Anketa

mart 2017 Da li biste želeli da od države umesto papirnih dobijate elektronske dokumente:
Rezultati

Konsultantske usluge za elektronske građevinske dozvole-treninzi za javne službenikeJedan od ključnih preduslova za efikasnu primenu sistema za elektronsko izdavanje dozvola jeste blagovremeno sprovođenje ekstenzivnih treninga i mentoring programa za organizacije koje su uključene u proces izdavanja. Konsultanti treba da obezbede sveukupni i koordinisan program treninga i mentoringa za krajnje korisnike CEOP sistema. Program treba da osigura da svaki nadležni organ na svim nivoima vlasti, kao i svaki imalac javnih ovlašćenja ima potrebne veštine da administrira i primeni deo procesa za elektronsko izdavanje za koji je zadužen. Krajnji cilj obuke za primenu objedinjene procedure izdavanja e-dozvola je da se osigura da svi akteri u javnom sektoru imaju dovoljno znanja da u svom domenu učestvuju u procesu izdvanja e-dozvola.

Projekat se sastoji iz četiri dela:
Komponenta 1: Obuka za elektronsko izdavanje dozvola: Uvod u elektronsko izdavanje dozvola i primena korak-po-korak
 
Obuke su namenjene službenicima koji učestvovuju u administriranju i sprovođenju CEOP sistema - odeljenjima opština za urbanizam, lokalnim i republičkim javnim preduzećima, Elektrodistribuciji Srbije, Putevima Srbije, Srbija vodama, Republičkom geodetskom zavodu, Ministarstvu unutrašnjih poslova i drugima. NALED je za nadležne organe i imaoce javnih ovlašćenja obezbedio 106 dvodnevnih obuka. Obuke su vođene od strane 2 trenera po obuci – jednog senior i jednog junior trenera. NALED je pripremao prostorije, opremu i materijale kako bi se treninzi efikasno sprovodili.

Prema usaglašenoj Agendi, prvog dana obuke učesnici su se upoznali sa opštim funkcionalnim elementima aplikativnog sistema i digitalnim potpisivanjem dokumenata,  izdavanjem lokacijskih uslova uvidom u planski dokument, odnosno, uz pribavljanje uslova od imaoca javnih ovlašćenja, izdavanjem građevinske dozvole i izmenom građevinske dozvole i lokacijskih uslova. Drugog dana obuke učesnici su se upoznali sa izdavanjem rešenja u skladu sa članom 145. Zakona, prijavom radova, priključenjem objekta na infrastrukturu i izdavanjem upotrebne dozvole. 

Sa izvođenjem dvodnevnih treninga krenulo se 12. januara 2016. Poslednji, 106. dvodnevni, trening održao se 21. aprila 2016. godine. U tom periodu sprovedeno je 106 dvodnevnih obuka, na 21 različitoj lokaciji (u 14 gradova širom Srbije). U ovim obukama obučeno je ukupno 2966 službenika iz nadležnih organa (što uključuje i Ministarstvo građevinarstvo, saobraćaja i infrastrukture, pokrajinske organe, predstavnike jedinica lokalne samouprave– gradske i opštinske NO) i iz imalaoca javnih ovlašćenja (što obuhvata između ostalog i predstavnike Ministarstva unutrašnjih poslova, Republičkog geodetskog zavoda, Elektroprivrede Srbije, Puteva Srbije, organa nadležnih za vodne, sanitarne uslove i dr.)

NALED je nakon završene faze dvodnevnih treninga nastavio da prati situaciju u nadležnim organima i imaocima javnih ovlašćenja kroz mentoring posete (Komponenta 2) i Pozivnog centra (Komponenta 4) i identifikuje potrebe za dodatnom obukom. U periodu do 30. juna 2016. NALED je organizovao 5 dodatnih jednodnevnih obuka, na kojima je obučio preko 180 učesnika.
 

Komponenta 2: Lokalne posete za pružanje konsultacija, direktne podrške i saveta opštinama i javnim komunalnim preduzećima  (otpočele su 28. marta 2016. i planirano je da završe do septembra 2016.)

