Imovina i investicije

Imovina i investicije

Teme koje se tiču imovine i investicija su u fokusu NALED-a od njegovog osnivanja i tokom 15 godina rada organizacija je inicirala brojne reforme u ovoj oblasti. U okviru NALED-a formirana je posebna organizaciona Jedinica za imovinu i investicije koja se bavi pitanjima relevantnim za investicioni ambijent i imovinsko-pravnа pitanja. Prva velika reforma u ovoj oblasti po kojoj je NALED postao prepoznatljiv je uvođenje elektronskih dozvola za izgradnju, nakon čega sledi reforma postupka upisa u katastar kroz uvođenje jednošalterskog sistema upisa i aktuelna reforma izrade i usvajanja planskih akata.  Od 2018. godine, unutar NALED-a, a pod koordinacijom Jedinice za imovinu i investicije, aktivno je posebno radno telo  Savez za imovinu i investicije, unutar koga su okupljeni članovi NALED-a posebno zainteresovani za rešavanje imovinsko-pravnih pitanja i unapređenje poslovnog okruženja.

Jedinica je preko svog ekspertskog tima učešćem u velikom broju Vladinih radnih grupa, značajno doprinela boljem plasmanu države na Doing Business listi Svetske banke,  u oblasti Izdavanja građevinskih dozvola, Rešavanja stečaja, Zaštite manjinskih akcionara, Izvršenje ugovora, Započinjanje poslovanja i Dobijanja kredita čime su stvoreni preduslovi za kontinuirano podsticanje efikasnijeg, ekonomičnijeg i transparentnijeg poslovnog okruženja.

KLJUČNE INICIJATIVE

Građevinske dozvole

Jedna od inicijativa  koja je pozicionirala NALED kao nezaobilaznog sagovornika u oblasti urbanizma je reforma sistema izdavanja građevinskih dozvola, u čiji proces je NALED bio aktivno uključen od iniciranja izmena Zakona o planiranju i izgradnji 2014. godine, preko razvoja softvera za izdavanje elektronskih dozvola i njegovog uspešnog lansiranja početkom 2016. godine.

Uvođenje eDozvola doprinelo je da Srbija napreduje na referentnim međunarodnim rang listama i plasira se u top 10 zemalja na Doing Business listi po efikasnosti izdavanja dozvola.

Relevantne propise, uputstva, pitanja i odgovore u vezi ove reforme možete naći na sledećem linku: http://gradjevinskedozvole.rs/

Upis u katastar

NALED je uz podršku Fonda za dobru upravu i Nemačke razvojne saradnje pokrenuo sveobuhvatnu reformu upisa prava na nepokretnosti u katastar, uvođenjem jedinstvenog mesta za registraciju prava na nepokretnosti kroz eŠalter. Uvođenjem eŠaltera smanjeni su odlasci na nekoliko mesta, a procedura upisa prava u katastru i prijava poreza drastično su pojednostavljeni za građane i privredu. Za nešto manje od tri godine, elektronski je podneto više od milion zahteva za upis nepokretnosti, a prosečno vreme rešavanja predmeta smanjeno je sa dvadeset i pet na šest dana. Poslednjim izmenama Zakona o upisu u katastar, uspostavljena je elektronska dostava rešenja u eSanduče i eOglasna tabla na kojoj se objavljuju rešenja  odmah po donošenju, čime je rešen problem neuspele dostave.

Odgovore na najčešća pitanja, statistike, analize i druge informacije u vezi ove reforme mogu se naći na sledećem linku: http://upisnepokretnosti.rs/

Ukinuta naknada za konverziju građevinskog zemljišta

Nakon sprovedenog sveobuhvatnog istraživačkog procesa i Analize zakonodavstva i prakse u vezi s konverzijom prava korišćenja građevinskog zemljišta u pravo svojine uz naknadu, NALED je pokrenuo inicijativu za ukidanje naknade za konverziju zemljišta  tako što bi se lica koja su stekla pravo korišćenja privatizacijom, izvršenjem ili stečajem i njihovim pravnim sledbenicima omogućilo da prevedu zemljište iz režima konverzije uz naknadu u režim konverzije bez naknade, što je moguće odgovarajućim zakonskim izmenama. Izmenama Zakona o planiranju i izgradnji ukinuta je naknada za konverziju prava korišćenja građevinskog zemljišta u pravo svojine, osim za lica čiji je položaj određen zakonom kojim se uređuje sport, kao i udruženja, za zemljoradničke i stambene zadruge, za lica na koja se primenjuju odredbe propisa Republike Srbije i bilateralnih međunarodnih ugovora kojima se uređuje sprovođenje Aneksa G Sporazuma o pitanjima sukcesije ("Službeni list SRJ - Međunarodni ugovori", broj 6/02), kao i za društvena preduzeća. Povezane vesti - https://realestate-magazine.rs/sr/biznis/biznis/sta-nam-donose-izmene-zakona-o-planiranju-i-izgradnji/84661

