Anketa

mart 2017 Da li biste želeli da od države umesto papirnih dobijate elektronske dokumente:
Rezultati

Kriterijumi

Kriterijumi za certifikaciju predstavljaju neku vrstu podsetnika o tome šta sve jedna opština treba da razvija, kao sopstveni kapacitet, te koji operativni segmenti opštinske organizacije treba da budu funkcionalni. Ovaj proces treba da rezultira povećanom konkurentnošću srpskih opština u odnosu na opštine u regionu unutar i van granica Srbije i pomogne im u takmičenju sa konkurentima koji su znatno ranije počeli proces tranzicije i reformi. Kvalitet lokalnog poslovnog okruženja ocenjuje se na osnovu više od 80 kriterijuma certifikacije koji su grupisani u 12 kategorija:

1. Strateški pristup lokalnom ekonomskom razvoju
2. Organizacioni kapacitet za pružanje podrške privredi (Kancelarija za LER)
3. Saradnja i direktna komunikacjia sa lokalnom privredom (Privredni savet)
4. Efikasan sistem za izdavanje građevinskih dozvola
5. Upravljanje bazama podataka značajnim za privredu
6. Proaktivan pristup u promociji investicija i marketingu
7. Kreditna sposobnost i finansijska stabilnost
8. Promocija zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa
9. Podsticanje privatno-javnih partnerstava
10. Adekvatna infrastruktura i pouzdane komunalne usluge
11. Transparentna i podsticajna politika lokalnih nameta i podsticaja
12. Primena informacionih tehnologija (e-uprava)

Da bi opština stekla status povoljnog poslovnog okruženja prema regionalnom BFC SEE standardu, potrebno je da ispuni 75% navedenih kriterijuma. Period važenja certifikata je dve godine.