnih proizvoda (član 55) Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 10.06.2011. 28.04.2010. Usvojen 408 dan(a) pre isteka roka
132. Zakon o bezbednosti hrane 10.06.2009. Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti dijetetskih proizvoda (član 26) Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 10.06.2011. 03.07.2010. Usvojen 342 dan(a) pre isteka roka
133. Zakon o bezbednosti hrane 10.06.2009. Odluka o visini naknade za laboratorijske analize uzoraka hrane i hrane za životinje biljnog porekla uzetih tokom službenih kontrola (član 71) Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 10.06.2011. 23.07.2009. Usvojen 687 dan(a) pre isteka roka
134. Zakon o kinematografiji 03.01.2012. Uredba o podsticajima investitoru da u Republici Srbiji proizvodi audiovizuelno delo (Zakon o Vladi i Zakon o budžetu RS za 2015.)   Vlada 03.07.2012. 19.08.2015. Prihvaćen 1142 dan(a) posle isteka roka
135. Zakon o kinematografiji 03.01.2012. Program aktivnosti za ostvarivanje opšteg interesa u oblasti kinematografije (član 11) Ministarstvo kulture i informisanja 03.07.2012. / Nije usvojen pre isteka roka, isteklo 1731 pre dan(a)
136. Zakon o kinematografiji 03.01.2012. Pravilnik o kriterijumima i merilima za izbor projekata u kinematografiji koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije (član 18) Ministarstvo kulture i informisanja 03.07.2012. / Nije usvojen pre isteka roka, isteklo 1731 pre dan(a)
137. Zakon o kinematografiji 03.01.2012. Pravilnik o sadržini i načinu vođenja Evidencije, kao i načinu pribavljanja i korišćenja podataka i obrascima na kojima se podnose (član 21) Ministarstvo kulture i informisanja 03.07.2012. / Nije usvojen pre isteka roka, isteklo 1731 pre dan(a)
138. Zakon o bezbednosti hrane 10.06.2009. Pravilnik o uslovima za deklarisanje, označavanje i reklamiranje hrane ( član 30.) Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 10.06.2011. 27.09.2013. Prihvaćen 840 dan(a) posle isteka roka
139. Zakon o bezbednosti hrane 10.06.2009. Pravilnik o prehrambenim aditivima (član 26) Ministarstvo zdravlja 10.06.2011. 19.07.2013. Prihvaćen 770 dan(a) posle isteka roka
140. Zakon o tržištu kapitala 17.05.2011. Pravilnik o davanju saglasnosti na opšta akta organizatora tržišta, investicionog društva i Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti (član 116) Ministarstvo finansija 17.11.2011. 25.11.2011. Prihvaćen 8 dan(a) posle isteka roka
141. Zakon o tržištu kapitala 17.05.2011. Pravilnik o davanju saglasnosti na imenovanje članova uprave berze, investicionog društva i Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti (član 107) Ministarstvo finansija 17.11.2011. 09.12.2011. Prihvaćen 22 dan(a) posle isteka roka
142. Zakon o tržištu kapitala 17.05.2011. Pravilnik o sticanju zvanja i davanju dozvole za obavljanje poslova brokera, investicionog savetnika i portfolio menadžera (član 153) Ministarstvo finansija 17.11.2011. 10.02.2012. Prihvaćen 85 dan(a) posle isteka roka
143. Zakon o tržištu kapitala 17.05.2011. Pravilnik o davanju dozvole za obavljenje delatnosti investicionog društva (član 156) Ministarstvo finansija 17.11.2011. 25.11.2011. Prihvaćen 8 dan(a) posle isteka roka
144. Zakon o tržištu kapitala 17.05.2011. Pravilnik o fondu za zaštitu investitora (član 136) Ministarstvo finansija 17.11.2011. 01.05.2012. Prihvaćen 166 dan(a) posle isteka roka
145. Zakon o tržištu kapitala 17.05.2011. Pravila poslovanja organizatora Fonda za zaštitu investitora (član 136, 139, 302) Ministarstvo finansija 17.11.2011. 17.08.2012. Prihvaćen 274 dan(a) posle isteka roka
146. Zakon o tržištu kapitala 17.05.2011. Odluka o načinu obavljanja platnog prometa preko novčanog računa Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti (član 236) Narodna banka Srbije 17.11.2011. 25.11.2011. Prihvaćen 8 dan(a) posle isteka roka
147. Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre 05.01.2012. Pravilnik o sadržini Registra ponuđača i dokumentaciji koja se podnosi uz prijavu za registraciju ponuđača Ministarstvo finansija i privrede 05.04.2013. 25.08.2013. Prihvaćen 142 dan(a) posle isteka roka
148. Zakon o trgovini 05.08.2010. Pravilnik o minimalnim tehničkim uslovima za obavljanje trgovine derivatima nafte i biogorivom (član 31) Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija 05.02.2011. 01.08.2013. Prihvaćen 908 dan(a) posle isteka roka
149. Zakon o zaštiti potrošača 21.06.2014. Uredbu o sadržini obrasca za odustanak od ugovora o vremenski podeljenom korišćenju nepokretnosti, o trajnim olakšicama za odmor, o pomoći prilikom preprodaje i o omogućavanju razmene (član 112. stav 10.)
Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija 21.12.2014. 31.01.2015. Prihvaćen 41 dan(a) posle isteka roka
150. Zakon o zaštiti potrošača 21.06.2014. Uredbu o sadržini standardnog informativnog obrasca za ugovore o vremenski podeljenom korišćenju nepokretnosti, o trajnim olakšicama za odmor, o pomoći prilikom preprodaje i o omogućavanju razmene (član 110. stav 3.) Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija 21.12.2014. 31.01.2015. Prihvaćen 41 dan(a) posle isteka roka
151. Zakon o zaštiti potrošača 21.06.2014.
Pravilnik o obliku i sadržini obrasca za odustanak od ugovora na daljinu ili ugovora koji se zaključuje izvan poslovnih prostorija (član 28. stav 8.)
Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija 21.12.2014. 25.02.2015. Prihvaćen 66 dan(a) posle isteka roka
152. Zakon o zaštiti potrošača 21.12.2014. Pravilnik o sadržini i načinu vođenja Evidencije udruženja i saveza udruženja za zaštitu potrošača i uslovima za upis (član 133. stav 4.) Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija 21.12.2014. 25.02.2015. Prihvaćen 66 dan(a) posle isteka roka
153. Zakon o zaštiti potrošača 21.06.2014. Uredbu o utvrđivanju mera podrške i bližih uslova u pogledu kriterijuma za određivanje ugroženih potrošača pri dodeli vaučera za subvencionisanu kupovinu opreme za prijem signala digitalne televizije  (član 84.) Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija 21.12.2014. 20.03.2015. Prihvaćen 89 dan(a) posle isteka roka
154. Zakon o efikasnom korišćenju energije 23.03.2013. Strategija razvoja energetike Republike Srbije (član 6) Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine 23.03.2014. / Nije usvojen pre isteka roka, isteklo 1103 pre dan(a)
155. Zakon o efikasnom korišćenju energije 23.03.2013. Program ostvarivanja Strategije razvoja energetike Republike Srbije (član 6) Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine 23.03.2014. / Nije usvojen pre isteka roka, isteklo 1103 pre dan(a)
156. Zakon o efikasnom korišćenju energije 23.03.2013. Pravilnik o načinu i rokovima dostavljanja podataka neophodnih za praćenje sprovođenja Akcionog plana za energetsku efikasnost u Republici Srbiji i metodologiji za praćenje, proveru i ocenu efekata njegovog sprovođenja (član 9 stav 5. i 6.) Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine 23.03.2014. 24.04.2015. Prihvaćen 397 dan(a) posle isteka roka
157. Zakon o izmenama i dopunama zakona o planiranju i izgradnji Sl. glasnik 132/2014 17.12.2014. Pravilnik o sadržini, postupku i načinu donošenja programa uređivanja građevinskog zemljišta (član 201. tačka 9.) Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture 15.02.2015. 18.03.2015. Prihvaćen 31 dan(a) posle isteka roka
158. Zakon o efikasnom korišćenju energije 23.03.2013. Uredba o utvrđjivanju graničnih vrednosti godišnjih planiranih ciljeva ušteda energije za obveznike sistema i obrasca prijave o ostvarenoj potrošnji energije (član 17) Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine 23.03.2016. 01.03.2016. Usvojen 22 dan(a) pre isteka roka
159. Zakon o efikasnom korišćenju energije 23.03.2013. Pravilnik o uslovima za imenovanje energetskih menadžera u organima jedinica lokalne samouprave (član 18) Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine 23.03.2014. 25.03.2016. Prihvaćen 733 dan(a) posle isteka roka
160. Zakon o efikasnom korišćenju energije 23.03.2013. Pravilnik o obrascu godišnjeg izveštaja o ostvarivanju ciljeva uštede energije (član 18) Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine 23.03.2014. 30.03.2016. Prihvaćen 738 dan(a) posle isteka roka
161. Zakon o efikasnom korišćenju energije 23.03.2013. Pravilnik o sadržini izveštaja o sprovedenom energetskom pregledu, odnosno energetskoj reviziji (član 24) Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine 23.11.2013. / Nije usvojen pre isteka roka, isteklo 1223 pre dan(a)
162. Zakon o efikasnom korišćenju energije 23.03.2013. Pravilnik o metodologiji za sprovođenje energetskog pregleda, uslova i načina vršenja energetske revizije (član 25) Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine 23.11.2013. / Nije usvojen pre isteka roka, isteklo 1223 pre dan(a)
163. Zakon o efikasnom korišćenju energije 23.03.2013. Pravilnik o uslovima u pogledu kadrova, opreme i prostora, načina sprovođenja obuke i sadržine programa za teoretsku i praktičnu obuku za energetske menadžere i ovlašćene energetske savetnike (čl. 31) Ministarstvo rudarstva i energtike 23.11.2013. 31.01.2015. Prihvaćen 434 dan(a) posle isteka roka
164. Zakon o energetici Sl. gl. 145/2014 30.12.2014. Pravilnik o energetskoj dozvoli (član 34 stav 3.) Ministarstvo rudarstva i energetike 30.06.2015. 06.02.2015. Usvojen 144 dan(a) pre isteka roka
165. Zakon o efikasnom korišćenju energije 23.03.2013. Pravilnik o uslovima, programu i načinu polaganja ispita (član 32) Ministarstvo rudarstva i energetike 23.11.2013. 31.01.2015. Prihvaćen 434 dan(a) posle isteka roka
166. Zakon o efikasnom korišćenju energije 23.03.2013. Uredba o vrstama proizvoda koji utiču na potrošnju energije i dinamici obaveznog uvođenja oznaka energetske efikasnosti za različite vrste proizvoda (član 37) Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine 23.11.2013. 22.10.2013. Usvojen 32 dan(a) pre isteka roka
167. Zakon o efikasnom korišćenju energije 23.03.2013. Pravilnik o definiciji proizvoda, načinu označavanja energetske efikasnosti, obliku i sadržaju, podacima koje sadrži tehnička dokumentacija, metodologiji, standardu i metodi merenja,mestu postavljanja oznake i načinu pružanja informacije prilikom kupovine preko interneta  (član 41) Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine 23.11.2013. 28.02.2014. Prihvaćen 97 dan(a) posle isteka roka
168. Zakon o efikasnom korišćenju energije 23.03.2013. Pravilnik o zahtevu eko-dizajna, postupku utvrđivanja usklađenosti proizvoda, načinu označavanja proizvoda, sadržini deklaracije o usaglašenosti i drugim uslovima primene zahteva eko-dizajna proizvoda (član 42) Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine 23.09.2014. / Nije usvojen pre isteka roka, isteklo 919 pre dan(a)
169. Zakon o efikasnom korišćenju energije 23.03.2013.  Pravilnik o minimalnim zahtevima energetske efikasnosti koje moraju da ispunjavaju nova i revitalizovana postrojenja za proizvodnju, prenos i distribuciju električne i toplotne energije (član 45) Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine 23.03.2014. / Nije usvojen pre isteka roka, isteklo 1103 pre dan(a)
170. Zakon o efikasnom korišćenju energije 23.03.2013. Pravilnik o sadržini elaborata o energetskoj efikasnosti postrojenja za proizvodnju toplotne ili električne energije (član 46) Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine 23.03.2014. / Nije usvojen pre isteka roka, isteklo 1103 pre dan(a)
171. Zakon o efikasnom korišćenju energije 23.03.2013. Pravilnik o obrascu na kome se dostavljaju objedinjeni statistički podaci o isporučenoj energiji operatora prenosnog i distributivnog sistema (član 49) Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine 23.03.2014. / Nije usvojen pre isteka roka, isteklo 1103 pre dan(a)
172. Zakon o efikasnom korišćenju energije 23.03.2013. Pravilnik o uslovima ponuda opremanja grejne instalacije mernim uređajima o predatoj količini toplotne energije (član 51) Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine 23.03.2014. / Nije usvojen pre isteka roka, isteklo 1103 pre dan(a)
173. Zakon o efikasnom korišćenju energije 23.03.2013. Pravilnik o kontroli sistema za grejanje i o bližim uslovima koje moraju da ispunjavaju ovlašćena pravna lica za kontrolu sistema za grejanje (član 54) Ministarstvo rudarstva i energetike 23.03.2014. 22.06.2016. Prihvaćen 822 dan(a) posle isteka roka
174. Zakon o energetici Sl. gl. 145/2014 30.12.2014. Uredba o ugovoru o otkupu električne enrgije (član 76.) Ministarstvo rudarstva i energetike 30.12.2015. 15.06.2016. Prihvaćen 168 dan(a) posle isteka roka
175. Zakon o efikasnom korišćenju energije 23.03.2013. Pravilnik o sadržini, načinu i rokovima kontrole sistema za klimatizaciju i uslovima koje moraju ispuniti lica da bi obavljala kontrolu sistema klimatizacije (član 55) Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine 23.03.2014. 07.10.2016. Prihvaćen 929 dan(a) posle isteka roka
176. Zakon o efikasnom korišćenju energije 23.03.2013.  Pravilnik o kriterijume pod kojima korisnici sredstava mogu biti izuzeti od obaveze vršenja energetskog pregleda iz sredstava budžetskog fonda (član 61) Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine 23.03.2014. / Nije usvojen pre isteka roka, isteklo 1103 pre dan(a)
177. Zakon o efikasnom korišćenju energije 23.03.2013. Pravilnik o uslovima za raspodelu i korišćenje sredstava Budžetskog fonda, način raspodele tih sredstava, kao i način praćenja namenskog korišćenja sredstava i ugovorenih prava i obaveza (član 61) Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine 23.03.2014. 29.01.2014. Usvojen 53 dan(a) pre isteka roka
178. Zakon o efikasnom korišćenju energije 23.03.2013. Pravilnik o obliku i strukturi modela ugovora za pojedine vrste energetskih usluga koje se finansiraju sredstvima Budžetskog fonda, ili kada su korisnici iz javnog sektora (član 67) Ministarstvo rudarstva i energetike 23.03.2014. 08.05.2015. Prihvaćen 411 dan(a) posle isteka roka
179. Zakon o efikasnom korišćenju energije 23.03.2013. Pravilnik o minimalnim kriterijima u pogledu energetske efikasnosti u postupku javne nabavke dobara, usluga i radova (član 69) Ministarstvo rudarstva i energetike 23.03.2014. 29.12.2015. Prihvaćen 646 dan(a) posle isteka roka
180. Zakon o efikasnom korišćenju energije 23.03.2013. Pravilnik o sadržini programa unapređenja energetske efikasnosti u prevozu (član 72) Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine 23.09.2014. / Nije usvojen pre isteka roka, isteklo 919 pre dan(a)
