Nadzorni odbor (NO) je kontrolni organ NALED-a. NO ima pet članova koje iz svojih redova bira i razrešava Skupština. NO se stara da završni račun i izveštaji o poslovanju udruženja budu sačinjeni u skladu sa propisima, razmatra izveštaje revizora, nalaze i akte inspekcijskih i drugih organa, stara se o zakonitosti rada udruženja i predstavlja godišnji izveštaj o finansijskom poslovanju na redovnoj sednici Skupštine. Mandat članova NO je četiri godine, uz najviše dva uzastopna mandata. Sastaje se najmanje dva puta godišnje

Vladislav Cvetković

Predsednik Nadzornog odbora NALED-a / Direktor, PwC


Vladislav Cvetković je Direktor za poslovno savetovanje u „PricewaterhouseCoopers“ u...

Boban Đurović

Vrnjačka Banja, predsednik opštine

Član NO NALED-a


Rođen je 1979. godine u Kraljevu. Diplomirao je na Šumarskom fakultetu u Beogradu, gde je...

Gordana Bukumirić

UNIQA, predsednica

Članica NO NALED-a


Gordana Bukumirić je rođena 1975, u Novom Sadu. Završila je Ekonomski fakultet u Beograd...

Igor Anić

ProCredit banka, član IO

Član NO NALED-a


Po završetku Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu na smeru poslovne finansije i ra...

Suzana Cvetković

DIS, direktorka sektora finansija

Članica NO NALED-a


Suzana Cvetković rođena je u Beogradu, gde je završila gimnaziju, nakon čega upisuje mi...