Skupština NALED-a 2020

14. godišnja i prva digitalna sednica Skupštine NALED-a: Zajedno činimo razliku, održana je od 27. do 31. jula u digitalnom formatu, putem ePlatforme NALED-a.

Svi članovi i partneri imali su mogućnost uvida u materijale i učešća u godišnjoj anketi kako bi uticali na prioritete NALED-a, do četvrtka, 30. jula u 12h.

Digitalnom zasedanju je prisustvovalo ukupno 158 članova, od čega 151 član sa pravom glasa, što čini nešto više od polovine punopravnog članstva (52%). U glasanju je učestvovalo 124 člana, odnosno 43% punopravnog članstva, čime su uz prisustvo kvoruma usvojeni ključni izveštaji i odluke vezane za rad udruženja (u nastavku).

Rezultati glasanja predstavljeni su 31. jula u 12h u okviru svečanog zaključenja Skupštine koje je emitovano uživo putem video linka.

U godišnjoj anketi članstva učestvovala je četvrtina članova (75 organizacija), a zaključci su dostupni u Izveštaju o rezultatima članske ankete: NALED perspektiva 2020/21.

Poruka dobrodošlice predsednika Upravnog odbora NALED-a - Vladimir Novaković, Molson Coors

Pozdravna poruka predsednice Vlade Republike Srbije Ane Brnabić

Video obraćanja lidera međunarodne zajednice

1. Predloženi program rada

Predloženi program rada kao i svake godine uključuje usvajanje odluka o izboru predsedavajućeg, predloženog dnevnog reda i zapisnika sa prethodne sednice, izmena i dopuna internih akata, izveštaja o radu i finansijskom poslovanju, plana rada za naredni period, diskusiju o drugim pitanjima koja pokrenu članovi i svečano zaključenje rada Skupštine.

Preuzmite

2. Odluka o izboru predsedavajućeg

Upravni odbor predlaže da ovu ulogu nastavi da obavlja dosadašnji predsedavajući Skupštine, Dragan Penezić, direktor regulatornih poslova u BAT-u.

Preuzmite

3. Zapisnik sa prethodne sednice Skupštine

Zapisnik sa prethodne sednice sadrži detalje odluka koje je donela Skupština NALED-a 2019. godine, uključujući izveštaje o radu i finansijskom poslovanju u 2018. godini, i odluku o pristupanju NALED-a Nacionalnom konventu o Evropskoj uniji.

Preuzmite

4. Predlog izmena i dopuna Poslovnika Skupštine

Upravni odbor predlaže Izmene i dopune Poslovnika Skupštine kako bi se precizirao rad elektronskih sednica u budućnosti.

Preuzmite

5. Izveštaj o finansijskom poslovanju za 2019.

Prema izveštaju nezavisne revizorske kuće BDO, priloženi finansijski izveštaji (bilans stanja i bilans uspeha) prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim aspektima, finansijsku poziciju Udruženja na dan 31. decembra 2019. godine i rezultate njegovog poslovanja za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji. Neraspoređeni neto višak prihoda nad rashodima ostvaren u 2019. godini iznosi 270.248,92 dinara.

Preuzmite

Video

Izveštaj revizora - Ksenija Ristić Kostić, BDO

6. Izveštaj o radu i sprovođenju Strateškog plana za 2019/20.

Stepen realizacije strateškog plana u 2019. iznosi 95% - od 180 planiranih aktivnosti, 132 su potpuno realizovane (73%), 39 je delimično realizovano (22%), a 9 nije realizovano (5%). Određeni broj aktivnosti je realizovan pre planirano roka (13). Sa 310 članova i više od 50 stalno angažovanih u Izvršnoj kancelariji, NALED je u prethodoj godini realizovao projekte i aktivnosti sa ciljem unapređenja poslovnog okruženja i podsticanja lokalnog ekonomskog razvoja u vrednosti od 2,7 miliona evra.

Preuzmite

Video

Izveštaj Izvršne kancelarije NALED-a i poruka direktorke – Violeta Jovanović

7. Revizija Strateškog plana - Akcioni plan za 2020/21

Na osnovu stalnih konsultacija sa upravnim telima, sektorskim savezima i članovima NALED-a, anketiranja članstva koje je realizovano u prvom kvartalu 2020. povodom COVID-19, konsultacija sa donatorima i sprovedenih analiza, Izvršna kancelarija je pripremila reviziju strateškog plana koja podrazumeva dopunu i razradu ranije usvojenih strateških ciljeva i akcionog plana NALED-a za 2020 i 2021, sa posebnim fokusom na smanjenje negativnih posledica pandemije na privredu i lokalne zajednice.

Preuzmite

Video

Izveštaj Saveza za eUpravu – Željko Tomić, Osa inženjering

Izveštaj Saveza za fer konkurenciju – Jelena Ristić, Mastercard

Izveštaj Saveza za zdravstvo – Una Ljubičić, Pfizer

Izveštaj Saveza za hranu i poljoprivredu – Vladimir Čupić, ALTA Banka

Izveštaj Saveza za zaštitu životne sredine - Jelena Kiš, Ball Packaging Europe

Izveštaj Saveza za imovinu i urbanizam - Aleksandra Trešnjev, Komora izvršitelja Srbije

Ispunjenost kvoruma utvrđuje se na osnovu broja članova Skupštine koji su se registrovali elektronskim putem i glasali putem NALED Platforme. Za odlučivanje je potrebno da u skupštinskom zasedanju učestvuje najmanje trećina ukupnog broja punopravnih članova.