181. Zakon o efikasnom korišćenju energije 23.03.2013. Pravilnik o obimu i vrsti podataka koji se prikupljaju iz obaveznih tehničkih pregleda motornih vozila, kao i sadržini i obrascu izveštaja koji omogućavaju utvrđivanje i praćenje indikatora potrošnje energije u prevozu (član 73) Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine 23.09.2014. / Nije usvojen pre isteka roka, isteklo 919 pre dan(a)
182. Zakon o efikasnom korišćenju energije 23.03.2013. Pravilnik o vrstama podataka, roku, načinu i obrazacu na kojem se dostavljaju podaci o izvršenom energetskom pregledu, odnosno energetskoj reviziji (član 20) Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine 23.03.2014. / Nije usvojen pre isteka roka, isteklo 1103 pre dan(a)
183. Zakon o upravljanju otpadom 23.05.2009. Strategija upravljanja otpadom za period 2010-2019/ godine (član 10) Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine 22.05.2010. 02.05.2010. Usvojen 20 dan(a) pre isteka roka
184. Zakon o upravljanju otpadom 23.05.2009. Pravilnik o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada (član 8) Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine 22.05.2010. 10.08.2010. Prihvaćen 80 dan(a) posle isteka roka
185. Zakon o upravljanju otpadom 23.05.2009. Pravilnik o vrstama mobilnih postrojenja za koje se izdaje dozvola za tretman otpada (član 37) Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine 22.05.2010. / Nije usvojen pre isteka roka, isteklo 2504 pre dan(a)
186. Zakon o upravljanju otpadom 23.05.2009. Pravilnik o uslovima i načinu sakupljanja, transporta, skladištenja i tretmana otpada koji se koristi kao sekundarna sirovina ili za dobijanje enrgije (član 38) Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine 22.05.2010. 24.12.2010. Prihvaćen 216 dan(a) posle isteka roka
187. Zakon o upravljanju otpadom 23.05.2009. Pravilnik o podsticajnim merama za ponovnu upotrebu i iskorišćenje otpada kao sekundarne sirovine ili za dobijanje energije (član 38) Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine 22.05.2010. / Nije usvojen pre isteka roka, isteklo 2504 pre dan(a)
188. Zakon o upravljanju otpadom 23.05.2009. Uredba o vrstama otpada za koje se vrši termički tretman, uslovima i kriterijumima za određivanje lokacije, tehničkim i tehnološkim uslovima za projektovanje, izgradnju, opremanje i rad postrojenja za termički tretman otpada, postupanje sa ostatkom n Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine 22.05.2010. 30.12.2010. Prihvaćen 222 dan(a) posle isteka roka
189. Zakon o upravljanju otpadom 23.05.2009. Uredba o odlaganju otpada na deponije (član 42) Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine 22.05.2010. 05.12.2010. Prihvaćen 197 dan(a) posle isteka roka
190. Zakon o upravljanju otpadom 23.05.2009. Uredba o posebnim programima kojim jedinice lokalne samouprave uređuje organizovanje i način selekcije i sakupljanja otpada radi reciklaže (član 43) Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine 22.05.2010. / Nije usvojen pre isteka roka, isteklo 2504 pre dan(a)
191. Zakon o upravljanju otpadom 23.05.2009. Pravilnik o načinu skladištenja, pakovanja i obeležavanja opasnog otpada (član 44) Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine 22.05.2010. 05.12.2010. Prihvaćen 197 dan(a) posle isteka roka
192. Zakon o upravljanju otpadom 23.05.2009. Pravilnik o brazacu Dokumenta o kretanju otpada, kao i uputstvo za njegovo popunjavanje (član 45) Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine 22.05.2010. 03.09.2009. Usvojen 261 dan(a) pre isteka roka
193. Zakon o upravljanju otpadom 23.05.2009. Pravilnik o načinu i postupku upravljanja istrošenim baterijama i akumulatorima (član 47) Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine 22.05.2010. 17.11.2010. Prihvaćen 179 dan(a) posle isteka roka
194. Zakon o upravljanju otpadom 23.05.2009. Pravilnik o uslovima, načinu i postupku upravljanja otpadnim uljima (član 48) Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine 22.05.2010. 04.10.2010. Prihvaćen 135 dan(a) posle isteka roka
195. Zakon o upravljanju otpadom 23.05.2009.  Pravilnik o načinu i postupku upravljanja otpadnim gumama (član 49) Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine 22.05.2010. 16.12.2009. Usvojen 157 dan(a) pre isteka roka
196. Zakon o upravljanju otpadom 23.05.2009. Pravilnik o  listi električnih i elektronskih proizvoda, mere zabrane i ograničenja korišćenja električne i elektronske opreme koja sadrži opasne materije, način i postupak upravljanja otpadom od električnih i elektronskih proizvoda (član 50) Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine 22.05.2010. 27.12.2010. Prihvaćen 219 dan(a) posle isteka roka
197. Zakon o upravljanju otpadom 23.05.2009. Pravilnik o načinu i postupku za upravljanje otpadnim fluoroscentnim cevima koje sadrže živu (član 51) Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine 22.05.2010. 21.12.2010. Prihvaćen 213 dan(a) posle isteka roka
198. Zakon o upravljanju otpadom 23.05.2009. Pravilnik o postupanju sa uređajima i otpadom koji sadrži RSV (član 52) Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine 22.05.2010. 31.05.2011. Prihvaćen 374 dan(a) posle isteka roka
199. Zakon o upravljanju otpadom 23.05.2009. Pravilnik o listi POPs materija, način i postupak za upravljanje POPs otpadom i granične vrednosti koncentracija POPs materija koje se odnose na odlaganje otpada koji sadrži ili je kontaminiran POPs materijama (član 53) Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine 22.05.2010. 02.09.2011. Prihvaćen 468 dan(a) posle isteka roka
200. Zakon o upravljanju otpadom 23.05.2009. Pravilnik o postupanju sa otpadom koji sadrži azbest (član 54) Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine 22.05.2010. 20.10.2010. Prihvaćen 151 dan(a) posle isteka roka
201. Zakon o upravljanju otpadom 23.05.2009. Pravilnik o načinu i postupak upravljanja otpadnim vozilima (član 55) Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine 22.05.2010. 24.12.2010. Prihvaćen 216 dan(a) posle isteka roka
202. Zakon o upravljanju otpadom 23.05.2009. Pravilnik o upravljanju medicinskim otpadom (član 56) Ministarstvo zdravlja 22.05.2010. 25.10.2010. Prihvaćen 156 dan(a) posle isteka roka
203. Zakon o upravljanju otpadom 23.05.2009. Pravilnik o načinu i postupku uparavljanja otpadom od titan-dioksida, merama nadzora i monitoringa životne sredine na lokaciji (član 57) Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine 22.05.2010. 11.01.2012. Prihvaćen 599 dan(a) posle isteka roka
204. Zakon o upravljanju otpadom 23.05.2009. Pravilnik o sadržini potvrde o izuzimanju od obaveze pribavljanja dozvole za skladištenje inertnog i neopasnog otpada (član 61) Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine 22.05.2010. 12.10.2010. Prihvaćen 143 dan(a) posle isteka roka
205. Zakon o upravljanju otpadom 23.05.2009. Pravilnik o obrascu zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje, tretman i odlaganje otpada (član 62) Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine 22.05.2010. 03.09.2009. Usvojen 261 dan(a) pre isteka roka
206. Zakon o upravljanju otpadom 23.05.2009. Uredba o određivanju pojedinih vrsta opasnog otpada koje se mogu uvoziti kao sekundarne sirovine (član 71) Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine 22.05.2010. 03.08.2009. Usvojen 292 dan(a) pre isteka roka
207. Zakon o upravljanju otpadom 23.05.2009. Uredba o Listi neopasnog otpada za koji se ne izdaje dozvola, sa dokumentacijom koja prati prekogranično kretanje (član 72) Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine 22.05.2010. 30.12.2010. Prihvaćen 222 dan(a) posle isteka roka
208. Zakon o upravljanju otpadom 23.05.2009. Uredba o listama otpada za prekogranično kretanje, sadržini i izgledu dokumenata koji prate prekogranično kretanje otpada sa uputstvima za njihovo popunjavanje (član 72) Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine 22.05.2010. 03.08.2009. Usvojen 292 dan(a) pre isteka roka
209. Zakon o upravljanju otpadom 23.05.2009. Pravilnik o obrascu dnevne evidencije i godišnjeg izveštaja o otpadu sa uputstvom za njegovo popunjavanje (član 75) Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine 22.05.2010. 17.12.2010. Prihvaćen 209 dan(a) posle isteka roka
210. Zakon o upravljanju otpadom 23.05.2009. Pravilnik o sadržini, načinu vođenja i izgledu Registra izdatih dozvola za upravljanje otpadom (član 76) Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine 22.05.2010. 17.12.2010. Prihvaćen 209 dan(a) posle isteka roka
211. Zakon o upravljanju otpadom 23.05.2009. Pravilnik o metodologiji za prikupljanje podataka o sastavu i količinama komunlanog otpada na teritoriji jednice lokalne samouprave (član 75) Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine 22.05.2010. 31.08.2010. Prihvaćen 101 dan(a) posle isteka roka
212. Zakon o upravljanju otpadom 23.05.2009. Uredba o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, obrascu dnevne evidnecije o koločini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda i godišnjem izveštaju, načinu i rokovima dostavljanja godišnjeg izveštaja, obveznicima plaćanja nak Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine 22.05.2010. 02.11.2009. Usvojen 201 dan(a) pre isteka roka
213. Zakon o socijalnoj zaštiti 12.04.2011. Pravilnik o vođenju evidencija i dokumentacije o korisnicima, pravima koja su ostvarili i uslugama koje su im pružene (član 23) Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike 12.10.2011. / Nije usvojen pre isteka roka, isteklo 1996 pre dan(a)
214. Zakon o socijalnoj zaštiti 12.04.2011. Pravilnik o uslovima za korišćenje usluge porodičnog smeštaja (član 49) Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike 12.10.2011. / Nije usvojen pre isteka roka, isteklo 1996 pre dan(a)
215. Zakon o socijalnoj zaštiti 12.04.2011. Pravilnik o uslovima za procenu podobnosti lica za pružanje usluge porodičnog smeštaja, program i način sprovođenja obuke, standarde za pružanje podrške i sadržinu i izgled licence (član 50) Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike 12.10.2011. / Nije usvojen pre isteka roka, isteklo 1996 pre dan(a)
216. Zakon o socijalnoj zaštiti 12.04.2011. Pravilnik o jedinstvenoj bazi podataka o licima koja pružaju uslugu porodičnog smeštaja (član 50) Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike 12.10.2011. / Nije usvojen pre isteka roka, isteklo 1996 pre dan(a)
217. Zakon o socijalnoj zaštiti 12.04.2011. Pravilnik o bližim uslovima i standardima za pružanje i ostvarivanje usluga socijalne zaštite (član 57) Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike 12.10.2011. 14.05.2013. Prihvaćen 580 dan(a) posle isteka roka
218. Zakon o socijalnoj zaštiti 12.04.2011. Uredba o mreži ustanova socijalne zaštite (član 63)  Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike 12.07.2011. 07.03.2012. Prihvaćen 239 dan(a) posle isteka roka
219. Zakon o socijalnoj zaštiti 12.04.2011. Pravilnik o standardima koji se primenjuju u vođenju slučaja (član 69) Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike 12.10.2011. / Nije usvojen pre isteka roka, isteklo 1996 pre dan(a)
220. Zakon o socijalnoj zaštiti 12.04.2011. Pravilnik o izgledu i sadržini uputa za korišćenje usluge (član 71) Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike 12.10.2011. / Nije usvojen pre isteka roka, isteklo 1996 pre dan(a)
221. Zakon o socijalnoj zaštiti 12.04.2011. Pravilnik o kriterijumima za korisknike koji učestvuju u plaćanju usluge (član 72) Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike 12.10.2011. / Nije usvojen pre isteka roka, isteklo 1996 pre dan(a)
222. Zakon o socijalnoj zaštiti 12.04.2011. Pravilnik o dostavljanu podatka o neposredno ugovorenim uslugama (član 77) Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike 12.10.2011. / Nije usvojen pre isteka roka, isteklo 1996 pre dan(a)
223. Zakon o socijalnoj zaštiti 12.04.2011. Uredba o merama socijalne uključenosti korisnika novčane socijalne pomoći (član 80) Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike 11.04.2012. 16.10.2014. Prihvaćen 918 dan(a) posle isteka roka
224. Zakon o socijalnoj zaštiti 12.04.2011. Pravilnik o izgledu i sadržini individualnog plana aktivacije (član 80) Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike 11.04.2012. 30.10.2014. Prihvaćen 932 dan(a) posle isteka roka
225. Zakon o socijalnoj zaštiti 12.04.2011. Pravilnik o namirenju potraživanja po osnovu isplaćene novčane socijalne pomoći (član 82) Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike 12.10.2011. 05.08.2011. Usvojen 68 dan(a) pre isteka roka
226. Zakon o socijalnoj zaštiti 12.04.2011. Uredba o primanjima i prihodima koji su od uticaja na ostvarivanje prava na novčanu socijalnu pomoć (član 89) Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike 12.10.2011. 27.05.2011. Usvojen 138 dan(a) pre isteka roka
227. Zakon o socijalnoj zaštiti 12.04.2011. Pravilnik o obrascima u postupku ostvarivanje prava na novčanu socijalnu pomoć (član 95) Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike 12.10.2011. 03.06.2011. Usvojen 131 dan(a) pre isteka roka
228. Zakon o socijalnoj zaštiti 12.04.2011. Pravilnik o sadržini i izgledu nalaza i mišljenja o činjenicama o kojima se ne vodi službena evidencija (član 102) Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike 12.10.2011. / Nije usvojen pre isteka roka, isteklo 1996 pre dan(a)
229. Zakon o socijalnoj zaštiti 12.04.2011. Pravilnik o pravima odnosno uslugama socijalne zaštite a vezano za organizaciju rada, normative i standarde stručnog rada u vršenju poverenih poslova (član 120) Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike 12.10.2011. / Nije usvojen pre isteka roka, isteklo 1996 pre dan(a)
230. Zakon o socijalnoj zaštiti 12.04.2011. Pravilnik o stručnim poslovima u socijalnoj zaštiti (član 137) Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike 12.10.2011. 11.01.2012. Prihvaćen 91 dan(a) posle isteka roka
231. Zakon o socijalnoj zaštiti 12.04.2011. Pravilnik o obrascu i sadržaju službene legitimacije stručnih radnika centra za socijalni rad (član 139) Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike 12.10.2011. 11.01.2012. Prihvaćen 91 dan(a) posle isteka roka
232. Zakon o socijalnoj zaštiti 12.04.2011. Pravilnik o programu, načinu i mestu obavljanja pripravničkog staža i programu i način polaganja ispita za licencu (član 142) Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike 12.10.2011. 14.10.2016. Prihvaćen 1829 dan(a) posle isteka roka
