Anketa

mart 2017 Da li biste želeli da od države umesto papirnih dobijate elektronske dokumente:
Rezultati

Realizovani projekti


Jačanje kapaciteta opština
Naziv projekta             Svrha Vreme trajanja  Donatori
1. Društvena odgovornost i građanska participacija na lokalu Jačanje svesti o društvenoj odgovornosti lokalnih samouprava u pružanju administrativnih usluga ugroženim kategorijama građana, podrška učešću javnosti u radu i razvoju lokalnih samouprava 01/09/2015-
01/12/2016
Svetska Banka
2. Participativno budžetiranje budžetiranje Uvođenje prakse učešća građana u procesu donošenja odluke o lokalnim budžetima, jačanje uloge koju mediji, civilni sektor, predstavnici lokalnih biznisa i građani imaju u demokratskim procesima na lokalu, jačanje kredibiliteta odluka javne administracije 01/12/2014 - 01/08/2016 BIRN
3 Analiza kapaciteta JLS u APV za upravljanje aktivnostima lokalnog ekonomskog razvoja Istraživanje  administrativnih i drugih kapaciteta jedinica lokalnih samouprava u Vojvodini za upravljanje aktivnostima lokalnog ekonomskog razvoja, kao i podrške sa viših nivoa administracije u optimizaciji  ovih kapaciteta 22/10/2015-
31/04/2016
APV/ Sekretarijat za MSiLS
4 Projekat jačanja konkurentnosti - revitalizacija brownfield-a Podrška razvoju kreativnih industrija i revitalizaciji napuštenih braunfild lokacija u lokalnim samoupravama 12/11/2013 -
31/01/2016
USAID
5 Certifikacija sa povoljnim poslovnim okruženjem u jugoistočnoj Evropi (BFC SEE) 14/15 Unapređenje i usaglašavanje uslova poslovanja u regionu, izgradnja zajedničkog standarda povoljnog poslovnog okruženja u jugoistočnoj Evropi, promocija investicija i ekonomske saradnje u JIE. 01/12/2013 -
31/05/2015
GIZ / Open Regional Fund for South East Europe (ORF)
6 Dobro upravljanje na lokalu Stručna podrška i obuka predstavnika gradske uprave, institucija i NVO na lokalu u cilju unapređenja i prepoznavanja dobrog upravljanja  01/12/2013-
01/03/2015
Embassy of Finland
7 Povoljno poslovno okruženje kao pokretač razvoja Vojvodine Promocija razvojinih potencijala i najboljih praksi u radu lokalnih samouprava, jačanje kapaciteta opština za sektorsku promociju investicija i uvođenje međunarodnih  standarda povoljnog poslovnog okruženja u Vojvodini 01/04/2014-
01/04/2015
Vlada AP Vojvodine - Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu
8 Pripremanje Podunavlja za glavnu ulogu u filmovima Izgradnja kapaciteta aktera u domenu kulture, turizma, prirodnih bogatstava i kulturnog nasleđa u regiji Podunavlja u Srbiji i ojačavanje kinematografskih aktivnosti kao pokretača lokalnog društveno-ekonomskog razvoja 01/09/2013-
01/04/2015
EU
9 JPP kao stub održivog razvoja Identifikovanje i promocija pažljivo odabranih, realističnih JPP projekata koji doprinose otvaranju novih radnih mesta u privatnom sektoru 24/01/2013-
24/01/2014
USAID Projekat održivog lokalnog razvoja (SLDP)
10 Certifikacija opština sa povoljnim poslovnim okruženjem u jugoistočnoj Evropi 1 Unapređenje i usaglašavanje uslova poslovanja u regionu, promocija investicija i ekonomske saradnje u JI Evropi 01/01/2013 -
30/06/2013
GIZ / Open Regional Fund for South East Europe (ORF)
10 Certifikacija opština sa povoljnim poslovnim okruženjem - Istočna Srbija 2 Podizanje kapaciteta opština za pružanje efikasnih i pouzdanih servisa privredi i privlačenje novih ulagača 15/09/2012 -
