Training of candidates for future BFC SEE verifiers

On Friday, 2 November in Belgrade, NALED organized a regional training of candidates for future verifiers within the Business Friendly Certification in South East Europe (BFC SEE) program. The training was attended by more than 40 experts in the field of local economic development from Bosnia and Herzegovina, Montenegro, Maceodnia, Croatia and Serbia. Učesnici obuke imali su priliku da se upoznaju sa novom Edicijom III BFC SEE standarda i automatizacijom procesa certifikacije kroz primenu BFC SEE softvera. Svrha obuke je da se učesnici kroz upoznavanje sa novom edicijom standarda pripreme za predstojeće polaganje testa za verifikatore koje će biti održano u drugoj polovini meseca novembra 2018.

Nova edicija BFC SEE standarda – Edicija III sadrži 67 potkriterijuma u okviru 10 revidiranih kriterijuma kojima su obuhvaćene konkretne izmene i usklađivanja dokumentacije zemalja članica BFC SEE mreže u postupku certifikacije.

Paralelno sa radom na reviziji BFC SEE standarda, a uz podršku Saveta za regionalnu saradnju (RCC) i Otvorenog regionalnog fonda za modernizaciju opštinskih usluga (GIZ ORF MMS), rađeno je na unapređenju BFC SEE sajta (www.bfc-see.org) i razvijanju jedinstvenog IT alata za monitoring poslovnog okruženja u regionu jugoistočne Evrope – BFC SEE softvera. Osim što doprinosi većoj efikasnosti i transparentnosti procesa certifikacije, jasnijem razumevanju programa i smanjenju troškova i resursa kod lokalnih samouprava koje su u procesu, BFC SEE softver omogućava automatizaciju celokupnog procesa certifikacije, on-line prijavu i podnošenje dokumentacije u elektronskom formatu, razmenu primera dobrih praksi, kao i olakšan pristup i raspolaganje podacima između lokalnih samouprava i privrede.

Training of candidates for future BFC SEE verifiers