233. Zakon o socijalnoj zaštiti 12.04.2011. Pravilnik o ocenjivanju i kriterijumima za ocenjivanje, profesionalno napredovanje i nagrađivanje stručnih radnika i stručnih saradnika u ustanovama socijalne zaštite (član 146) Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike 12.10.2011. / Nije usvojen pre isteka roka, isteklo 1996 pre dan(a)
234. Zakon o socijalnoj zaštiti 12.04.2011. Pravilnik o minimumu procesa rada za vreme štrajka u ustanovama socijalne zaštite čiji je osnivač Republika Srbija (član 147) Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike 12.10.2011. 13.01.2012. Prihvaćen 93 dan(a) posle isteka roka
235. Zakon o socijalnoj zaštiti 12.04.2011. Pravilnik zabranjenim postupanjima zaposlenih u socijalnoj zaštiti (član 151) Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike 12.10.2011. 03.02.2012. Prihvaćen 114 dan(a) posle isteka roka
236. Zakon o socijalnoj zaštiti 12.04.2011. Statut komore socijalne zaštite (član 155) Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike 12.10.2011. 14.12.2012. Prihvaćen 429 dan(a) posle isteka roka
237. Zakon o socijalnoj zaštiti 12.04.2011. Pravilnik o načinu vršenja nadzora nad stručnim radom centra za socijalni rad, ustanove za domski smeštaj i centra za porodični smeštaj (član 167) Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike 12.10.2011. / Nije usvojen pre isteka roka, isteklo 1996 pre dan(a)
238. Zakon o socijalnoj zaštiti 12.04.2011. Pravilnik o obrascu i sadržini službene legitimacije inspektora socijalne zaštite (član 175) Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike 12.10.2011. 11.01.2012. Prihvaćen 91 dan(a) posle isteka roka
239. Zakon o socijalnoj zaštiti 12.04.2011. Pravilnik o standardima za pružanje usluge za koju se traži izdavanje licence (član 179) Pravilnik o standardima za pružanje usluge za koju se traži izdavanje licence (član 179) 12.10.2011. / Nije usvojen pre isteka roka, isteklo 1996 pre dan(a)
240. Zakon o socijalnoj zaštiti 12.04.2011. Pravilnik o licenciranju organizacija socijalne zaštite (član 184) Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike 12.10.2011. 14.05.2013. Prihvaćen 580 dan(a) posle isteka roka
241. Zakon o socijalnoj zaštiti 12.04.2011. Pravilnik o licenciranju stručnih radnika u socijalnoj zaštiti (član 189) Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike 12.10.2011. 14.05.2013. Prihvaćen 580 dan(a) posle isteka roka
242. Zakon o socijalnoj zaštiti 12.04.2011. Pravilnik o načinu vođenja i sadržinu registara licenci (član 190) Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike 12.10.2011. / Nije usvojen pre isteka roka, isteklo 1996 pre dan(a)
243. Zakon o socijalnoj zaštiti 12.04.2011. Pravilnik o standardima i postupku akreditacije programa obuke za stručne saradnike u socijalnoj zaštiti (član 195) Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike 12.10.2011. 18.03.2014. Prihvaćen 888 dan(a) posle isteka roka
244. Zakon o socijalnoj zaštiti 12.04.2011. Pravilnik o načinu sprovođenja postupka akreditacije (član 201) Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike 12.10.2011. / Nije usvojen pre isteka roka, isteklo 1996 pre dan(a)
245. Zakon o socijalnoj zaštiti 12.04.2011. Uredba o metodologiji formiranja cena usluga socijalne zaštite koje se finansiraju iz budžeta Republike Srbije (član 210) Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike 12.10.2011. / Nije usvojen pre isteka roka, isteklo 1996 pre dan(a)
246. Zakon o socijalnoj zaštiti 12.04.2011. Pravilnik o kriterijima za dodelu sredstva za izgradnju, održavanje i opremanje ustanova socijalne zaštite (član 211) Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike 12.10.2011. / Nije usvojen pre isteka roka, isteklo 1996 pre dan(a)
247. Zakon o socijalnoj zaštiti 12.04.2011. Pravilnik o kriterijima i merila za određivanje učešća korisnika u troškovima usluge socijalne zaštite (član 213) Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike 12.10.2011. / Nije usvojen pre isteka roka, isteklo 1996 pre dan(a)
248. Zakon o efikasnom korišćenju energije 23.03.2013. Uredba o utvrđivanju Programa finansiranja aktivnosti i mera unapređenja efikasnog korišćenja energije u 2014. godini (član 60) Ministarstvo građevinarstva i urbanizma 23.03.2014. 17.01.2014. Usvojen 65 dan(a) pre isteka roka
249. Zakon o bezbednosti hrane 10.06.2009. Pravilnik o kvalitetu meda i drugih proizvoda pčela (član 55.) Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine 10.06.2011. 08.12.2015. Prihvaćen 1642 dan(a) posle isteka roka
250. Zakon o elektronskim medijima 13.08.2014. Predlog strategije razvoja medijske usluge radija i audio-vizuelnih medijskih usluga u Republici Srbiji (član 23) Ministarstvo kulture i informisanja / Regulatorno telo za elektronske medije 13.02.2015. / Nije usvojen pre isteka roka, isteklo 776 pre dan(a)
251. Zakon o elektronskim medijima 13.08.2014. Pravilnik o postupku izdavanja dozvole za pružanje medijske usluge na osnovu sprovedenog javnog konkursa  (član 95) Ministarstvo kulture i informisanja / Regulatorno telo za elektronske medije 13.02.2015. 17.07.2015. Prihvaćen 154 dan(a) posle isteka roka
252. Zakon o javnim medijskim servisima 13.08.2014. Pravilnik o postupaku imenovanja članova Upravnog odbora Javnog medijskog servisa (član 17) Ministarstvo kulture i informisanja / Regulatorno telo za elektronske medije 13.11.2014. 26.12.2014. Prihvaćen 43 dan(a) posle isteka roka
253. Zakon o javnim medijskim servisima 13.08.2014. Uredba o načinu prikupljanja podataka radi formiranja i vođenja jedinstvene evidencije obveznika plaćanja takse za javni medijski servis (član 40) Ministarstvo kulture i informisanja / Vlada 13.11.2014. 16.01.2015. Prihvaćen 64 dan(a) posle isteka roka
254. Zakon o javnim medijskim servisima 13.08.2014. Odluka o pravilima o sprovođenju javnog konkursa za izbor kandidata za članove Programskog saveta Radio-televizije Srbije (član 59) Narodna Skupština 13.11.2014. 09.12.2014. Prihvaćen 26 dan(a) posle isteka roka
255. Zakon o javnim medijskim servisima 13.08.2014. Uredba o način prenosa budžetskih sredstava za rad RTS i RTV (član 62) Ministarstvo kulture i informisanja / Vlada 04.02.2015. 16.01.2015. Usvojen 19 dan(a) pre isteka roka
256. Zakon o javnom informisanju i medijima 13.08.2014. Pravilnik o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja (član 28) Ministarstvo kulture i informisanja 13.11.2014. 19.11.2014. Prihvaćen 6 dan(a) posle isteka roka
257. Zakon o javnom informisanju i medijima 13.08.2014. Pravilnik o dokumentaciji koja se prilaže u postupku registracije medija u Registar (član 43) Ministarstvo kulture i informisanja 13.11.2014. 19.11.2014. Prihvaćen 6 dan(a) posle isteka roka
258. Zakon o javnom informisanju i medijima 13.08.2014. Pravilnik o načinu vođenja i upisa u evidenciju i izdavanje legitimacija inostranih predstavnika i dopisništava (član 55) Ministarstvo kulture i informisanja 13.11.2014. 19.11.2014. Prihvaćen 6 dan(a) posle isteka roka
259. Zakon o javnoj svojini 07.10.2011. Uredba o nepokretnostima za reprezentativne potrebe Republike Srbije (član 57) Ministarstvo finansija 07.04.2012. 09.07.2014. Prihvaćen 823 dan(a) posle isteka roka
260. Zakon o javnoj svojini 07.10.2011. Uredba o službenim zgradama i poslovnim prostorijama u javnoj svojini koje koriste organi Republike Srbije (član 49) Ministarstvo finansija 07.04.2012. 09.07.2014. Prihvaćen 823 dan(a) posle isteka roka
261. Zakon o bezbednosti hrane 10.06.2009. Pravilnik o kvalitetu začina, ekstrakata začina i mešavina začina (član 55) Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine 10.06.2011. 14.07.2014. Prihvaćen 1130 dan(a) posle isteka roka
262. Zakon o stočarstvu 10.06.2009. Pravilnik o načinu obeležavanja i registracije goveda, kao i o službenoj kontroli obeležavanja i registracije goveda (član 57. stav 9.) Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine 10.06.2010. 22.09.2014. Prihvaćen 1565 dan(a) posle isteka roka
263. Zakon o trgovini 05.08.2010. Uredba o načinu određivanja cena toplotne energije (član 46) Ministarstvo spoljne, unutrašnje trgovine i telekomunikacija 05.02.2011. 01.11.2013. Prihvaćen 1000 dan(a) posle isteka roka
264. Zakon o trgovini 05.08.2010. Pravilnik o načinu i uslovima isticanja jedinične cene za pojedine vrste proizvoda (član 41) Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija 05.02.2011. 27.10.2014. Prihvaćen 1360 dan(a) posle isteka roka
265. Zakon o izmenama i dopunama zakona o planiranju i izgradnji Sl. glasnik 132/2014 17.12.2014. Pravilnik o postupku sprovođenja objedinjene procedure (član 8a, 8v, 8g i 201stav 5. tačka 3) Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture 15.11.2015. 27.02.2015. Usvojen 261 dan(a) pre isteka roka
266. Zakon o izmenama i dopunama zakona o planiranju i izgradnji Sl. glasnik 132/2014 17.12.2014. Pravilnik o klasifikaciji objekata (član 201. tačka 10) Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture 15.02.2015. 27.02.2015. Prihvaćen 12 dan(a) posle isteka roka
267. Zakon o izmenama i dopunama zakona o planiranju i izgradnji Sl. glasnik 132/2014 17.12.2014. Pravilnik o opštim pravilima za parcelaciju, regulaciju i izgradnju (član 201. tačka 25) Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture 15.02.2015. 27.02.2015. Prihvaćen 12 dan(a) posle isteka roka
268. Zakon o izmenama i dopunama zakona o planiranju i izgradnji Sl. glasnik 132/2014 17.12.2014. Pravilnik o tehničkim standardima planiranja, projektovanja i izgradnje objekata, kojima se osigurava nesmetano kretanje i pristup osobama sa invliditetom, deci i starim osobama (član 201. tačka 2)  Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture 15.02.2015. 27.02.2015. Prihvaćen 12 dan(a) posle isteka roka
269. Zakon o izmenama i dopunama zakona o planiranju i izgradnji Sl. glasnik 132/2014 17.12.2014. Pravilnik o sadržini i načinu vođenja knjige inspekcije, građevinskog dnevnika i građevinske knjige (član 201. tačka 17) Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture 15.02.2015. 27.02.2015. Prihvaćen 12 dan(a) posle isteka roka
270. Zakon o izmenama i dopunama zakona o planiranju i izgradnji Sl. glasnik 132/2014 17.12.2014. Pravilnik o izgledu, sadržini i mestu postavljanja gradilišne table (član 201. tačka 16) Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture 15.02.2014. 27.02.2015. Prihvaćen 377 dan(a) posle isteka roka
271. Zakon o izmenama i dopunama zakona o planiranju i izgradnji Sl. glasnik 132/2014 17.12.2014. Pravilnik o načinu zatvaranja i obeležavanja zatvorenog gradilišta (član 201. tačka 24) Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture 15.02.2015. 27.02.2015. Prihvaćen 12 dan(a) posle isteka roka
272. Zakon o izmenama i dopunama zakona o planiranju i izgradnji Sl. glasnik 132/2014 17.12.2014. Pravilnik o sadržini i načinu vođenja stručnog nadzora (član 201. tačka 18) Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture 15.02.2015. 27.02.2015. Prihvaćen 12 dan(a) posle isteka roka
273. Zakon o izmenama i dopunama zakona o planiranju i izgradnji Sl. glasnik 132/2014 17.12.2014. Pravilnik o objektima na koje se ne primenjuju pojedine odredbe Zakona o planiranju i izgradnji (član 201. tačka 27) Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture 15.02.2015. 27.02.2015. Prihvaćen 12 dan(a) posle isteka roka
274. Zakon o izmenama i dopunama zakona o planiranju i izgradnji Sl. glasnik 132/2014 17.12.2014. Pravilnik o sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prama klasi i nameni objekata (član 201. tačka 11) Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture 15.02.2015. 02.03.2015. Prihvaćen 15 dan(a) posle isteka roka
275. Zakon o izmenama i dopunama zakona o planiranju i izgradnji Sl. glasnik 132/2014 17.12.2014. Pravilnik o načiinu, postupku i sadržini podataka za utvrđivanje ispunjenosti uslova za izdavanje licence za izradu tehničke dokumentacije i licence za građenje objekata za koje građevisnku dozvolu izdaje ministarstvo, osnosno autonomna pokrajina, kao i o uslovima za oduzimanje tih licenci (član 201. tačka 15) Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture 15.02.2015. 06.03.2015. Prihvaćen 19 dan(a) posle isteka roka
276. Zakon o izmenama i dopunama zakona o planiranju i izgradnji Sl. glasnik 132/2014 17.12.2014. Pravilnik o sadržini i načinu vršenja tehničkog pregleda objekata, sastavu komisije, sadržini predloga komisije o utvrđivanju podobnosti objekta za upotrebu, osmatranju tla i objekta u toku građenja i upotrebe i minimalnim garantnim rokovima za pojedine vrste objekata (član 201. tačka 19) Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture 15.02.2015. 18.03.2015. Prihvaćen 31 dan(a) posle isteka roka
277. Zakon o izmenama i dopunama zakona o planiranju i izgradnji Sl. glasnik 132/2014 17.12.2014. Pravilnik o polaganju stručnog ispita u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja, izrade tehničke dokumentacije, građenja i energetske efikasnosti i o izdavanju i oduzimanju licence za odgovornog urbanistu, projektanta, izvođača radova i odgovornog planera (član 201. tač. 20) i 21)) Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture 15.02.2015. 18.03.2015. Prihvaćen 31 dan(a) posle isteka roka
278. Zakon o izmenama i dopunama zakona o planiranju i izgradnji Sl. glasnik 132/2014 17.12.2014. Pravilnik o postupku donošenja i sadržini programa uklanjanja objekata (član 201. tačka 23) Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture 15.02.2015. 18.03.2015. Prihvaćen 31 dan(a) posle isteka roka
279. Zakon o izmenama i dopunama zakona o planiranju i izgradnji Sl. glasnik 132/2014 17.12.2014. Pravilnik o uslovima i načinu rada Komisije za stručnu kontrolu planskih dokumenata, Komisije za kontrolu usklađenosti planskih dokumenata i Komisije za planove jedinice lokalane samouprave (član 201. tačka 7.) Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture 15.02.2015. 25.06.2015. Prihvaćen 130 dan(a) posle isteka roka
280. Zakon o izmenama i dopunama zakona o planiranju i izgradnji Sl. glasnik 132/2014 17.12.2014. Uredbu o tehničkim i drugim zahtevima za čelik za armiranje betona (član 201. stav 2.)
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture 15.02.2015. 17.04.2015. Prihvaćen 61 dan(a) posle isteka roka
281. Zakon o izmenama i dopunama zakona o planiranju i izgradnji Sl. glasnik 132/2014 17.12.2014. Uredba o postupku sprovođenja komasacije i obrazovanju republičke komisije za urbanu komasaciju (član član 107. stav 10. i član 109a - 109g)
   
