Anketa

mart 2017 Da li biste želeli da od države umesto papirnih dobijate elektronske dokumente:
Rezultati

Lična karta

Poreski identifikacioni broj (PIB) 104478656
Matični broj pravnog lica 17646877
Pun naziv firme NACIONALNA ALIJANSA ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ (NALED)
Ime ovlašćenog lica Violeta Jovanović
Sedište firme Makedonska 30/VII
Opština Stari grad
Mesto Beograd
Broj telefona +381 11 337 30 63
Broj faksa +381 11 337 30 61
Šifra delatnosti 9499
Obveznik PDV ( DA/NE ) DA
Broj tekućeg računa HYPO Banka 165-22006-84
Broj tekućeg računa Raiffeisen 265-1040310000803-74
Broj tekućeg računa Raiffeisen (ino) 35265100000005821021
Broj tekućeg računa Komercijalna 205-122461-44
Broj tekućeg računa Komercijalna (ino) 5443-17646877