Anketa

mart 2017 Da li biste želeli da od države umesto papirnih dobijate elektronske dokumente:
Rezultati

Ciljevi i aktivnosti

Cilj NALED-a je unapređenje privrednog ambijenta Srbije kroz institucionalne reforme uz aktivno učešće i saradnju privrede, opština i građana.

Sve aktivnosti NALED-a usmerene su na realizaciju konkretnih ciljeva koji proizilaze iz misije:
1.    Unapređenje regulatornog okvira za poslovanje
2.    Jačanje kapaciteta opština za lokalni ekonomski razvoj
3.    Razvoj članstva

Organizovanjem velikog broja događaja i poslovnih sastanaka, NALED je postao lider u promociji dijaloga između javnog, privatnog i civilnog sektora i pozicionirao se kao vodeći autoritet na polju monitoringa zakonodavne aktivnosti i merenja performansi javne uprave.
 


Unapređenje regulatornog okvira za poslovanje


 • Učešće u radnim grupama za izradu zakona (Zakon o planiranju i izgradnji, Zakon o radu, Zakon o energetici, Zakon     o inspekcijskom nadzoru, Zakon o naknadama, Zakon o državnom premeru i katastru, Zakon o finansiranju lokalni     samouprave)
 • Vođenje Stručne grupe za suzbijanje sive ekonomije u saradnji sa Republičkim sekretarijatom za javne politike
 • Podrška Koordinacionom telu za usmeravanje aktivnosti na suzbijanju sive ekonomije Vlade Republike Srbije
 • Stručna podrška Zajedničkoj grupi za unapređenje pozicije Srbije na listi Svetske banke o uslovima poslovanja
 • Stručna podrška Ekonomskom kokusu Narodne skupštine Srbije u pripremi amandmana i povezivanje članova     NALED-a sa Parlamentom
 • Priprema godišnje Sive knjige propisa – zbirka preporuka za ukidanje birokratskih prepreka poslovanju
 • Priprema Kvartalnog izveštaja – tromesečno izveštavanje članova i javnosti o statusu regulatornih reformi
 • Saradnja sa nacionalnim i lokalnim institucijama na uvođenju elektronskog sistema za izdavanje građevniskih     dozvola
 • Izrada Registra parafiskalnih nameta – zbirka parafiskalnih obaveza preduzetnika u Srbiji
 • Podrška EU integracijama – članstvo u Nacionalnom konventu za EU (NKEU) i koordinisanje SEKO-a za     konkurentnost
 • Onlajn praćnje zakonodavnih procesa i aktivnosti – Barometar propisa
 • Dodela nagrade Reformator godine istaknutim pojedincima koji se zalažu za konkretne reforme
Jačanje kapaciteta opština

 • Certifikacija opština sa povoljnim poslovnim okruženjem u jugoistočnoj Evropi (BFC SEE)
 • Vođenje Foruma stručnjaka za lokalni ekonomski razvoj
 • Kampanja za promociju investicija na aerodromu Nikola Tesla
 • Inicijative za revitalizaciju braunfild lokacija kao pokretača lokalnog ekonomskog razvoja
 • Podrška primeni javno-privatnih partnerstava i saradnji lokalnih samouprava sa investitorima
 • Promocija i širenje praksi dobrog upravljanja na lokalu
 • Podrška procesu privatizacije javnih preduzeća
Razvoj članstva

 • Redovno izveštavanje članstva o događajima i aktivnostima NALED-a
 • Umrežavanje i promocija članova – organizacija događaja, sektorskih investiocionih misiija, učešće na domaćim i     međunarodnim sajmovima investicija i konferencijama
 • Savetodavna podrška članovima – poslovni susreti i radni ručkovi sa investitorima, stranim diplomatama i     međunarodnim donatorskim organizacijama
 • Pružanje informacija o fondovima za finansiranje projekata i biznis ideja – Compendium 
 • Pružanje informacija o mogućnostima za profesionalno usavršavanje – Onlajn baza treninga i obuka
 • Omogućavanje povlašćene promocije proizvoda i usluga – Berza
Kompletan listing usluga možete preuzeti ovde.