S obzirom da je elektronski sistem za izdavanje dozvola još uvek nov sistem funkcionisanja javne uprave, neophodno je službenicima pružiti podršku u svakodnevnom radu, kroz posete opštinama/gradovima. Cilj ovih poseta je da se službenicima pruži direktna podrška u problemima sa kojima su se susretali u prvim mesecima funkcionisanja sistema. Konsultanti koji obilaze opštine/gradove poseduju sve kvalitete i izuzetno iskustvo za profesionalno izvođenje poseta.Posetama opštinama/gradovima prisustvuju i predstavnici regionalnih resursnih centara – RC.

Zbog izražene potrebe sa terena, lokalne posete su počele da se primenjuju i pre nego što je planirano projektom, tako su već u martu organizovane prve posete opštinama u kojima su menori pružali pomoć službenicima u radu sa konkretnim predmetima. Mentoring posete će se organizovati do kraja septembra 2016. Planirano se organizuje najmanje 125 poseta u kojima će se obići svi nadležni organi u Srbiji.
 

Komponenta 3: Mentorstvo -  Jačanje 5 regionalnih resursnih centara (RC)
 
Cilj osnivanja 5 regionalnih resurs centara je pružanje direktne pomoći prilikom podnošenje zahteva i podrške investitorima i nadležnim organima. Regionalni centri su uspostavljeni u okviru najkompetentnijih regionalnih razvojnih agencija kao što su regionalne razvojne agencije u Kragujevcu, Užicu, Zaječaru, Leskovcu i Rumi. U svim regionalnim agencijama je obezbedjen kancelarijski i svim potrebnim infrastrukturnim sadržajem. Dosadašnja iskustva predstavnika RC-a u procesu implementacije projekta podrške sistemu e-dozvola kao i o daljim aktivnostima koje će predstavnici RC-a obavljati u sklopu ovog projekta.

Predstavnici RC-a su prisustvovali obukama koje su se održavale i na taj način se pripremali za  period u kome će pružati podršku opštinama. RC aktivno učestvuju u pružanju podrške korisnicima u svakodnevnom radu (pozivni centar, odgovori preko mejla). Takođe, predstavnici RC-a prisustvuju posetama opštinama, koje su u njihovoj nadležnosti, a zajedno sa mentorima. Cilj prisustvovanja ovim posetama je, pored pružanja pomoći službenicima u radu, i predstavljanje resursnog centra određenoj opštini i time jačanje poverenja u RC-e od strane korisnika sistema, čime će se smanjiti pritisak na pozivni centar u okviru NALED-a i povećati kvalitet i brzina rešavanja problema.
 

Komponenta 4: Mentorstvo -  Jačanje i funkcionisanje pozivnog centra (podrška za elektronsku procedure za izdavanje dozvola i identifikovanje i rešavanje problema)

Pozivni centar, koji pruža podršku punoj operativnoj primeni Zakona o planiranju i izgradnji i sistemu za elektronsko izdavanje građevinskih dozvola,  lociran u NALED-u, bio je pod značajno povećanim pritiskom od 1. januara 2016. kada je započela primena elektronske procedure što se nastavilo i tokom februara 2016. Pozivni centar je i u direktnoj komunikaciji sa Centrima za podršku elektronskoj objedinjenoj proceduri koji su smešteni u regionalnim razvojnim agencijama (RRA). Do 31. maja 2016. godine primljeno je ukupno 8742 pitanja, od čega je 52% pitanja pravne pitanje, a 48% su pitanja tehničke prirode. Pitanja tehničke pitanje rešavana su uz pomoć help desk-a REAKTIV-a i APR-a, dok su pitanja pravne prirode odgovarana od strane stručnjaka iz NALED-a. Veći deo pitanja pravne pitanje odgovaran je u istom danu, dok je za pitanja koja su zahtevala dublje istraživanje odgovor korisnicima poslat u roku od nedelju dana nakon verifikacije Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.