Anketa

mart 2017 Da li biste želeli da od države umesto papirnih dobijate elektronske dokumente:
Rezultati

Evropske integracije

Koja je uloga NALED-a u procesu pridruživanja Evropskoj uniji?
 
NALED aktivno doprinosi bržem i kvalitetnijem prolasku kroz pregovarački proces i obezbeđivanju najboljih rezultata za sva tri sektora društva i građane kroz sledeće aktivnosti:

• NALED priprema i dostavlja Evropskoj komisiji i članovima Delegacije Evropskog parlamenta za odnose sa Srbijom svoj izveštaj o ostvarenom napretku Srbije ka Evropskoj  uniji

• NALED prati rad Vlade u oblastima koje su obuhvaćene pregovaračkim poglavljima od posebnog značaja za članice NALED-a i analizira usklađenost zakona i predloga zakona sa propisima EU

• Kao jedna od članica Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji, NALED koordiniše aktivnosti radne grupe koja se bavi pregovaračkim poglavljem 8 – Politikom konkurentnosti, i aktivno učestvuje u radnim grupama koje prate napredak u pregovorima u poglavljima koja se odnose na slobodno kretanje robe, slobodno kretanje radnika, socijalnu politiku i zapošljavanje, oporezivanje, regionalnu politiku i koordinaciju strukturnih instrumenata, preduzetništvo i industrijsku politiku

•  Od 2011. godine, NALED je na čelu konzorcijuma nevladinih organizacija, tzv. SEKO (sektorska organizacija civilnog društva) koji sa Kancelarijom za evropske integracije sarađuje na definisanju nacionalnih prioriteta i programiranju IPA fondova u sektoru konkurentnosti

PROCES PRIDRUŽIVANJA

Šta je predmet pristupnih pregovora?
Pregovora se o uslovima pod kojim država kandidat pristupa EU, a koji se, u osnovi, odnose na usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU. Rezultat pregovora biće Ugovor o pristupanju Srbije Evropskoj uniji. Uslov za stupanje u članstvo EU je prihvatanje svih prava i obaveza na kojima se zasniva EU, uključujući i institucionalni okvir koji je čini. Pravne tekovine EU i drugi izvori prava podeljeni su u 35 pregovaračkih poglavlja. O svakom poglavlju se pregovara posebno. S obzirom da se ne pregovora o suštini pravnih tekovina EU, država kandidat prihvata pravne tekovine EU u obliku u kojem one važe za sve države članice EU u momentu njenog pristupanja i prilagođava se pravnom, ekonomskom i društvenom sistemu EU, a pregovaraju se uslovi i modaliteti pristupanja države kandidata tom sistemu.

Ko su akteri pregovora?
Učesnici pregovora o pristupanju su države članice Evropske unije i Srbija. Pregovori se vode u okviru bilateralnih međuvladinih konferencija na kojima učestvuju predstavnici država članica EU i predstavnik Evropske komisije, sa jedne strane i predstavnici Srbije, s druge strane. Pregovaračke stavove EU u ime država članica zastupa predsednik Saveta EU, a Srbije – posebna državna delegacija za pregovore koju predvodi šef delegacije na najvišem političkom nivou, uključujući i šefa Pregovaračkog tima i pregovarački tim. Međuvladine konferencije se po pravilu održavaju dva puta u toku predsedavanja jedne države EU, dakle četiri puta godišnje (dva puta na nivou šefova delegacija i dva puta na nivou zamenika šefova delegacija).
 
Ko pregovara ispred Srbije?
Da bi pregovori bili uspešni potreban je visok nivo koordinacije svih državnih institucija. Srbija je formirala više tela koja će učestvovati u ovom procesu. Osnovu celog sistema predstavlja Koordinaciono telo formirano 2008. godine, koje je sada modifikovano kako bi se odgovorilo izazovima pristupnih pregovora. U okviru ovog koordinacionog mehanizma urađen je Nacionalni program integracije 2008–2012. godine, odgovoreno je na Upitnik Evropske komisije 2011. godine, a 2013. godine je usvojen prvi Nacionalni program za usvajanje pravnih tekovina EU (NPAA).

Osnovu cele strukture čini 35 pregovaračkih grupa. To su međuresorna radna tela, u čijem su sastavu predstavnici institucija zaduženih za predlaganje i primenu propisa kojima se domaće zakonodavstvo usklađuje sa propisima EU. Na čelu svake grupe je državni sekretar/pomoćnik ministra iz institucije koja je pretežno nadležna za pravne tekovine u određenom poglavlju. Pregovarački tim i Kancelarija za evropske integracije učestvuju u radu svih pregovaračkih grupa u svim fazama procesa.