15/03/2013
Fondacija za otvoreno društvo
11 Certifikacija opština sa povoljnim poslovnim okruženjem - Istočna Srbija 3 Podizanje kapaciteta opština za pružanje efikasnih i pouzdanih servisa privredi i privlačenje novih ulagača 30/06/2012 -
30/06/2014
EU
12 Projekat prekogranične saradnje za promociju investicija - EU CBC Podrška lokalnim samoupravama u Zapadno-bačkom okrugu u ciljanoj promociji investicija i razvoju sektora poljoprivrede i hemijske industrije 30/06/2012 -
30/06/2014
EU
13 Uvođenje Telemedicine u Istočnoj Srbiji Pružanje kvalitetnih i pouzdanih zdravstvenih usluga putem savremenih telekomunikacionih tehnologija 01/05/2012 -
01/05/2013
Merck, Sharp & Dohme
14 Certifikacija opština sa povoljnim poslovnim okruženjem u jugoistočnoj Evropi 12 Unapređenje i usaglašavanje uslova poslovanja u regionu, promocija investicija i ekonomske saradnje u JI Evropi 01/12/2011 -
30/06/2013
GIZ / Open Regional Fund for South East Europe (ORF)
15 Certifikacija opština sa povoljnim poslovnim okruženjem - Istočna Srbija Podizanje kapaciteta opština za pružanje efikasnih i pouzdanih servisa privredi i privlačenje novih ulagača 15/11/2011 -
15/09/2012
Fondacija za otvoreno društvo
16 Javni radovi: Popisivanje imovine kao preduslov za razvoj infrastrukture Priprema lokalnih samouprava (Senta, Kikinda, i Požarevac) da uvećaju svoje prihode kroz bolju identifikaciju poreskih obveznika (poboljšanje registra poreskih obveznika) i obezbede neophodne finansijske uslove za održavanje i obnovu javne infrastrukture 01/05/2011 -
01/07/2011
Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ)
17 Zapošljavanje u ruralnim područjima Povećanje zaposlenosti u ruralnim područjima kroz stvaranje izvora prihoda za žene i mlade 01/02/2011 -
30/06/2012
EU / RSEDP2
18 Certifikacija opština sa povoljnim poslovnim okruženjem - unapređenje Podizanje kapaciteta opština za pružanje efikasnih i pouzdanih servisa privredi i privlačenje novih ulagača 11/01/2011 -
30/05/2012
USAID Projekat održivog lokalnog razvoja (SLDP)
19 Certifikacija opština sa povoljnim poslovnim okruženjem Podizanje kapaciteta opština za pružanje efikasnih i pouzdanih servisa privredi i privlačenje novih ulagača 01/12/2010 -
30/09/2011
Vojvodina Executive Council
20 Žene u projektnom menadžmentu Osnaživanje žena lidera u domenu lokalnog ekonomskog razvoja kao priprema za projektno upravljanje i rukovodeće pozicije u lokalnoj samoupravi i javnoj upravi 01/10/2010 -
01/04/2011
Canada Fund (Canadian International Development Agency - CIDA)
21 Cerifikacija ruralno-osetljivih opština Promovisanje procesa ruralnog razvoja u targetiranim opštinama; Stvaranje uslova za održivi ekonomski razvoj u ruralnim i slabo razvijenim oblastima Srbije 01/10/2010 -
30/06/2012
GIZ - InWent
22 Certifikacija opština sa povoljnim poslovnim okruženjem Podizanje kapaciteta opština za pružanje efikasnih i pouzdanih servisa privredi i privlačenje novih ulagača 01/07/2010 -
30/06/2011
Open Society Insitute - Srbija
23 Analiza lanca vrednosti u proizvodnji voća i povrća u nišavskom okrugu Analiza sektora voća i povrća (kapacitet za proizvodnju, preradu i skladištenje, tržišni lanac, cenovni trendovi, standardi) uz preporuke za razvoj i savetodavne službe i programe obuke kao priprema proces evrointegracija 15/12/2009 -
15/02/2010
Local Economic Development in the Balkans (LEDIB)