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture 15.02.2015. / Nije usvojen pre isteka roka, isteklo 774 pre dan(a)
282. Zakon o izmenama i dopunama zakona o planiranju i izgradnji Sl. glasnik 132/2014 17.12.2014. Pravilnik o sadržini, načinu, postupku i rokovima izrade i objavljivanja separata (član 201. tač. 4)
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture 15.02.2015. 09.04.2015. Prihvaćen 53 dan(a) posle isteka roka
283. Zakon o elektronskim medijima 13.08.2014. Pravilnik o sprovođenju nagradnih takmičenja u oblasti pružanja medijski usluga (član 60.) Ministarstvo kulture i informisanja 13.02.2015. 25.06.2015. Prihvaćen 132 dan(a) posle isteka roka
284. Zakon o elektronskim medijima 13.08.2014. Pravilnik o zaštiti ljudskih prava u oblasti pružanja medijskih usluga (član 60.) Ministarstvo kulture i informisanja 13.02.2015. 25.06.2015. Prihvaćen 132 dan(a) posle isteka roka
285. Zakon o izmenama i dopunama zakona o planiranju i izgradnji Sl. glasnik 132/2014 17.12.2014. Pravilnik o sadržini i načinu vođenja i održavanja centralnog registra planskih dokumenata, informacionog sistema o stanju u prostoru i lokalnog informacionog sistema planskih dokumenata, kao i digitalni format dostavljanja planskih dokumenata (član 201. tač. 8)
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture 15.02.2015. 09.04.2015. Prihvaćen 53 dan(a) posle isteka roka
286. Zakon o izmenama i dopunama zakona o planiranju i izgradnji Sl. glasnik 132/2014 17.12.2014. Uredba o tehničkim i drugim zahtevima za pepeo, kao građevinski materijal namenjen za upotrebu u izgradnji, rekonstrukciji, sanaciji i održavanju infrastrukturnih objekata javne namene (član 201. stav 2.) Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture 15.02.2014. 26.06.2015. Prihvaćen 496 dan(a) posle isteka roka
287. Zakon o energetici Sl. gl. 145/2014 30.12.2014. Program ostvarivanja Strategije (član 5.) Ministarstvo rudarstva i energetike 30.12.2015. / Nije usvojen pre isteka roka, isteklo 456 pre dan(a)
288. Zakon o energetici Sl. gl. 145/2014 30.12.2014. Pravilnik o Energetskom bilansu  (član 14.) Ministarstvo rudarstva i energetike 30.12.2015. / Nije usvojen pre isteka roka, isteklo 456 pre dan(a)
289. Zakon o energetici Sl. gl. 145/2014 30.12.2014. Odluka o utvrđivanju energetskog bilansa Republike Srbije za 2015. godinu (član 13. stav 2.) Ministarstvo rudarstva i energtike 31.12.2014. 31.12.2014. Nije usvojen pre isteka roka, isteklo 456 pre dan(a)
290. Zakon o energetici Sl. gl. 145/2014 30.12.2014. Strategija razvoja energetike Republike Srbije do 2025. godine sa projekcijom do 2030. godine (član 8.) Ministarstvo rudarstva i energetike 30.12.2015. 08.12.2015. Usvojen 22 dan(a) pre isteka roka
291. Zakon o izmenama i dopunama zakona o planiranju i izgradnji Sl. glasnik 132/2014 17.12.2014.
Pravilnik o uslovima osiguranja od profesionalne odgovornosti (član 201. tačka 12.)
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture 15.02.2015. 07.05.2015. Prihvaćen 81 dan(a) posle isteka roka
292. Zakon o izmenama i dopunama zakona o planiranju i izgradnji Sl. glasnik 132/2014 17.12.2014.
Pravilnik o utvrđivanju uslova i načina rada revizione komisije i sadržaj izveštaja o stručnoj kontroli (član 201, tačka 13)
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture 15.02.2015. / Nije usvojen pre isteka roka, isteklo 774 pre dan(a)
293. Zakon o izmenama i dopunama zakona o planiranju i izgradnji Sl. glasnik 132/2014 17.12.2014.
Pravilnik o sadržini  i načinu izdavanja građevinske dozvole (član 201. tačka 14.)
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture 15.02.2015. 30.12.2015. Prihvaćen 318 dan(a) posle isteka roka
294. Zakon o izmenama i dopunama zakona o planiranju i izgradnji Sl. glasnik 132/2014 17.12.2014. Pravilnik o sadržini i načinu vršenja tehničkog pregleda objekta, sastavu komisije, sadržini predloga komisije, sadržini predloga komisije o utvrđivanju podobsnosti objekta za upotrebu, osmatranja tla i objekta u toku građenja i upotrebe i minimalnim garantnim rokovima za pojedine vrste objekata (član 201. tačka 19.) Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture 15.02.2015. 18.03.2015. Prihvaćen 31 dan(a) posle isteka roka
295. Zakon o bezbednosti hrane 10.06.2009. Pravilnik o kvalitetu piva (član 55. stav 2.) Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine 10.06.2011. 29.12.2014. Prihvaćen 1298 dan(a) posle isteka roka
296. Zakon o energetici Sl. gl. 145/2014 30.12.2014. Uredba o visini naknade za podsticaje u 2015. godini (član 79. stav 4.) Ministarstvo rudarstva i energetike 31.12.2014. 23.01.2015. Prihvaćen 23 dan(a) posle isteka roka
297. Zakon o izmenama i dopunama zakona o planiranju i izgradnji Sl. glasnik 132/2014 17.12.2014. Uredba o lokacijskim uslovima (član 201. tač. 1.2.i3.) Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture 15.02.2015. 17.04.2015. Prihvaćen 61 dan(a) posle isteka roka
298. Zakon o energetici Sl. gl. 145/2014 30.12.2014. Pravilnik o uslovima, programu i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova u objektima za proizvodnju, prenos i distribuciju električne energije (član 24. stav 3.) Ministarstvo rudarstva i energetike 30.12.2015. 08.02.2016. Prihvaćen 40 dan(a) posle isteka roka
299. Zakon o izmenama i dopunama zakona o planiranju i izgradnji Sl. glasnik 132/2014 17.12.2014.
Pravilnik o sadržini i načinu objavljivanja podataka registra inženjera Inženjerske komore Srbije (član 201. tač. 28)
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture 15.02.2015. 17.04.2015. Prihvaćen 61 dan(a) posle isteka roka
300. Zakon o izmenama i dopunama zakona o planiranju i izgradnji Sl. glasnik 132/2014 17.12.2014. Pravilnik o legitimaciji i opremi urbanističkog i građevinskog inspektora (član 201. tač. 22) Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture 15.02.2015. 27.03.2015. Prihvaćen 40 dan(a) posle isteka roka
301. Zakon o elektronskim medijima 13.08.2014.