Predsedavajući pregovaračkih grupa se sastaju u okviru Saveta koordinacionog tela koji je zadužen za koordinaciju rada svih pregovaračkih grupa. Radom tog Saveta rukovodi član Vlade zadužen za evropske integracije, a Kancelarija za evropske integracije je sekretarijat Saveta.

Savet obavlja stručne poslove u vezi sa aktuelnim pitanjima u procesu pristupanja Srbije EU, a smernice za rad dobija od Koordinacionog tela.

Savet čine:
- član Vlade zadužen za poslove evropskih integracije, kao predsednik Saveta
- direktor Kancelarije za evropske integracije,
- šef Pregovaračkog tima,
- predsedavajući pregovaračkih grupa,
- državni sekretari iz ministarstava čiji predstavnici ne rukovode pregovaračkim grupama.
Koordinaciono telo, na čijem čelu se nalazi predsednik Vlade, rukovodi celokupnim mehanizmom i razmatra najvažnija, a pre svega politička pitanja.

Članovi Koordinacionog tela su:
• prvi potpredsednik Vlade i ministar nadležan za spoljne poslove,
• potpredsednik Vlade i ministar rada, zapošljavanja i socijalne politike,
• potpredsednik Vlade i ministar spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija,
• ministar zadužen za evropske integracije,
• ministar nadležan za poslove finansija,
• ministar nadležan za poslove poljoprivrede, šumarstva, vodoprivrede i životne sredine.

U radu Koordinacionog tela učestvuju i direktor Kancelarije za evropske integracije i šef Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Srbije EU. Kancelarija za evropske integracije je sekretarijat Koordinacionog tela.

Da bi se pristupni pregovori (koji će trajati više godina) vodili jedinstveno, Vlada je 3. septembra 2013. godine donela odluku o obrazovanju Pregovaračkog tima i imenovala prof. dr Tanju Miščević za šefa Pregovaračkog tima.

Pregovarački tim učestvuje u svim fazama pregovaračkog procesa, zadužen je za komunikaciju sa institucijama EU, institucijama država članica EU, a pre svega za koordinaciju rada institucija Srbije i rada i nastupa 35 pregovaračkih grupa u pregovorima. Tim će raditi do momenta potpisivanja Ugovora o pristupanju Srbije EU.

Za sastanke međuvladinih konferencija, u okviru kojih se pregovori formalno vode, Vlada će formirati posebnu državnu delegaciju, koju će predvoditi član Vlade koji za to bude određen (obično je to ministar za evropske integracije ili ministar spoljnih poslova).
 
Koja je uloga Narodne skupštine RS u pregovorima?
Rezolucijom o ulozi Narodne skupštine i načelima u pregovorima o pristupanju Srbije EU, iz decembra 2013. godine, propisano je da će Odbor za evropske integracije imati značajnu ulogu u koordinaciji procesa praćenja pristupnih pregovora. U skladu sa tom Rezolucijom, pre nego što utvrdi pregovaračke pozicije za pojedinačna poglavlja, Vlada mora da dostavi predlog pozicije Odboru za evropske integracije. Ovlašćeni predstavnik Vlade, predsedavajući pregovaračke grupe i šef pregovaračkog tima imaju obavezu da prisustvuju sednici Odbora na kojoj će to razmatrati. Odbor daje mišljenje i/ili preporuke, koje Vlada mora da razmotri prilikom usvajanja pregovaračke pozicije i mora da obavesti Odbor o usvajanju tog dokumenta. 

Vlada, takođe, podnosi izveštaje Odboru za evropske integracije o rezultatima bilateralnog skrininga za svako poglavlje, a član Vlade zadužen za evropske integracije i šef pregovaračkog tima podnose tromesečne izveštaje o aktuelnom stanju u procesu pregovora sa EU. Vlada podnosi Narodnoj skupštini izveštaj o toku pregovora dva puta godišnje, po završetku šestomesečnog ciklusa predsedavanja Savetom EU, koje parlament razmatra na sednici.

Preuzmite novi broj Sinergije: Evropska unija na vidiku

Preuzmite: 

Izveštaj o napretku Srbije za 2015
.
Izveštaj o napretku Srbije za 2014.
I
zveštaj o napretku Srbije za 2013.