Anketa

mart 2017 Da li biste želeli da od države umesto papirnih dobijate elektronske dokumente:
Rezultati

Zdrava inicijativa

Na inicijativu lokalnih samouprava, zdravstvenih ustanova i privrednika u zdravstvenom sektoru, Privredna komora Srbije (PKS) i Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED), pokrenule su javni dijalog o funkcionisanju i održivosti sistema zdravstvene zaštite na lokalnom nivou.
 
Polazeći od činjenice da je postojećim Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (2005), propisan početak procesa prenošenja nadležnosti nad zdravstvenim ustanovama primarne zdravstvene zaštite od 1. januara 2007. godine, opštine i gradovi su dobili značajnu ulogu u sistemu zdravstvene zaštite Republike Srbije. Ovaj složeni proces je podrazumevao niz formalno-pravnih postupaka i aktivnosti na praktičnom organizovanju zdravstvene službe. Ipak, brojni nasleđeni problemi, ekonomska kriza, rastuće potrebe u zdravstvu stvorili su dodatni teret u funkcionisanju zdravstvenih ustanova. Efekti decentralizacije u zdravstvenom sistemu do sada nisu ozbiljnije podvrgnuti istraživanju i sagledavanju načina za poboljšanje funkcionisanja zdravstvene zaštite na lokalnom nivou, posebno kada su u pitanju zdravstvene ustanove čiji je osnivač lokalna samouprava.
 
Posebnu pažnu zainteresovane javnosti zaokuplja problem održivog finansiranja domova zdravlja i apoteka. Rastuća dugovanja domova zdravlja i apoteka (100 miliona dinara na mesečnom nivou sa ukupnim dugom od 9,5 milijardi dinara u vreme publikovanja ovog izveštaja), te sve češće blokade računa pojedinih zdravstvenih ustanova, nameću potrebu za zajedničkom analizom odgovornosti i preispitivanja postojećeg modela finansiranja i obezebeđivanja zdravstvene zaštite na lokalnom nivou.
 
Kao sastavni deo javnog dijaloga o uspostavljanju održivog zdravstva, stručni tim NALED-a sproveo je prvo sveobuhvatno istraživanje o funkcionisanju zdravstvene zaštite u opštinama i gradovima Srbije, čiji rezultati mogu poslužiti kao polazna osnova za preko potrebne reforme u ovoj oblasti. Takođe, nakon obavljenog istraživanja organizovan je i okrugli sto „Javno-privatni dijalog za održivo zdravstvo“ u cilju pronalaženja najboljih rešenja koja će postojeći sistem funkcionisanja i finansiranja zdravstvenih ustanova na lokalu učiniti održivim.

Preuzmi:
Publikacija Istraživanje o zdravstvenoj zaštiti na lokalnom nivou
Publikacija Javno-privatni dijalog za održivo zdravstvo
Prezentacija Rezultati istraživanja o zdravstvenoj zaštiti
Prezentacija Reforma sistema zdravstvene zaštite u Norveškoj