Anketa

mart 2017 Da li biste želeli da od države umesto papirnih dobijate elektronske dokumente:
Rezultati

Proces certifikacije

Sama organizacija procesa ne bi trebalo da predstavlja veliki posao za osoblje bilo koje opštine koja inače teži ka unapređenjima i kreiranju povoljne poslovne klime. Vreme potrebno jednoj opštini da ispuni sve kriterijume se razlikuje od opštine do opštine i zavisi od spremnosti opštine na početku procesa certifikacije. Nakon upoznavanja sa samim programom, koracima i uslovima, opština donosi odluku o svom učešću i potpisuje se sporazum. Sam proces certifikacije se sastoji od sledećih koraka:
 
 • Prezentacija programa certifikacije opštinskom rukovodstvu
 • Potpisivanje sporazuma između opštine i NALED-a
 • Obuka i formiranje opštinskog tima za certifikaciju
 • Priprema dokumentacije
 • Poseta evaluatora opštini i analiza stanja
 • Izveštaj preporuke opštini
 • Ispunjavanje kriterijuma
 • Poseta verifikacione komisije
 • Dodela certifikata
 • Kontinuirana promocija i recertifikacija

Kvalitetna priprema je jedan od najznačajnijih koraka u procesu certifikacije koja je pored spremnosti opštinskog rukovodstva da se posveti procesu certifikacije, ključni preduslov za ispunjavanje standarda u što kraćem roku. Priprema podrazumeva obuku opštinskog osoblja i učestalu komunikaciju između opštine i NALED-a kako bi se pripremila dokumentacija, prezentacija, neophodni materijali i podaci u elektronskoj formi pre posete evaluatora.
 
Nakon što evaluatori pregledaju dokumentaciju koju opština dostavi, organizuje se poseta evaluatora opštini prema dvodnevnoj agendi gde se prvog dana održava sastanak sa predsednikom opštine i drugim članovima rukovodstva. Drugi dan obuhvata razgovor sa predstavnicima relevantnih odeljenja u opštini i posetu opštinskom uslužnom centru.
 
Nakon posete opštini, tim evaluatora iz NALED-a vrši procenu ispunjenosti kriterijuma za certifikaciju i prikuplja dodatne informacije u saradnji s opštinom i poslovnom zajednicom. Analiza i procena se vrši na sledeći način:
 
 • Procena postojanja određenih funkcija
 • Procena kvaliteta usluga u opštini
 • Kvalitet i preciznost podataka
 • Ocena stanja svakog pojedinačnog pokazatelja
 • Izrada izveštaja, komentara i preporuka
 • Definisanje dodatnih zahteva koji su potrebni za pozitivnu ocenu i ispunjenje kriterijuma
 
NALED dostavlja opštini detaljni izveštaj sa preporukama, gde se jasno definiše kako je ocenjen status pokazatelja povoljne poslovne klime. Tom prilikom se definišu dodatni zahtevi opštini, neophodni za ispunjenje zadatih kriterijuma za certifikaciju i uz podršku NALED-a, opština identifikuje dodatne izvore stručne podrške (donatori, konsultantske kuće, regionalne razvojne agencije) kako bi se uz konsultantsku pomoć kvalifikovala da ispuni zahteve programa. Opština je u obavezi da kvartalno izveštava NALED o napretku i da po ispunjenju kriterijuma za certifikaciju, dostavi izveštaj kojim se dokumentuje spremnost za posetu verifikacione komisije.
 
Dodela certifikata je trenutak kada će opštine koje su se kvalifikovale za certifikat dobiti i javno priznanje, odnosno certifikat koje potpisuje i uručuje Ministar ekonomije i regionalnog razvoja. Čin dodele ima svečani karakter i podrazumeva prisustvo predstavnika institucija, donatora, diplomatskog kora, kao i predstavnika privrede i medija. Nakon dodele certifikata, opština dobija paket brendiranog promotivnog materijala uz pravo na korišćenje znaka programa certifikacije, uz intenzivnu medijsku promociju od strane NALED-a i kontakte sa potencijalnim investitorima kroz komunikaciju sa Ministarstvom ekonomije i regionalnog razvoja i agencijom SIEPA. Opština je u obavezi da se u roku od dve godine recertifikuje i potvrdi ispunjenost standarda za certifikat.
 
VERIFIKACIONA KOMISIJA
 
Verifikacionu komisiju čini tim stručnjaka sačinjen od predstavnika institucija, privrede i civilnog sektora koji poseduju znanje i iskustvo u oblastima opštinske privredne politike. Članovi komisije imaju obavezu da se upoznaju sa stanjem u opštini koja je u procesu certifikacije, da pročitaju izveštaje i upoznaju se sa rezultatima koje je opština postigla u odnosu na programske kriterijume. Tokom posete opštini, članovi komisije postavljaju dodatna pitanja rukovodstvu opštine u vezi sa svakim od kriterijuma kako bi dobili dodatne informacije i potvrdili verodostojnost podataka navedenih u izveštaju. Sastav komisije za posetu opštini uključuje najmanje tri člana koji donose odluku o spremnosti za certifikaciju glasanjem nakon konsultacija po završetku posete. Predstavnik Izvršne kancelarije NALED-a učestvuje u radu verifikacione komisije, ali nema pravo glasa.
 
Kvalifikacije koje članovi komisije treba da poseduju:
 
 • Relevantno radno iskustvo u vezi sa privredom
 • Poznavanje strukture i funkcionisanja javne uprave i jedinica lokalne samouprave
 • Poznavanje opštinskih nadležnosti
 • Poznavanje procedura za investiranje, poslovanje i izdavanje dozvola
 • Iskustvo u pripremi izveštaja sa preporukama
 • Analitičke sposobnosti