24 Certifikacija opština sa povoljnim poslovnim okruženjem Podizanje kapaciteta opština da pružaju efikasne i pouzdane servise privredi i privuku nove ulagače 30/09/2009 -
15/11/2009
Vlada Republike Srbije - Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja
25 Razvoj tržišta opštinskih obveznica u Srbiji Priprema i podrška za tri lokalne samouprave pri usvajanju Strategija za upravljanje dugom 24/08/2009 -
30/03/2010
Open Society Insitute - Budapest
26 Certifikacija opština sa povoljnim poslovnim okruženjem Podizanje kapaciteta opština da pružaju efikasne i pouzdane servise privredi i privuku nove ulagače 10/08/2009 -
10/08/2010
USAID Projekat podrške lokalnom ekonomskom razvoju (MEGA)
27 Sektorska analiza privrede u nišavskom okrugu Priprema analize konkurentnih sektora privrede u nišavskom okrugu (prerada drveta, poljoprivreda i prerada metala), pregled stanja, izrada baze dobavljača i preporuke za dalji razvoj sektora 15/11/2008 -
15/12/2008
Local Economic Development in the Balkans (LEDIB)
28 Studijska poseta Kirgistanu Organizacija studijskog putovanja za zvaničnike lokalnih i centralnih vlasti iz Srbije i predstavljanje primera dobre prakse u upravljanju lokalnim ekonomskim razvojem u Srbiji 26/06/2008 -
31/07/2008
USAID Projekat podrške lokalnom ekonomskom razvoju (MEGA)
29 Analiza kapaciteta sektorskih asocijacija u poljoprivredi Procena kapaciteta za upravljanje u udruženjima i zadrugama kao organizacijama koje imaju značajnu ulogu u tranziciji agrobiznis sektora, u cilju unapređenja konkurentnosti poljoprivrede i prehrambene industrije 11/01/2008 -
31/01/2009
USAID - DAI
30 Modernizacija finansija vezanih za gradsko zemljište Priprema lokalnih javnih politika  za upravljanje građevinskim zemljištem  u tri lokalne samouprave u Srbiji (Subotica, S.Mitrovica i Užice) i razvoj svesti o važnosti naplate porezu na imovinu i naknade za korišćenje gradskog građevinskog zemljišta 02/01/2008 -
31/12/2008
Open Society Insitute - Budapest
31 Certifikacija opština sa povoljnim poslovnim okruženjem Podizanje kapaciteta opština da pružaju efikasne i pouzdane servise privredi i privuku nove ulagače 01/11/2007 -
01/07/2008
USAID Projekat podrške lokalnom ekonomskom razvoju (MEGA)
32 Regionalna konferencija o finansijama vezanim za gradsko zemljište Predstavljanje uporednih analiza i primera dobre prakse u zemljama u regionu sa ciljem razmene iskustava i uspostavljanja saradnje u primeni uspešnih rešenja u upravljanju gradskim građevinskim zemljištem 10/10/2007 - 
31/12/2007
Open Society Insitute - Budapest
33 Razvoj održivog i inovativnog civilnog društva u Srbiji Podrška socijalnim preduzećima i organizacijama civilnog društva da razviju i sprovedu inovacije u načinu funkcionisanja i postignu promenu koja će im omogućiti da budu održivije, vidljivije i efikasnije u radu. Drugu komponentu projekta čini razvoj CSR indeksa,  alata kojim se prepoznaju, nagrađuju i promovišu dobre prakse poslovanja u Srbiji koje su u skladu sa principima održivosti 01/04/2016 - 
30/09/2016
USAID

 
Društvena odgovornost 

# Naziv projekta Svrha Vreme trajanja Donatori
1 Certifikacija društveno odgovornih kompanija Uspostavljanje i promovisanje sveobuhvatnih i jasnih standarda korporativne odgovornosti u Srbiji 01/04/2011 -
31/03/2012
USAID - Inicijativa javnog zagovaranja građanskog društva Srbije