Pravilnik o načinu izricanja mera pružaocima medijskih usluga (član 31. stav 2.)

Ministarstvo kulture i informisanja 13.02.2015. 13.03.2015. Prihvaćen 28 dan(a) posle isteka roka
302. Zakon o elektronskim medijima 13.08.2014.

Pravilnik o načinu formiranja Liste najvažnijih događaja od posebnog značaja za sve građane i ostvarivanju prava na pristup događajima od velikog interesa za javnost (član 64. stav 7.)

Ministarstvo kulture i informisanja 13.02.2015. 13.03.2015. Prihvaćen 28 dan(a) posle isteka roka
303. Zakon o izmenama i dopunama zakona o planiranju i izgradnji Sl. glasnik 132/2014 17.12.2014. Pravilnik o uslovima i kriterijumima za su/finansiranje izrade planskih dokumenata (član 201. tač. 6.) Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture 15.02.2015. 02.06.2015. Prihvaćen 107 dan(a) posle isteka roka
304. Zakon o izmenama i dopunama zakona o planiranju i izgradnji Sl. glasnik 132/2014 17.12.2014.

Pravilnik o načinu i postupku za raspisivanje i sprovođenje urbanističko-arhitektonskog konkursa (član 201. tač. 26)

ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture 15.02.2015. 01.04.2015. Prihvaćen 45 dan(a) posle isteka roka
305. Zakon o elektronskim medijima 13.08.2014. Pravilnik o obavezama pružalaca medijskih usluga tokom predizborne kampanje (član 60.) Ministarstvo kulture i informisanja 13.02.2015. 25.06.2015. Prihvaćen 132 dan(a) posle isteka roka
306. Zakon o energetici Sl. gl. 145/2014 30.12.2014. Uredba o obeleževanju (markiranju) derivata nafte (član 337. stav 3.) Ministarstvo rudarstva i energetike 29.12.2015. 12.06.2015. Usvojen 200 dan(a) pre isteka roka
307. Zakon o energetici Sl. gl. 145/2014 30.12.2014. Pravilnik o obrascu i sadržini legitimacije inspektora (član 369.) Ministarstvo rudarstva i energetike 30.12.2015. / Nije usvojen pre isteka roka, isteklo 456 pre dan(a)
308. Zakon o izmenama i dopunama zakona o planiranju i izgradnji Sl. glasnik 132/2014 17.12.2014. Uredba o uslovima, načinu i postupku pod kojima se građevinsko zemljište u javnoj svojini može otuđiti ili dati u zakup po ceni manjoj od tržišne cene, odnosno zakupnine ili bez naknade, kao i uslove, način i postupak razmene nepokretnosti (član 99 st. 4, 11. i 12 i član 100 stav 5.) Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture 15.02.2015. 10.07.2015. Prihvaćen 145 dan(a) posle isteka roka
309. Zakon o elektronskim medijima 13.08.2014. Pravilnik o postupku izdavanja dozvole za pružanje medijske usluge na osnovu zahteva (član 22) Ministarstvo kulture i informisanja 15.02.2015. 17.07.2015. Prihvaćen 152 dan(a) posle isteka roka
310. Zakon o javnom informisanju i medijima 13.08.2014. Uredba o prenosu kapitala bez naknade zaposlenima kod izdavača medija (član 142) Ministarstvo kulture i informisanja 13.11.2014. 24.07.2015. Prihvaćen 253 dan(a) posle isteka roka
311. Zakon o energetici Sl. gl. 145/2014 30.12.2014. Uredba o utvrđivanju Metodologije za određivanje cene snabdevanja krajnjeg kupca toplotnom energijom (član 362. stav 1.) Ministarstvo rudarstva i energetike 30.12.2015. 17.07.2015. Usvojen 166 dan(a) pre isteka roka
312. Zakon o energetici Sl. gl. 145/2014 30.12.2014. Uredba o primeni tarifa za obračun cene pristupa distributivnom sistemu električne energije (član 129.) Ministarstvo rudarstva i energetike 30.12.2015. 24.07.2015. Usvojen 159 dan(a) pre isteka roka
313. Zakon o izmenama i dopunama zakona o planiranju i izgradnji Sl. glasnik 132/2014 17.12.2014. Pravilnik o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja (član 201. stav 5. tačka 5) Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture 15.02.2015. 20.07.2015. Prihvaćen 155 dan(a) posle isteka roka
314. Zakon o izmenama i dopunama zakona o planiranju i izgradnji Sl. glasnik 132/2014 17.12.2014. Pravilnik o energetskim svojstvima zgrada i uslovima, sadržini i načinu izdavanja sertifikata (član 201. tačka 1.) Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture 15.02.2015. / Nije usvojen pre isteka roka, isteklo 774 pre dan(a)
315. Zakon o energetici Sl. gl. 145/2014 30.12.2014. Pravilnik o licenci za obavljanje energetske delatnosti i sertifikaciji (član 27. 101. i 240.) Ministarstvo rudarstva i energetike 30.12.2015. 19.10.2015. Usvojen 72 dan(a) pre isteka roka
316. Zakon o izmenama i dopunama zakona o planiranju i izgradnji Sl. glasnik 132/2014 17.12.2014.

