Počela primena sporazuma o priznanju prekršaja u radnim odnosima

Krajem 2018. godine započela je primena sporazuma o priznanju prekršaja u radnim odnosima. Stručnu podršku primeni sporazuma o priznanju prekršaja i unapređenju prakse dokazivanja prekršaja pruža Projekat unapređenja kapaciteta inspekcija, prekršajnih sudova i privrede, koji sprovodi NALED uz podršku MATRA Fonda za regionalno partnerstvo Ambasade Kraljevine Holandije. U okviru Projekta, 5. marta 2019, u Beogradu, održana je radionica koja je okupila sudije prekršajnih sudova i predstavnike Inspektorata za rad, Tržišne inspekcije, Turističke inspekcije i unutrašnje kontrole inspekcija Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

U okviru projektnih aktivnosti koje se odnose na unapređenje prakse dokazivanja prekršaja i prekršajne odgovornosti, Milan Stefanović, savetnik NALED-a za inspekcijski nadzor i pravna pitanja, prezentovao je zakonska i praktična pitanja zastupanja i predstavljanja pravnih lica u postupku inspekcijskog nadzora i prekršajne odgovornosti pravnih lica, preduzetnika i odgovornih lica u pravnom licu. Naročita pažnja u ovoj prezentaciji posvećena je dokazivanju i utvrđivanju svojstva odgovornog lica, te dokazivanju prekršajne odgovornosti pravnog i odgovornog lica.

Kamenko Kozarski, predsednik Prekršajnog suda, predstavio je kaznenu politiku sudova po pitanju “rada na crno” i pitanja koja se odnose na dokazivanje ovog prekršaja. Goran Marković, šef Odseka za drugostepeni postupak u Inspektoratu za rad upoznao je prisutne sa novinama u pogledu podnošenja jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje, pre stupanja zaposlenog na rad, prekršaja koji nastaje povredom ove obaveze i njegovog dokazivanja.

Počela primena sporazuma o priznanju prekršaja u radnim odnosima
Počela primena sporazuma o priznanju prekršaja u radnim odnosima
Počela primena sporazuma o priznanju prekršaja u radnim odnosima