Skupština NALED-a: Materijali za sednicu i glasanje

Dobrodošli na 15. godišnju i 8. izbornu Skupštinu NALED-a. Na ovoj stranici možete pronaći ključne izveštaje i predloge odluka za usvajanje, i glasati za novi saziv Upravnog i Nadzornog odbora koji će u naredne četiri godine predvoditi reformske inicijative NALED-a. Svi članovi i partneri imaju mogućnost uvida u materijale i mogu se uključiti u diskusiju, odnosno odgovoriti na godišnju anketu kako bi uticali na strateške prioritete NALED-a i viziju razvoja do 2025.

Punopravni članovi NALED-a imaju pravo glasa po principu jedan član - jedan glas, što znači da iz jedne organizacije može glasati samo jedan predstavnik, u ovom slučaju prvi koji iskoristi to pravo na ovoj stranici u bilo kom trenutku od petka, 18. juna sa početkom u 12h, do srede, 23. juna u podne. Potrebno je izjasniti se o svim tačkama i kliknuti dugme "Glasajte" na kraju strane. Rezultati glasanja biće predstavljeni u okviru svečanog zaključenja Skupštine, 24. juna u 11h uživo u u hotelu Hyatt Regency u Beogradu, uz poštovanje epidemioloških mera i direktan prenos događaja na sajtu www.naled.rs.

1. Predloženi program rada

Predloženi program rada Skupštine uključuje usvajanje odluka i izveštaja, glasanje za članove Upravnog i Nadzornog odbora, izjašanjavanje o strateškim prioritetima, diskusiju o drugim pitanjima koja pokrenu članovi i svečano zaključenje sednice.

Preuzmite

2. Odluka o izboru predsedavajućeg

Upravni odbor predlaže da ovu ulogu nastavi da obavlja dosadašnji predsedavajući Skupštine - Dragan Penezić, direktor regulatornih poslova u BAT-u.

Preuzmite

3. Zapisnik sa prethodne sednice Skupštine

Zapisnik sa prethodne sednice sadrži detalje odluka koje je donela Skupština NALED-a 2020. godine, uključujući izmene i dopune Poslovnika Skupštine, izveštaje o radu i finansijskom poslovanju u 2019. godini, i reviziju strateškog akcionog plana za 2020/21.

Preuzmite

4. Izveštaj o finansijskom poslovanju za 2020

Prema izveštaju nezavisne revizorske kuće BDO, priloženi finansijski izveštaji (bilans stanja i bilans uspeha) prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim aspektima, finansijsku poziciju Udruženja na dan 31. decembra 2020. godine i rezultate njegovog poslovanja za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji. Neraspoređeni neto višak prihoda nad rashodima ostvaren u 2020. godini iznosi 226.709,71 dinara.

Preuzmite

5. Izveštaj o radu i sprovođenju Strateškog plana za 2020/21.

Stepen realizacije strateškog plana u 2020/21 za programske ciljeve iznosi 98% - od 195 planiranih aktivnosti, 154 je potpuno realizovano (79%), 37 je delimično realizovano (19%), a 4 nije realizovano (2%). Sa 300 članova i 86 stalno angažovanih u Izvršnoj kancelariji, NALED je u 2020. godini realizovao projekte i aktivnosti sa ciljem unapređenja poslovnog okruženja i podsticanja lokalnog ekonomskog razvoja u vrednosti od 2,8 miliona evra i ugovorio nove projekte vrednosti od preko 9 miliona evra.

Preuzmite

6. Kandidati za članove Upravnog odbora

Privatni sektor:
 Igor Vukašinović Apatinska pivara Igor Vukašinović, generalni direktor Apatinske pivare i predsednik MolsonCoors za Srbiju i Crnu Goru Više informacija
 Svetoslav Atanasov Coca-Cola HBC Srbija Svetoslav Atanasov, generalni direktor Coca-Cola HBC Srbija i Crna Gora Više informacija
 Goran Kovačević Gomex Goran Kovačević, generalni direktor Više informacija
 Stanka Pejanović Gorenje Stanka Pejanović, potpredsednica Hisense International i izvršna potpredsednica Hisense Europe Više informacija
 Željko Tomić OSA Računarski inženjering Željko Tomić, direktor Više informacija
 Vladislav Cvetković Pricewaterhouse Coopers Vladislav Cvetković, direktor Više informacija
 Vojislav Genić SAP West Balkans Vojislav Genić, general Business Executive Više informacija
Javni sektor:
 Nikola Dašić Kragujevac Nikola Dašić, Gradonačelnik Više informacija
 Predrag Terzić Kraljevo Predrag Terzić, gradonačelnik Više informacija
 Goran Cvetanović Leskovac Goran Cvetanović, gradonačelnik Više informacija
 Nikola Vučen Smederevska Palanka Nikola Vučen, predsednik Više informacija
 Zoran Semenović  Šid Zoran Semenović , predsednik Više informacija
Civilni sektor:
 Dragana Čukić ACES Dragana Čukić, članica UO Više informacija
 Tijana Gajić Fondacija PEKSIM Tijana Gajić, izvršna direktorka Više informacija

7. Kandidati za članove Nadzornog odbora

 Darko Stanisavić Deloitte Darko Stanisavić, partner Više informacija
 Suzana Cvetković DIS Suzana Cvetković, finansijski direktor Više informacija
 Igor Anić ProCredit Bank Igor Anić, predsednik Izvršnog Odbora Više informacija
 Stevan Bakić Subotica Stevan Bakić, gradonačelnik Više informacija
 Diana Gligorijević TeleGroup Diana Gligorijević, suosnivač TeleGroup Sistem Više informacija
 Dr. Slobodan Milenković Vranje Dr. Slobodan Milenković, gradonačelnik Više informacija
 Boban Đurović Vrnjačka Banja Boban Đurović, predsednik opštine Više informacija
Napomena: Ispunjenost kvoruma utvrđuje se na osnovu broja članova Skupštine koji su se registrovali elektronskim putem i glasali putem NALED Platforme. Za odlučivanje je potrebno da u skupštinskom zasedanju učestvuje najmanje trećina ukupnog broja punopravnih članova.

This website uses cookies to ensure the best user experience. By continuing to browse the site, you consent to the use of cookies.

CONTINUE LEARN MORE