Uredbu o tehničkim i drugim zahtevima za konstrukcione hladnooblikovane zavarene šuplje profile od nelegiranih i sitnozrnih čelika (član 201. stav 2.)

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture 15.02.2015. 13.11.2015. Prihvaćen 271 dan(a) posle isteka roka
317. Zakon o elektronskim medijima 21.08.2014. Pravilnik o postupku izdavanja saglasnosti na akt o prenosu dozvole za pružanje medijske usluge i postupanju po prijavi promene vlasničke strukture (član 78. stav 5 i član 105. stav 5.) Ministarstvo kulture i informisanja 13.02.2015. 13.11.2015. Prihvaćen 273 dan(a) posle isteka roka
318. Zakon o elektronskim medijima 13.08.2014. Pravilnik o audio vizuelnim-komercijalnim komunikacijama (član 60, 67. i član 71.) Ministarstvo kulture i informisanja 13.02.2015. 07.08.2015. Prihvaćen 175 dan(a) posle isteka roka
319. Zakon o elektronskim medijima 13.08.2014. Pravilnik o zaštiti prava maloletnika u oblasti pružanja medijskih usluga (član 60, 63. i 71.) Ministarstvo kulture i informisanja 13.02.2015. 13.03.2015. Prihvaćen 28 dan(a) posle isteka roka
320. Zakon o elektronskim medijima 13.08.2014. Uputstvo o načinu primene odredaba Zakona o elektronskim medijima kojima se uređuje sopstvena produkcija (član 71.) Ministarstvo kulture i informisanja 13.02.2015. 19.08.2015. Prihvaćen 187 dan(a) posle isteka roka
321. Zakon o energetici Sl. gl. 145/2014 30.12.2014. Uredba o monitoringu kvaliteta derivata nafte i biogoriva (član 338. stav 2.) Ministarstvo rudarstva i energetike 30.12.2015. 29.11.2015. Usvojen 31 dan(a) pre isteka roka
322. Zakon o energetici Sl. gl. 145/2014 30.12.2014. Kriterijumi i merila za određivanje visine naknade za licence za obavljanje energetskih delatnosti (članovi 39., 51. i 62.) Ministarstvo rudarstva i energetike 30.12.2015. 17.11.2015. Usvojen 43 dan(a) pre isteka roka
323. Zakon o bezbednosti hrane 10.06.2009. Pravilnik o kvalitetu voćnih džemova voćnih džemova, želea, marmelade, pekmeza i zaslađenog kesten pirea (član 55.) Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine 10.06.2011. 08.12.2015. Prihvaćen 1642 dan(a) posle isteka roka
324. Zakon o izmenama i dopunama zakona o planiranju i izgradnji Sl. glasnik 132/2014 17.12.2014. Pravilnik o načinu razmene dokumenata i podnesaka elektronskim putem i formi u kojoj se dostavljaju akta u vezi sa objedinjenom procedurom (član 8a stav 3.) Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture 15.02.2015. 30.12.2015. Prihvaćen 318 dan(a) posle isteka roka
325. Zakon o socijalnoj zaštiti 12.04.2011. Uredba o namenskim transferima u socijalnoj zaštiti (član 207.) Ministarstvo, rada, zapošljavanja i socijalne politike 12.10.2011. 01.03.2016. Prihvaćen 1602 dan(a) posle isteka roka
326. Zakon o zaštiti potrošača 21.06.2014. Pravilnik o radu tela za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova (član 141.) Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija 21.12.2014. 26.08.2015. Prihvaćen 248 dan(a) posle isteka roka
327. Zakon o energetici Sl. gl. 145/2014 30.12.2014. Pravilnik o saglasnosti za skladištenje i snabdevanje naftom, derivatima nafte i biogorivima za sopstvene potrebe (član 28.) Ministarstvo rudarstva i energetike 30.12.2015. 12.02.2016. Prihvaćen 44 dan(a) posle isteka roka
328. Zakon o energetici Sl. gl. 145/2014 30.12.2014. Pravilnik o načinu vođenja postupka i izricanju mera i vođenju registra izrečenih mera (član 39.) Ministarstvo rudarstva i energetike 30.12.2015. 05.04.2016. Prihvaćen 97 dan(a) posle isteka roka
329. Zakon o privrednim komorama 08.01.2016. Pravilnik o sadržini i načinu vođenja Registra privrednih komora i Registra predstavništva stranih privrednih komora (član 8.) Ministarstvo privrede 08.04.2016. 25.02.2016. Usvojen 43 dan(a) pre isteka roka
330. Zakon o privrednim komorama 08.01.2016. Pravilnik o načinu vođenja Registra opštih udruženja preduzetnika (član 39.) Privredna komora Srbije 08.07.2016. 15.04.2016. Usvojen 84 dan(a) pre isteka roka
331. Zakon o privrednim komorama 08.01.2016. Statut Privredne komore Srbije (član 32.) Privredna komora Srbije 08.01.2017. 15.04.2016. Usvojen 268 dan(a) pre isteka roka
332. Zakon o privrednim komorama 08.01.2016. Odluka o visni naknade za upis predstavništva strane privredne komore u Registar (član 8.) Agencija za privredne registre / Vlada 08.04.2016. / Nije usvojen pre isteka roka, isteklo 356 pre dan(a)
333. Zakon o privrednim komorama 08.01.2016. Odluka kojom se uređuju status, poslovi i način osnivanja centara spoljne trgovine u inostranstvu (član 13.) Privredna komora Srbije / Vlada 08.01.2017. / Nije usvojen pre isteka roka, isteklo 81 pre dan(a)
334. Zakon o inspekcijskom nadzoru 30.04.2016. Uredba o zajedničkim elementima procene rizika u inspekcijskom nadzoru (član 9. stav 9)
Vlada Republike Srbije / Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave 28.06.2015. 24.09.2015. Prihvaćen 88 dan(a) posle isteka roka
335. Zakon o izvršenju i obezbeđenju 01.07.2016. Javnoizvršiteljska tarifa (član 470.) Ministarstvo pravde 19.02.2016. 28.06.2016. Prihvaćen 130 dan(a) posle isteka roka
336. Zakon o izvršenju i obezbeđenju 01.07.2016. Pravilnik o ispitu za javnog izvršitelja (članovi 472. i 437.)

 

Ministarstvo pravde 19.02.2016. 22.06.2016. Prihvaćen 124 dan(a) posle isteka roka
337. Zakon o izvršenju i obezbeđenju 01.07.2016. Pravilnik o postupku javnog konkursa za imenovanje javnih izvršitelja, sastavu konkursne komisije i načinu njenog rada (član 474.) Ministarstvo pravde 19.02.2016. 22.06.2016. Prihvaćen 124 dan(a) posle isteka roka
338. Zakon o izvršenju i obezbeđenju 01.07.2016. Pravilnik o opštim uslovima za zaključivanje ugovora o osiguranju javnih izvršitelja (član 481.) Ministarstvo pravde 19.02.2016. 13.07.2016. Prihvaćen 145 dan(a) posle isteka roka
339. Zakon o bezbednosti hrane 10.06.2009. Pravilnik o posebnim uslovima higijene sitnog voća u svežem i smrznutnom stanju u fazi proizvodnje, prerade i prometa (član 26.) Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine 10.06.2011. 25.05.2016. Prihvaćen 1811 dan(a) posle isteka roka
340. Zakon o izvršenju i obezbeđenju 01.07.2016. Pravilnik o obliku, izgledu i veličini štambilja javnog izvršitelja (član 482.) Ministarstvo pravde 19.02.2016. / Nije usvojen pre isteka roka, isteklo 405 pre dan(a)
341. Zakon o izvršenju i obezbeđenju 01.07.2016. Pravilnik o obrascu legitimacije javnog izvršitelja i zamenika javnog izvršitelja, izdavanju i uništavanju legitimacije i evidenciji o izdatim legitimacijama (članovi 483. i 505.) Ministarstvo pravde 19.02.2016. 22.06.2016. Prihvaćen 124 dan(a) posle isteka roka
342. Zakon o izvršenju i obezbeđenju 01.07.2016. Pravilnik o načinu vođenja evidencije o postupcima izvršenja i obezbeđenja i finansijskom poslovanju javnog izvršitelja, načinu izveštavanja, sadržini izveštaja o radu javnog izvršitelja i načinu postupanja sa arhivom (član 503.) Ministarstvo pravde 19.02.2016. 09.04.2016. Prihvaćen 50 dan(a) posle isteka roka
343. Zakon o izvršenju i obezbeđenju 01.07.2016. Pravilnik o načinu vođenja Imenika javnih izvršitelja i zamenika javnih izvršitelja i Imenika ortačkih društava javnih izvršitelja (član 512.) Ministarstvo pravde 19.02.2016. 13.07.2016. Prihvaćen 145 dan(a) posle isteka roka
344. Zakon o izvršenju i obezbeđenju 01.07.2016. Pravilnik o nadzoru nad radom javnih izvršitelja (član 523.) Ministarstvo pravde 19.02.2016. 30.03.2016. Prihvaćen 40 dan(a) posle isteka roka
345. Zakon o izvršenju i obezbeđenju 01.07.2016. Pravilnik o disciplinskom postupku protiv javnih izvršitelja (član 540.) Ministarstvo pravde 19.02.2016. 30.03.2016. Prihvaćen 40 dan(a) posle isteka roka
346. Zakon o inspekcijskom nadzoru 30.04.2016. Pravilnik o posebnim elementima procene rizika i učestalosti vršenja inspekcijskog nadzora na osnovu procene rizika i utvrđivanju posebnih kriterijuma za procenu rizika (član 9. stav 10)
Ministarstvo finansija 28.07.2015. / Nije usvojen pre isteka roka, isteklo 611 pre dan(a)
347. Zakon o inspekcijskom nadzoru 30.04.2016. Pravilnik o posebnim elementima procene rizika i učestalosti vršenja inspekcijskog nadzora na osnovu procene rizika i utvrđivanju posebnih kriterijuma za procenu rizika (član 9. stav 10)
Ministarstvo privrede 28.07.2015. / Nije usvojen pre isteka roka, isteklo 611 pre dan(a)
348. Zakon o inspekcijskom nadzoru 30.04.2016. Pravilnik o posebnim elementima procene rizika i učestalosti vršenja inspekcijskog nadzora na osnovu procene rizika i utvrđivanju posebnih kriterijuma za procenu rizika (član 9. stav 10)
Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine 28.07.2015. / Nije usvojen pre isteka roka, isteklo 611 pre dan(a)
349. Zakon o inspekcijskom nadzoru 30.04.2016. Pravilnik o posebnim elementima procene rizika i učestalosti vršenja inspekcijskog nadzora na osnovu procene rizika i utvrđivanju posebnih kriterijuma za procenu rizika (član 9. stav 10)
 
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture 28.07.2015. / Nije usvojen pre isteka roka, isteklo 611 pre dan(a)
350. Zakon o inspekcijskom nadzoru 30.04.2016. Pravilnik o posebnim elementima procene rizika i učestalosti vršenja inspekcijskog nadzora na osnovu procene rizika i utvrđivanju posebnih kriterijuma za procenu rizika (član 9. stav 10)
Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija 28.07.2015. / Nije usvojen pre isteka roka, isteklo 611 pre dan(a)
351. Zakon o inspekcijskom nadzoru 30.04.2016. Pravilnik o posebnim elementima procene rizika i učestalosti vršenja inspekcijskog nadzora na osnovu procene rizika i utvrđivanju posebnih kriterijuma za procenu rizika (član 9. stav 10)
 
