Strateški cilj 3: Napredak u rešavanju pitanja imovine i unapređenje planiranja i izgradnje

Uspostavljen elektronski šalter za upis prava svojine do 2019. Uspostavljen e-sistem za prostorno i urbanističko planiranje do 2021.

Rezultat Indikator Aktivnost Godina
1. Unapređen postupak upisa u katastar Prosečno vreme potrebno za upis nepokretnosti u katastar je skraćeno za 50% u 2021. u odnosu na 2018. godinu Upis prava svojine se sprovodi na jednom mestu - kod javnog beležnika, do kraja 2018.
1.1 Iniciranje i učestvovanje u izmenama bar jednog propisa godišnje u oblasti upisa prava u katastar u skladu sa NALED-ovom pravnom analizom. 2020, 2021
1.2 Održavanje najmanje 5 sastanaka i obuka za banke, javne beležnike, katastar i druge relevantne učesnike, u skladu sa izmenama posebnih propisa: Zakon o hipoteci, Zakon o ozakonjenju, Zakon o izvršnom postupku, Zakon o planiranju i izgradnji, procesni zakoni i dr. , propis koji uređuje ex officio upis prava na svojine na građevinskom zemljištu. 2020, 2021
1.3 Razvoj ChatBota za podršku građanima i privredi kod upisa u katastar u okviru portala www.upisnepokretnosti.rs. 2020, 2021
1.4 Koordinacija aktivnosti između nadležnih institucija na implementaciji unapređenja postupka upisa u katastar (RGZ, APR, MGSI, Zavod za urbanizam, opštinske uprave). 2020, 2021
1.5 Monitoring nad sprovođenjem obaveze dostave isprava za upis u katastar sudova i javnih beležnika - izrada najmanje jednog izveštaja godišnje. 2020, 2021
1.6 Podrška uspostavljanju eOglasne table u katastru i efikasnije razmene i preuzimanja podataka između RGZ, Ministarstva pravde, Poreske uprave i Kancelarije za ITE. 2020
1.7 Kampanja za promociju novih servisa i unapređenja u vezi sa upisom u katastar - elektronsko sanduče, elektronska registracija u katastru (od januara 2021), ukidanje poreskih prijava. 2020, 2021
1.8 Pripremljene i publikovane najmanje dve analize u oblasti imovine i upisa u katastar (npr. rodna analiza, analiza o JIN broju). 2020
1.9 Ažuriranje i dopunjavanje portala za podršku građanima, privredi i obveznicima dostave za upis u katastar www.upisnepokretnosti.rs - objavljivanje stavove RGZ kroz usaglašena pitanja i odgovore. 2020, 2021
2. Unapređeno prostorno/urbanističko planiranje i izgradnja Optimizovan proces urbanističkog planiranja do 2021. Skraćen postupak priključenja na struju - unapređenje ranga na Doing Business listi sa 96. na 50. mesto, u 2021.
2.1 Učešće u radnoj grupi i izrada preporuka za unapređenje Zakona o planiranju i izgradnji, podrška izradi pratećih podzakonskih akata. 2020, 2021
2.2 Priprema i predstavljanje preporuka za MGSI za smanjenje negativnih efekata COVID-19 na građevinsku industriju i transport. 2020
2.3 Priprema i predstavljanje preporuka za izmene Zakona o ozakonjenju i poboljšanje implementacije u cilju ubrzanja postupka ozakonjenja i rešavanje tekućih problema (stečaj i izvršenje). 2020, 2021
2.4 Praćenje implementacije unapređenog sistema za funkcionalno priključenje objekata na infrastrukturu kroz objedinjenu proceduru - priprema izveštaja. 2020
2.5 Definisanje mehanizma koji će omogućiti pouzdanu identifikaciju imaoca javnih ovlašćenja koji u postupku objedinjene procedure izdaju uslove za projektovanje i priključenje. 2020
2.6 Podrška razvoju i implementaciji elektronskog sistema za urbanističko planiranje - eProstor. 2020, 2021
2.7 Koordinacija rada Saveza za imovinu i urbanizam na pripremi i upućivanju Vladi analiza / predloga mera politike planiranja i izgradnje, i zaštite imovine - najmanje 4 sastanka godišnje. 2020, 2021
2.8 Učešće u radnoj grupi za Zakon o komasaciji - priprema predloga u skladu sa NALED-ovom analizom efekata ruralne komasacije. 2020, 2021
2.9 Učešće u radu radne grupe za urbanu komasaciju i podrška u izradi Uredbe o urbanoj komasaciji. 2019
2.10 Održavanje nacionalnog portala za podršku izdavanju građevinskih dozvola www.gradjevinskedozvole.rs u skladu sa raspoloživim sredstvima. 2020, 2021
3. Unapređen regulatorni okvir za raspolaganje imovinom Uspostavljen jedinstveni registar zaloge do 2021. Uvedeno elektronsko podnošenje zahteva za registraciju zaloga do 2021. Unapređena kontrola rada stečajnog upravnika i transparentnost informacija u stečajnom postupuku do 2020.
3.1 Priprema i zagovaranje predloga izmena Zakona o založnom pravu na pokretnim stvarima i pravima radi unapređenja procedure i pozicije na Doing business listi. 2020, 2021
3.2 Priprema predloga izmena Zakona o stečaju u saradnji sa Ministarstvom privrede. 2020
3.3 Pokretanje dijaloga i izrada preporuka za unapređenje Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga. 2020, 2021
3.4 Podrška sprovođenju mera za smanjenje stečajnih troškova u skladu sa analizom. 2020
3.5 Pokretanje inicijative prema RGZ-u za sprovođenje upisa po osnovu besplatne konverzije. 2020
3.6 Realizacija inicijative za donošenje autentičnog tumačenja Narodne skupštine u skladu sa analizom stanja vezano za član 95 i 96 Zakona o zadrugama iz 1996. godine. 2021
3.7 Izrada preporuka za skraćenje vremena potrebnog za namirenje potraživanja poverilaca u sudskom postupku. 2020

Ova stranica koristi kolačiće kako bismo vam obezbedili najbolje korisničko iskustvo. Ukoliko nastavite da pretražujete stranicu, pristajete na korišćenje kolačića.

NASTAVITE SAZNAJTE VIŠE