Anketa

mart 2017 Da li biste želeli da od države umesto papirnih dobijate elektronske dokumente:
Rezultati

Problem parafiskalnih nameta

Preuzmite Info list Izlaz iz Parafiskalne zone
 
Parafiskalni nameti predstavljaju sva plaćanja građana i privrede prema državi za koja ne dobijaju nikakvo pravo, uslugu ili dobro, ili dobijaju – ali nesrazmerno malo. Studija o parafiskalnim nametima, koju je izradio NALED u saradnji sa USAID BEP projektom, identifikovala je 371 neporesko davanje od čega su najmanje 179 parafiskalni nameti.
 
U okviru studije testirano je 77 neporeskih formi čija naplata ide preko Uprave za trezor i ustanovljeno je da je u 2011. godini na ime tih nameta država naplatila 74.345.810.000 dinara odnosno oko 730 miliona evra. To znači da na svakog građanina Srbije, država na ime neporeskih davanja naplati najmanje 100 evra godišnje a da pri tom nije sasvim jasno kako se i na šta ta sredstva troše. To je iznos koji predstavlja 2% BDP Srbije u prošloj godini odnosno više od 40 % vrednosti direktnih stranih investicija koje smo uspeli da privučemo! Što se privrede tiče, reč je o trošku od najmanje 570 evra po zaposlenom na godišnjem nivou.
 
Parafiskalni nameti su doprineli da u prošloj godini Srbija izgubila 13.580 malih i srednjih preduzeća i 35.290 preduzetničkih radnji, prema podacima APR-a. Pored toga što teraju preduzeća da se zatvore ili da pređu u sivu ekonomiju, parafiskali predstavljaju jednu od barijera za ulazak na tržište što znači manje stranih investicija.
 
Ukidanje parafiskalnih nameta i stvaranjem stimulativnijeg i pravednijeg poreskog sistema, država bi destimulisala sivu ekonomiju i nelojalnu konkurenciju, podstakla otvaranje novih preduzeća i novih radnih mesta, što bi za posledicu imalo stvaranje veće poreske osnovice a samim tim i veće budžetske prihode koje država ostvaruje. PITAJTE KADA!


Prihodi o neporeskih nameta prema pripadnosti* U periodu od 2009. do 2011. lokalne samouprave povećale su visinu parafiskalnih nameta za 38 odsto, a Republika za 11 odsto.

 
20 najizdašnijih neporeskih prihoda u 2011. (u 000 dinara)

R.br. Neporesko davanje Iznos (RSD)
1 Naknada za korišćenje građevinskog zemljišta 14.671.779
2 Naknada za uređivanje građevinskog zemljišta 10.432.858
3 Republičke administrativne takse 9.275.347
4 Komunalna taksa za isticanje firme na poslovnom prostoru 4.987.541
5 Naknada za korišćenje podataka katastra nepokretnosti 3.443.963
6 Komunalna taksa za držanje motornih, drumskih i priključnih vozila 3.045.724
7 Naknada za korišćenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa 2.857.608
8 Naknada od emisije SO2, NO2, praškastih materija i odložen otpad 2.234.218
9 Naknada za proizvode koji posle upotrebe postaju posebni tokovi 2.149.291
10 Posebna naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine 2.128.912
11 Naknada za korišćenje voda 2.070.795
12 Sredstva na ime učešća u finansiranju zarada osoba sa invaliditetom 2.030.247
13 Naknada za priređivanje klasičnih igara na sreću 1.728.870
14 God. naknada za drumska motorna vozila, traktore i priključna vozila 1.491.703
15 Naknada za zagađivanje životne sredine 1.433.105
16 Naknada za zaštitu voda 1.174.040
17 Naknada za priređivanje posebnih igara na sreću na automatima 893.212
18 Naknada za zaštitu, korišćenje i unapređenje opštekorisnih funkc. šuma 866.552
19 Naknada za priređivanje posebnih igara na sreću – klađenje 833.461
20 Naknada za odvodnjavanje od pravnih lica 564.033