II Quarterly report: Beacon of regulatory reform

U novoj publikaciji, Izvršna kancelarija NALED-a daje pregled i kritički osvrt na najvažnije propise usvojene u drugom tromesečju 2020. Period II kvartala 2020. obeležila je ograničena regulatorna aktivnost, imajući u vidu vanredno stanje usled pandemije virusa COVID-19, kao i održavanje parlamentarnih republičkih, pokrajinskih i lokalnih izbora. Iako je opšti utisak da je u ovom periodu više propisa bilo u procesu pripreme, nego što je usvojenih, novi, odnosno izmenjeni propisi donose neke značajne novine.

Tako je Programom razvoja elektronske uprave 2020 – 2022. sa Akcionim planom predviđeno uvođenje 300 novih elektronskih usluga i servisa za građane i privredu koji će se razvijati u naredne dve godine. U oblasti imovine, stranke više neće morati da odlaze na šaltere RGZ, već će kompletan posao prenosa nepokretnosti obavljati u kancelariji javnog beležnika, što je uređeno Uredbom o uslovima izdavanja izvoda iz lista nepokretnosti i lista voda. Izmenom uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2020. godini, umanjena su prvobitno planirana podsticajna sredstva usled potrebe da se budžetska sredstva preusmere na post-COVID-19 mere, a u oblasti zdravstva ukinuta je zabrana izvoza lekova iz Srbije, za koju je NALED u više navrata ukazivao da je potrebno preispitati, predlažući uvođenje transparentnog mehanizma za dobijanje dozvole za izvoz lekova, pre svega u zemlje regiona. Na kraju, Uredbom kojom se utvrđuje plan smanjenja ambalažnog otpada za period 2020-2024. predviđeno je povećanje stope reciklaže tako da do kraja 2024. godine 60% godišnje težine proizvedenog ambalažnog otpada bude reciklirano.

Kada je reč o preporukama iz Sive knjige, stupanjem na snagu Zakona o javnim nabavkama 1. jula 2020. rešena je preporuka o uspostavljanju elektronskog postupka javnih nabavki. Sve buduće nabavke moraće da budu realizovane u potpunosti elektronskim putem preko novog Portala javnih nabavki što znači da će svi učesnici u postupku imati dostupne informacije na samo jedan klik. Ovim Zakonom je delimično rešena preporuka koja se tiče omogućavanja da najniža cena ne bude jedini kriterijum u postupcima javnih nabavki za određene delatnosti, uvođenjem dodatnog kriterijuma dodele ‘’odnos cene i kvaliteta’’. Nažalost, tokom oba kvartala ove godine je propuštena prilika da se omogući postepena integracija javnog i privatnog sektora zdravstva, što je jedne od ključnih preporuka NALED-ove Sive knjige zdravstva, naročito u svetlu ograničenih kapaciteta javnih zdravstvenih ustanova u toku epidemije COVID-19.

Više o regulatornim novinama iz drugog kvartala, možete pročitati u novom Kvartalnom izveštaju o status regulatornih reformi, koji je pripremio stručni tim Izvršne kancelarije NALED-a


Related Content


11.05.2020

...Read more

I Quarterly Report: The Beacon of Regulatory Reform

16.04.2020

The beginning of 2020 was marked by important reforms in the areas of taxation,...Read more

This website uses cookies to ensure the best user experience. By continuing to browse the site, you consent to the use of cookies.

CONTINUE LEARN MORE