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 28.07.2015. / Nije usvojen pre isteka roka, isteklo 611 pre dan(a)
352. Zakon o inspekcijskom nadzoru 30.04.2016. Pravilnik o posebnim elementima procene rizika i učestalosti vršenja inspekcijskog nadzora na osnovu procene rizika i utvrđivanju posebnih kriterijuma za procenu rizika (član 9. stav 10)
 
Ministarstvo zdravlja 28.07.2015. / Nije usvojen pre isteka roka, isteklo 611 pre dan(a)
353. Zakon o inspekcijskom nadzoru 30.04.2016. Pravilnik o posebnim elementima procene rizika i učestalosti vršenja inspekcijskog nadzora na osnovu procene rizika i utvrđivanju posebnih kriterijuma za procenu rizika (član 9. stav 10)
 
Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja 28.07.2015. / Nije usvojen pre isteka roka, isteklo 611 pre dan(a)
354. Zakon o inspekcijskom nadzoru 30.04.2016. Pravilnik o posebnim elementima procene rizika i učestalosti vršenja inspekcijskog nadzora na osnovu procene rizika i utvrđivanju posebnih kriterijuma za procenu rizika (član 9. stav 10)
 
Ministarstvo omladine i sporta 28.07.2015. / Nije usvojen pre isteka roka, isteklo 611 pre dan(a)
355. Zakon o inspekcijskom nadzoru 30.04.2016. Pravilnik o posebnim elementima procene rizika i učestalosti vršenja inspekcijskog nadzora na osnovu procene rizika i utvrđivanju posebnih kriterijuma za procenu rizika (član 9. stav 10)
 
Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave 28.07.2015. / Nije usvojen pre isteka roka, isteklo 611 pre dan(a)
356. Zakon o inspekcijskom nadzoru 30.04.2016. Pravilnik o posebnim elementima plana inspekcijskog nadzora (član 10. stav 7) Ministarstvo finansija 28.07.2015. / Nije usvojen pre isteka roka, isteklo 611 pre dan(a)
357. Zakon o inspekcijskom nadzoru 30.04.2016. Pravilnik o posebnim elementima plana inspekcijskog nadzora (član 10. stav 7) Ministarstvo privrede 28.07.2015. / Nije usvojen pre isteka roka, isteklo 611 pre dan(a)
358. Zakon o inspekcijskom nadzoru 30.04.2016. Pravilnik o posebnim elementima plana inspekcijskog nadzora (član 10. stav 7) Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine 28.07.2015. / Nije usvojen pre isteka roka, isteklo 611 pre dan(a)
359. Zakon o inspekcijskom nadzoru 30.04.2016. Pravilnik o posebnim elementima plana inspekcijskog nadzora (član 10. stav 7) Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture 28.07.2015. / Nije usvojen pre isteka roka, isteklo 611 pre dan(a)
360. Zakon o inspekcijskom nadzoru 30.04.2016. Pravilnik o posebnim elementima plana inspekcijskog nadzora (član 10. stav 7) Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija 28.07.2015. / Nije usvojen pre isteka roka, isteklo 611 pre dan(a)
361. Zakon o inspekcijskom nadzoru 30.04.2015. Pravilnik o posebnim elementima plana inspekcijskog nadzora (član 10. stav 7) Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave 28.07.2015. / Nije usvojen pre isteka roka, isteklo 611 pre dan(a)
362. Zakon o inspekcijskom nadzoru 30.04.2016. Pravilnik o posebnim elementima plana inspekcijskog nadzora (član 10. stav 7) Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 28.07.2015. / Nije usvojen pre isteka roka, isteklo 611 pre dan(a)
363. Zakon o inspekcijskom nadzoru 30.04.2016. Pravilnik o posebnim elementima plana inspekcijskog nadzora (član 10. stav 7) Ministarstvo zdravlja 28.07.2015. / Nije usvojen pre isteka roka, isteklo 611 pre dan(a)
364. Zakon o inspekcijskom nadzoru 30.04.2016. Pravilnik o posebnim elementima plana inspekcijskog nadzora (član 10. stav 7) Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja 28.07.2015. / Nije usvojen pre isteka roka, isteklo 611 pre dan(a)
365. Zakon o inspekcijskom nadzoru 30.04.2016. Pravilnik o posebnim elementima plana inspekcijskog nadzora (član 10. stav 7)
Ministarstvo omladine i sporta 28.07.2015. / Nije usvojen pre isteka roka, isteklo 611 pre dan(a)
366. Zakon o inspekcijskom nadzoru 30.04.2016. Odluka o obrazovanju Koordinacione komisije (član 12. stav 1)
 
Vlada Republike Srbije / Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave 29.07.2015. 23.07.2015. Usvojen 6 dan(a) pre isteka roka
367. Zakon o inspekcijskom nadzoru 30.04.2016. Pravilnik o opštem obrascu zapisnika o inspekcijskom nadzoru (član 35. stav 6)
 
Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave 28.06.2015. 16.09.2015. Prihvaćen 80 dan(a) posle isteka roka
368. Zakon o inspekcijskom nadzoru 30.04.2016. Uredba o izgledu obrasca i načinu vođenja evidencije o inspekcijskom nadzoru (član 43. stav 8)
 
Vlada Republike Srbije / Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave 28.06.2015. 19.09.2015. Prihvaćen 83 dan(a) posle isteka roka
369. Zakon o inspekcijskom nadzoru 30.04.2016. Pravilnik o programu i načinu sprovođenja ispita za inspektora (član 47. stav 3)
 
Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave 28.06.2015. 16.09.2015. Prihvaćen 80 dan(a) posle isteka roka
370. Zakon o inspekcijskom nadzoru 30.04.2015. Pravilnik o izgledu obrasca službene legitimacije inspektora (član 51. stav 3)
 
Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave 28.06.2015. 16.09.2015. Prihvaćen 80 dan(a) posle isteka roka
371. Zakon o inspekcijskom nadzoru 30.04.2016. Pravilnik o oblicima i načinu vršenja unutrašnje kontrole inspekcije (član 54. stav 5)
Ministarstvo finansija 28.07.2015. / Nije usvojen pre isteka roka, isteklo 611 pre dan(a)
372. Zakon o inspekcijskom nadzoru 30.04.2016. Pravilnik o oblicima i načinu vršenja unutrašnje kontrole inspekcije (član 54. stav 5) Ministarstvo privrede 28.07.2015. / Nije usvojen pre isteka roka, isteklo 611 pre dan(a)
373. Zakon o inspekcijskom nadzoru 30.04.2016. Pravilnik o oblicima i načinu vršenja unutrašnje kontrole inspekcije (član 54. stav 5) Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine 28.07.2015. / Nije usvojen pre isteka roka, isteklo 611 pre dan(a)
374. Zakon o inspekcijskom nadzoru 30.04.2016. Pravilnik o oblicima i načinu vršenja unutrašnje kontrole inspekcije (član 54. stav 5) Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture 28.07.2015. / Nije usvojen pre isteka roka, isteklo 611 pre dan(a)
375. Zakon o inspekcijskom nadzoru 30.04.2016. Pravilnik o oblicima i načinu vršenja unutrašnje kontrole inspekcije (član 54. stav 5) Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija 28.07.2015. / Nije usvojen pre isteka roka, isteklo 611 pre dan(a)
376. Zakon o inspekcijskom nadzoru 30.04.2016. Pravilnik o oblicima i načinu vršenja unutrašnje kontrole inspekcije (član 54. stav 5) Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave 28.07.2015. / Nije usvojen pre isteka roka, isteklo 611 pre dan(a)
377. Zakon o inspekcijskom nadzoru 30.04.2016. Pravilnik o oblicima i načinu vršenja unutrašnje kontrole inspekcije (član 54. stav 5) Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 28.07.2015. / Nije usvojen pre isteka roka, isteklo 611 pre dan(a)
378. Zakon o inspekcijskom nadzoru 30.04.2016. Pravilnik o oblicima i načinu vršenja unutrašnje kontrole inspekcije (član 54. stav 5) Ministarstvo zdravlja 28.07.2015. / Nije usvojen pre isteka roka, isteklo 611 pre dan(a)
379. Zakon o inspekcijskom nadzoru 30.04.2016. Pravilnik o oblicima i načinu vršenja unutrašnje kontrole inspekcije (član 54. stav 5) Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja 28.07.2015. / Nije usvojen pre isteka roka, isteklo 611 pre dan(a)
380. Zakon o inspekcijskom nadzoru 30.04.2016. Pravilnik o oblicima i načinu vršenja unutrašnje kontrole inspekcije (član 54. stav 5) Ministarstvo omladine i sporta 28.07.2015. / Nije usvojen pre isteka roka, isteklo 611 pre dan(a)
381. Zakon o inspekcijskom nadzoru 30.04.2016. Predlog akta o potrebi usaglašavanja posebnih zakona sa odredbama Zakona o inspekcijskom nadzoru (član 69. stav 3) 
 
Koordinaciona komisija za inspekcijski nadzor 29.10.2016. / Nije usvojen pre isteka roka, isteklo 152 pre dan(a)
382. Zakon o inspekcijskom nadzoru 30.04.2016. Model izjave o usaglašenosti posebnog zakona kojim se u određenoj oblasti uređuje inspekcijski nadzor sa odredbama Zakona o inspekcijskom nadzoru (član 69. stav 7)
Koordinaciona komisija za inspekcijski nadzor 04.10.2015. / Nije usvojen pre isteka roka, isteklo 543 pre dan(a)
383. Zakon o inspekcijskom nadzoru 30.04.2016. Model tabele usaglašenosti posebnog zakona kojim se u određenoj oblasti uređuje inspekcijski nadzor sa odredbama Zakona o inspekcijskom nadzoru (član 69. stav 7)
Koordinaciona komisija za inspekcijski nadzor 04.10.2015. / Nije usvojen pre isteka roka, isteklo 543 pre dan(a)
384. Zakon o javnim nabavkama 01.04.2013. Odluka o utvrđivanju Spiska naručilaca iz člana 2. stav 1. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama (član 2. stav 2)
Vlada Republike Srbije / Ministarstvo finansija 11.10.2015. 28.11.2015. Prihvaćen 48 dan(a) posle isteka roka
385. Zakon o javnim nabavkama 01.04.2013. Model internog plana za sprečavanje korupcije u javnim nabavkama (član 21. stav 6) 
 
Uprava za javne nabavke 11.10.2015. 13.11.2015. Prihvaćen 33 dan(a) posle isteka roka
386. Zakon o javnim nabavkama 01.04.2013. Model internog akta o bližem uređenju postupka javne nabavke unutar naručioca (član 22. stav 2)
Uprava za javne nabavke 11.10.2015. 13.11.2015. Prihvaćen 33 dan(a) posle isteka roka
387. Zakon o javnim nabavkama 01.04.2013. Pravilnik o građanskom nadzorniku (član 28. stav 5)
 
Uprava za javne nabavke 06.04.2013. 29.03.2013. Usvojen 8 dan(a) pre isteka roka
388. Zakon o javnim nabavkama 01.04.2013. Pravilnik o formi i sadržini zahteva za mišljenje o osnovanosti primene pregovaračkog postupka (član 36. stav 3)
 
Uprava za javne nabavke 06.04.2013. 27.03.2013. Usvojen 10 dan(a) pre isteka roka
389. Zakon o javnim nabavkama 01.04.2013. Uputstvo za pregovarački postupak (član 36. stav 10)
 
