Anketa

mart 2017 Da li biste želeli da od države umesto papirnih dobijate elektronske dokumente:
Rezultati

Etički komitet

Na predlog Izvršne kancelarije Upravni odbor može da obrazuje Etički komitet, koji ima pet članova, od kojih su tri punopravni članovi NALED-a, i po jedan predstavnik Izvršne kancelarije i odabrane partnerske institucije ili organizacije.

Uloga Etičkog komiteta je da predlaže sadržaj, izmene i dopune Etičkog kodeksa, prati poštovanje Etičkog kodeksa i da vodi stalni dijalog unutar članstva o etičkom poslovanju u javnom i privatnom sektoru u Srbiji. Prati rad Skupštine i upravnih organa, daje mišljenja o povredi Etičkog kodeksa, ukazuje na potencijalni konflikt interesa, unapređuje interne procedure NALED-a i angažuje se u programskim aktivnostima koje su u vezi sa primenom društvene odgovornosti i etičkih principa u poslovanju.

O izboru i razrešenju članova i predsednika Etičkog komiteta odlučuje Upravni odbor. Etički kodeks možete preuzeti ovde.

David Lythgoe, Predsednik Etičkog komiteta NALED-a
(Halifax consulting, 
Direktor)David Lythgoe je jedan od partnera u kompaniji Halifax Consulting sa sedištem u Beogradu. Kompanija je osnovana 2001. sa ciljem obezbeđivanja konsultantskih usluge na novom tržištu na Balkanu. Odeljenje za prevod nastalo je 2008. pri projektu finansiranom od strane EU za prevod 16,000 stranica zakonodavstva Evropske unije u saradnji sa Ciklopea, koji su uspešno završili u rekordnom roku. Od tada, Halifax je postala jedna od vodećih kompanija koja nudi usluge prevođenja u Srbiji.
David je puno godina radio kao projektant i pisao tehničke predloge i druga tehnička dokumenta za projekte. Sa svojim iskustvom u oblasti arhitekture specijalizovao se za upravljanje projektima u oblastima građevinastva, kao i za menadžment pomoći razvoja, kompanijski menadžement i sada menadžment za usluge prevođenja. Diplomu osnovnih studija stekao je u oblasti fizike, a master diplomu u oblasti arhitekture. Govori engleski, danski, francuski i prilično nesavršeno srpski jezik.

James Thornley
(KPMG, Viši partner / Direktor revizije)James je revizor po zanimanju sa više od 25 godina profesionalnog iskustva uključujući preteklih 20 godina u KPMG-u. U prethodnih 14 godina James je pomogao da KPMG  postane jedan od lidera na tržištu. Direktor revizije postaje 2011., a 2012. i viši partner za Srbiju i Crnu Goru. Njegovo široko znanje i iskustvo u domenu revizije i pružanja usluga državnim i privatnim kompanijama u oblasti revizije, finansija i procene rizika, uključujući transakcione usluge kao što je due dilligence postupak, tj. sveobuhvatna analiza kompanije pre ili nakon prodaje. Doprineo je da ključne lokalne kompanije ali i mnoge regionalne i međunarodne kompanije iz raznih poslovnih sektora izaberu KPMG kao poslovnog partnera.U svojoj karijeri beleži kontinuirane uspehe u efikasnom pružanju usluga interne revizije i procene rizika. Njegov profesionalni doprinos ogleda se i u sveobuhvatnom poznavanju međunarodnih standarda knjigovodstva (IAS) i međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja (IFRS), kao i opšte prihvaćenih principa knjigovodstva (GAAP) u SAD i Velikoj Britaniji. Član je odbora parnera KPMG-a za centralnu i istočnu Evropu.

Laura B. Sherman
(OEBS, Savetnica za borbu protiv korupcije)


Laura je advokat po zanimanju i član misije OEBS-a u Srbiji na čelu jedinice za Borbu protiv korupcije pri programu za Vladavinu prava. Delokrug njenog rada je sprečavanje korupcije u oblastima kao što su javne nabavke, krivično gonjenje korupcije, kao i pružanje pomoći u oblastima oduzimanja imovine i sprečavanja pranja novca. Prethodno je radila na kratkoročnim projektima u vezi sa suzbijanjem korupcije, međunarodne trgovine, telekomunikacija i informacionih telekomunikacija, trgovinskim pregovorima, izradi pravnih dokumenata, regulatorne reforme, USTR i STO eksperize i kao savetnik Transparency International-USA.

Tanja Vukotić-Marinković
(Agencija za privredne registre, Registrator)


Tanja Vukotić-Marinković  rođena je 1968. godine u Beogradu. Diplomirala je 1992. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a pravosudni ispit položila 1995. godine. U Drugom opštinskom sudu u Beogradu radi od 1993. godine, prvo kao pripravnik, a potom saradnik u istražnom odeljenju i krivičnom veću. Funkciju sudije obavljala je u periodu od 1997. do 2004. godine, u parničnom odeljenju Drugog opštinskog suda. U decembru mesecu 2004. godine imenovana je za registratora Agencije za privredne registre, u kojoj, od osnivanja, rukovodi radom većeg broja registara, između ostalih, Registrom finansijskog lizinga i Registrom založnog prava na pokretnim stvarima i pravima, a od 2006. godine i Centralnom evidencijom objedinjenih procedura.

Milica Stefanović
(NALED, Direktor za komunikacije i razvoj)Od 2002. do danas stekla je jedinstveno iskustvo radeći sa privatnim, javnim i civilnim sektorom. Prva iskustva u struci stekla je na poziciji marketing asistenta u kompaniji Link group, gde je radila na analizama tržišta i marketing miksa, i pripremi promotivnih materijala. Od 2007. radila kao savetnik za marketing na USAID-ovom programu za podsticaj ekonomskom razvoju opština (MEGA) vrednom $26 miliona. Specifičnu ekspertizu stekla je u oblasti lokalnog ekonomskog razvoja i promocije investicija. U oktobru 2010. prelazi u NALED na poziciju marketing menadžera, i kasnije – direktora marketinga. Zadužena je za strateške komunikacije i odnose s javnošću NALED-a, kreiranje i sprovođenje kampanja javnog zagovaranja, organizaciju događaja, off i on-line promociju, razvoj proizvoda i usluga. Diplomirani je ekonomista, marketing orijentacije i ima certifikate iz biznis planiranja, marketinga (Academic Training Association) i promocije investicija (FIAS, Svetska banka). Dodatna znanja stekla je na stručnom usavršavanju u SAD-u i Kini. Član je Mense.