Anketa

mart 2017 Da li biste želeli da od države umesto papirnih dobijate elektronske dokumente:
Rezultati

Podrška institucijama i koordinacija sprovođenja Zakona o planiranju i izgradnji


Od decembra 2015. godine NALED je započeo realizaciju projekta USAID BEP-a za podršku jačanja kapaciteta Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Agencije za privredne registre i Sektretarijata za urbanizam grada Beograda radi efikasnijeg sprovođenja objedinjene procedure na osnovu odredaba Zakona o planiranju i izgradnji (ZPI). Naime, ove tri institucije su prepoznate kao ključni akteri za punu implementaciju reforme sistema izdavanja građevinskih dozvola. Početak izdavanja dokumentacije za građenje u elektronskom obliku (januar 2016. godine) podrazumevao je brojne izazove sa kojima su se suočili svi akteri u tom postupku. Zbog toga je ocenjeno da bi sagledavanje procesa i davanje odgovarajućih proporuka za unapređenje postupka u ključnim institucijama predstavljalo primer dobre prakse kojim bi se doprinelo sveobuhvatnoj reformi sistema i uspešnom okončanju započete reforme. Stoga, podrška institucijama u sprovođenju objedinjene procedure po ZPI podrazumeva sledeće:
 
·        Mapiranje (sagledavanje) dosadašnjeg načina sprovođenja objedinjene procedure u ključnim institucijama, u papirnoj i elektronskoj formi

·        Delegiranje projektnih administarstora ovim institucijama, sa zadatkom pružanja podrške u segmentu komunikacije između ključnih aktera u objedinjenoj proceduri, praćenja načina sprovođenja i poštovanja rokova u objedinjenoj proceduri, kao i da sugerišu eventualna unapređenja na osnovu iskustva u praktičnoj primeni

·        Davanje preporuka za unapređenje objedinjene procedure na tri nivoa – nivo procesa, pojedinca i softvera

·        Sprovođenje obuka i treninga zaposlenih na poslovima objedinene procedure, u cilju unapređenja procesa – dodatno ovladavanje softverom za izdavanje e-dozvola, nadogradnja IT znanja i veština, podizanje nivoa poznavanja i razumevanja velikog broja podzakonskih akata, kao i rešavanje ad hoc probema na koje se nailazi u praksi

·        Davanje dugoročnih preporuka u cilju daljeg podizanja nivoa kvaliteta postupka izdavanja dokumenata za građenje
 
Pozadina
 
Od 1. januara 2016. kada je zvanično uspostavljena Centralna evidencija objedinjene procedure (CEOP), izdavanje dokumentacije za građenje u Srbiji obavlja se isključivo elektronskim putem, bez odlaska na šaltere lokalnih samouprava ili bilo koje druge institucije. Ulogu inicijatora u uvođenju CEOP-a imao je NALED, koji je uz podršku USAID-ovog Projekta za bolje uslove poslovanje i GIZ Otvorenog regionalnog fonda za modernizaciju opštinskih usluga, učestvovao najpre u uspostavljanju potrebnog zakonodavnog okvira, zatim u izradi jedinstvenog softvera za e-dozvole, a onda i u obezbeđivanju tehničke podrške za javne ustanove koje učestvuju u procesu izdavanja građevinskih dozvola.
 
Proces uvođenja elektronskog sistema za izdavanje građevinskih dozvola započet je u decembru 2014. godine, kada je Narodna skupština Republike Srbije, na predlog Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i NALED-a usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji (ZPI). Ove izmene omogućile su uspostavljanje novog, centralnog informacionog sistema za elektronsku objedinjenu proceduru za izdavanje dokumentacije za građenje. Centralna evidencija objedinjene procedure (CEOP) povezuje 1102 institucija nadležnih za izdavanje dozvola i omogućava njihovu direktnu komunikaciju, što doprinosi efikasnosti, transparentnosti i odgovornosti u radu organa.
 
Uz pomoć Centralne evidencije moguće je pratiti svaki korak procedure i datume kada su započeti konkretni postupci. Na taj način podnosioci zahteva u svakom trenutku mogu da prate tok rešavanja, sistem ih upozorava na isticanje rokova za obradu zahteva, dok elektronsko potpisivanje sprečava neovlašćeno manipulisanje dokumentacijom. Osim što je zakonom predviđeno da u svakoj lokalnoj samoupravi postoji osoba koja će nadzirati sprovođenje procedure, zahvaljujući CEOP-u i Agencija za privredne registre će pratiti i nadzirati rad službenika i poštovanje rokova za postupanje.
 
Preko portala eDozvole moguće je podneti zahtev za dobijanje lokacijskih uslova, građevinske dozvole, upotrebne dozvole, prijaviti radove, završetak temelja i objekta odnosno završiti sve neophodne administrativne korake u postupku izgradnje. Portalu za elektronsko podnošenje zahteva za gradnju se može pristupiti posredstvom sajtova APR-a, Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i lokalnih samouprava, kao i sajta www.gradjevinskedozvole.rs, gde su postavljena sva uputstva i propisi bitni za uspešan prolazak kroz objedinjenu proceduru. Na raspolaganju je i Pozivni centar u NALED-u na brojevima 011/4043190, 4043191 i 4043192.