Uprava za javne nabavke 06.04.2013. 23.07.2013. Prihvaćen 108 dan(a) posle isteka roka
390. Zakon o javnim nabavkama 01.04.2013. Model i uputstvo o načinu zaključivanja okvirnih sporazuma (član 40. stav 10)
 
Uprava za javne nabavke 06.04.2013. 23.07.2013. Prihvaćen 108 dan(a) posle isteka roka
391. Zakon o javnim nabavkama 01.04.2013. Uredba o predmetu, uslovima, načinu planiranja centralizovanih javnih nabavki i sprovođenju postupka javne nabavke od strane Uprave za zajedničke poslove republičkih organa kao tela za centralizovane javne nabavke (član 49. stav 2)
 
Vlada Republike Srbije / Ministarstvo finansija 11.10.2015. 05.11.2015. Prihvaćen 25 dan(a) posle isteka roka
392. Zakon o javnim nabavkama 01.04.2013. Odluka o utvrđivanju spiska naručilaca za čije potrebe uprava za zajedničke poslove republičkih organa sprovodi centralizovane javne nabavke (član 49. stav 7) Vlada Republike Srbije / Ministarstvo finansija 06.04.2013. 04.02.2014. Prihvaćen 304 dan(a) posle isteka roka
393. Zakon o javnim nabavkama 01.04.2013. Pravilnik o sadržini odluke o sprovođenju postupka javne nabavke od strane više naručilaca (član 50. stav 3)
 
Uprava za javne nabavke 11.10.2015. 02.10.2015. Usvojen 9 dan(a) pre isteka roka
394. Zakon o javnim nabavkama 01.04.2013. Pravilnik o formi plana javnih nabavki i načinu objavljivanja plana javnih nabavki na Portalu javnih nabavki (član 51. stav 7)
 
Uprava za javne nabavke 11.10.2015. 02.10.2015. Usvojen 9 dan(a) pre isteka roka
395. Zakon o javnim nabavkama 01.04.2013. Modeli standardnih obrazaca oglasa o javnim nabavkama (član 55. stav 3)
 
Uprava za javne nabavke 06.04.2013. 09.04.2013. Prihvaćen 3 dan(a) posle isteka roka
396. Zakon o javnim nabavkama 01.04.2013. Uredba o utvrđivanju opšteg rečnika nabavke (član 56. stav 2) Vlada Republike Srbije / Ministarstvo finansija 06.04.2013. 15.05.2014. Prihvaćen 404 dan(a) posle isteka roka
397. Zakon o javnim nabavkama 01.04.2013. Pravilnik o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova (član 61. stav 10. i član 77. stav 10)
 
Uprava za javne nabavke 11.10.2015. 12.10.2015. Prihvaćen 1 dan(a) posle isteka roka
398. Zakon o javnim nabavkama 01.04.2013. Pravilnik o sadržini Registra ponuđača i dokumentaciji koja se podnosi uz prijavu za registraciju ponuđača (član 78. stav 10) Vlada Republike Srbije / Ministarstvo finansija 06.04.2013. 20.08.2013. Prihvaćen 136 dan(a) posle isteka roka
399. Zakon o javnim nabavkama 01.04.2013. Pravilnik o načinu dokazivanja ispunjenosti uslova da su ponuđena dobra domaćeg porekla (član 86. stav 12) Ministarstvo privrede 06.04.2013. 08.04.2013. Prihvaćen 2 dan(a) posle isteka roka
400. Zakon o javnim nabavkama 01.04.2013. Uredba o načinu primene prednosti izražene u ceni, u postupcima u kojima je kriterijum ekonomski najpovoljnija ponuda (član 86. stav 13) Vlada Republike Srbije / Ministarstvo finansija 08.04.2013. / Nije usvojen pre isteka roka, isteklo 1452 pre dan(a)
401. Zakon o javnim nabavkama 01.04.2013. Uredba o postupku javne nabavke u oblasti odbrane i bezbednosti (član 127. stav 6)
 
Vlada Republike Srbije / Ministarstvo finansija 06.04.2013. 31.07.2014. Prihvaćen 481 dan(a) posle isteka roka
402. Zakon o javnim nabavkama 01.04.2013. Uredba o postupku javne nabavke u oblasti odbrane i bezbednosti (član 127. stav 6)
Vlada Republike Srbije / Ministarstvo finansija 06.04.2013. 31.07.2014. Prihvaćen 481 dan(a) posle isteka roka
403. Zakon o javnim nabavkama 01.04.2013. Uredba o formi i sadržini izveštaja o sprovedenim nabavkama u oblasti odbrane i bezbednosti (član 131. stav 3) Vlada Republike Srbije / Ministarstvo finansija 06.04.2013. / Nije usvojen pre isteka roka, isteklo 1454 pre dan(a)
404. Zakon o javnim nabavkama 01.04.2013. Pravilnik o sadržini izveštaja o javnim nabavkama i načinu vođenja evidencije o javnim nabavkama (član 132. stav 3) Uprava za javne nabavke 06.04.2013. 27.03.2013. Usvojen 10 dan(a) pre isteka roka
405. Zakon o javnim nabavkama 01.04.2013. Pravilnik o načinu i programu stručnog osposobljavanja i načinu polaganja stručnog ispita za službenika za javne nabavke (član 134. stav 4) Uprava za javne nabavke 06.04.2013. 22.07.2014. Prihvaćen 472 dan(a) posle isteka roka
406. Zakon o javnim nabavkama 01.04.2013. Poslovnik o radu Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki (član 146. stav 11)
Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki 06.04.2013. / Nije usvojen pre isteka roka, isteklo 1454 pre dan(a)
407. Zakon o elektronskim medijima 13.08.2014. Pravilnik o minimalnim uslovima za pružanje medijske usluge i kriterijumima za odlučivanje u postupku izdavanja dozovle za pružanje medijske usluge na osnovu sprovedenog javnog konkursa (član 92.) Ministarstvo kulture i informisanja/Regulatrono telo za elektronske medije 13.02.2015. 13.05.2016. Prihvaćen 455 dan(a) posle isteka roka
408. Zakon o bezbednosti hrane 10.06.2009. Pravilnik o kvalitetu žita, mlinskih i pekarskih proizvoda i testenina (član 55) Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine 10.06.2011. 11.08.2016. Prihvaćen 1889 dan(a) posle isteka roka
409. Zakon o javnim medijskim servisima 05.08.2014. Pravilnik o ustupanju neiskoriščenih prava javnih medijskih servisa na emitovanje radijskih, televizisjkih i drugih medijskih sadržaja od izuzetnog značaja (član 46.) Ministarstvo kulture i informisanja/Regulatrono telo za elektronske medije 16.01.2015. 13.05.2016. Prihvaćen 483 dan(a) posle isteka roka
410. Zakon o elektronskim medijima 13.08.2014. Pravilnik o minimalnim tehničkim i organizacionim uslovima za izdavanje dozvole za pružanje medijske usluge na osnovu zahteva pružaoca medijske usluge (član 81.) Ministarstvo kulture i informisanja/Regulatrono telo za elektronske medije 13.02.2015. 13.05.2016. Prihvaćen 455 dan(a) posle isteka roka
411. Zakon o energetici Sl. gl. 145/2014 30.12.2014. Uredba o uslovima i postupku sticanja statusa povlašćenog proizvođača električne energije, privremenog povlašćenog proizvođača i proizovđača električne energije iz obnovljivih izvora energije (član 74.) Ministarstvo rudarstva i energetike 30.12.2015. 15.06.2016. Prihvaćen 168 dan(a) posle isteka roka
412. Zakon o energetici Sl. gl. 145/2014 30.12.2014. Uredba o podsticajnim merama za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora i iz visokoefikasne kombinovane proizvodnje električne i toplotne energije (čaln 80) Ministarstvo rudarstva i energetike 30.12.2015. 15.06.2016. Prihvaćen 168 dan(a) posle isteka roka
413. Zakon o tržištu kapitala 17.05.2011. Pravilnik o llikvidnosti brokersko-dilerskog društva (član 201.) Ministarstvo finansija 17.05.2012. 13.05.2016. Prihvaćen 1457 dan(a) posle isteka roka
414. Zakon o privrednim komorama 08.01.2016. Pravilnik o Stalnoj arbitraži pri Privrednoj komori Srbije (član 31.) Privredna komora Srbije 08.01.2017. 24.12.2016. Usvojen 15 dan(a) pre isteka roka
415. Zakon o tržištu kapitala 17.05.2011. Pravilnik o nadzoru koji sprovodi Komisija za hartije od vrednosti (član 132.) Ministarstvo finansija 17.05.2012. 11.08.2016. Prihvaćen 1547 dan(a) posle isteka roka
416. Zakon o efikasnom korišćenju energije 23.03.2013. Pravilnik o označavanju energetske efikasnosti rashladnih uređaja za domaćinstvo (član 41.) Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine 23.03.2014. 14.02.2014. Usvojen 37 dan(a) pre isteka roka
417. Zakon o efikasnom korišćenju energije 23.03.2013. Pravilnik o označavanju energetske efikasnosti televizora (član 41.) Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine 23.03.2014. 28.02.2014. Usvojen 23 dan(a) pre isteka roka
418. Zakon o efikasnom korišćenju energije 23.03.2013. Pravilnik o označavanju energetske efikasnosti električnih sijalica i svetiljki (član 41.) Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine 23.03.2014. 28.02.2014. Usvojen 23 dan(a) pre isteka roka
419. Zakon o efikasnom korišćenju energije 23.03.2013. Pravilnik o označavanju energetske efikasnosti električnih pećnica (član 41.) Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine 23.03.2014. 28.02.2014. Usvojen 23 dan(a) pre isteka roka
420. Zakon o efikasnom korišćenju energije 23.03.2013. Pravilnik o označavanju energetske efikasnosti uređaja za klimatizaciju (član 41.) Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine 23.03.2014. 28.02.2014. Usvojen 23 dan(a) pre isteka roka
421. Zakon o efikasnom korišćenju energije 23.03.2014. Pravilnik o označavanju energetske efikasnosti mašina za pranje veša u domaćinstvu (član 41.) Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine 23.03.2014. 28.02.2014. Usvojen 23 dan(a) pre isteka roka
422. Zakon o efikasnom korišćenju energije 23.03.2013. Pravilnik o označavanju energetske efikasnosti mašina za pranje sudova u domaćinstvu (član 41.) Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine 23.03.2014. 28.02.2014. Usvojen 23 dan(a) pre isteka roka
423. Zakon o socijalnoj zaštiti 12.04.2011. Pravilnik o bližim uslovima i standardima za pružanje usluge SOS telefona za žene sa iskustvom nasilja (član 57.) Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja 12.10.2011. 13.11.2015. Prihvaćen 1493 dan(a) posle isteka roka
424. Zakon o javno - privatnom partnerstvu i koncesijama 23.12.2016. Uredba o načinu davanja koncesija u fazama (član 41a) Ministarstvo finansija 31.03.2017. 06.01.2017. Usvojen 84 dan(a) pre isteka roka
425. Zakon o privrednim komorama 08.01.2016. Pravilnik o vođenju evidencije članova  Privredne komore Srbije i privrednih komora autonomnih pokrajina (član 11.) Privredna komora Srbije 08.01.2017. 16.12.2016. Usvojen 23 dan(a) pre isteka roka
426. Zakon o efikasnom korišćenju energije 23.03.2013. Pravilnik o uslovima za imenovanje energetskih menadžera u privrednim društvima čija je pretežna delatnost u proizvodnom sektoru i preduzećima kao javnim službama (član 18.) Ministarstvo rudarstva i energetike 23.03.2014. 08.12.2016. Prihvaćen 991 dan(a) posle isteka roka