NALED je još tokom 2019. godine pokrenuo inicijativu u vezi rešavanja pitanja neosnovanog uzurpiranja privatne imovine koja je stečena iz privatizacije, stečaja ili izvršenja. Zahtevi za vraćanje nekada zadružne imovine su pokrenuti na osnovu člana 95. Zakona o zadrugama čime se suprotno osnovnim Ustavnim načelima o neprikosnovenosti privatne svojine, čini velika šteta privrednicima i narušava im se mirno uživanje private svojine. U vezi sa tim je NALED je sproveo sveobuhvatnu Analizu i uputio Inicijativu Ministarstvu privrede za hitno donošenje autentičnog tumačenja čl. 95. Zakona o zadrugama kako bi se rešili brojni problem koji postoje u praksi u vezi sa primenom ovog člana. Povezane vesti - Analiza primene Zakona o zadrugama

Planiranje i izgradnja

U 2021. uspostavljena je saradnja sa Švedskom agencijom za međunarodni razvoj i saradnja na izradi Koncepta za uvođenje sistema eProstor koji bi omogućio elektronsku izradu i trasnparentno usvajanje prostornih i urbanističkih planova za 6 do12 meseci, za šta su trenutno potrebne godine. Ideja o digitalizaciji planskog sistema koja je pretočena u Koncept polazna je osnova za planiranje dalje reforme sistema produkcije i distribucije podataka planskih dokumenata i drugih pravnih režima kojima se uređuje korišćenje prostora i zemljišta, uključujući i uslove izgradnje. Nakon sprovedene reforme očekuje se da će institucije moći da elektronski razmenjuju informacije, daju komentare, izdaju uslove  simultano uz pomoć platforme, dok će građani imati punu transparentnost o planovima za izgradnju određenih područja i mogućnost da blagovremeno utiču svojim glasom na izradu planova. Povezane vesti - https://www.danas.rs/vesti/ekonomija/naled-eprostor-resava-veliku-prepreku-za-investiranje-u-srbiji/

Sveobuhvatna reforma upravljanja i raspolaganja nepokretnostima

Nefunkcionalnost institucionalnog okvira za upravljanje i raspolaganje nepokretnostima smatramo možda i najvećom razvojnom preprekom našeg društva. Od 10 miliona nepokretnosti na teritoriji Srbije, samo je polovina registrovana u katastru nepokretnosti i deo je uređenog tržišta nekretnina.

Druga polovina nekretnina nije evidentirana u katastru i nije vidljiva javnosti bilo zato što je izgrađena nelegalno ili iz nekog drugog razloga nije upisana. Značajan segment tržišta nepokretnosti je zarobljen za investicije i zbog neadekvatnog prostorno i urbanističko-planskog osnova.

Ovakvo stanje dovodi do pravne nesigurnosti i odustajanja od planiranih investicija.

Uređivanje imovinsko-pravnih pitanja i sveobuhvatna reforma upravljanja i raspolaganja nepokretnostima je velika razvojna šansa naše zemlje, koja bi mogla da oslobodi investicije u nekretnine vredne milijarde evra, omogući uspešne ishode desetina hiljada višedecenijskih postupaka čije nerešavanje guši naš pravni promet i obezbedi da stotine hiljada građana Srbije steknu upis prava svojine na svojim nepokretnostima.

Rešavanje ovako ozbiljnih i decenijama nagomilavanih problema zahteva jasno opredeljenje države da ovaj razvojni potencijal tretira kao prioritet i spremnost da za njega opredeli resurse koji nisu mali, ali su minorni u odnosu na gubitke koje država, građani i privreda trpe zbog nerešavanja ovih problema. https://naled.rs/htdocs/Files/12857/Okvirni-predlog-sveobuhvatne-reforme-upravljanja-i-raspolaganja-nepokretnostima-u-Srbiji.pdf

Druge inicijative

Urbanizam - Nekoliko miliona nelegalizovanih objekata na teritoriji Republike Srbije predstavljaju ozbiljan urbanistički problem i smetnju za razvoj investicionog okruženja na lokalu, što je navelo NALED da tokom 2020. godine sprovede analizu postupaka ozakonjenja u Srbiji i uputi inicijativu resornom ministarstvu za unapređenje efikasnosti postupka. Ključni korak za unapređenje postupka ozakonjenja je uspostavljanje jedinstvenog elektronskog sistema za ozakonjenje, uz kompletnu digitalizaciju procedura i direktnu elektronsku komunikaciju između učesnika postupka. Povezane vesti -  Postupak ozakonjenja objekata u Srbiji

NALED je tokom 2021. godine na inicijativu svojih članova iz redova telekomunikacionih operatera, izradio Analizu regulatornog okvira i prakse za izgradnju mreže baznih stanica mobilne telefonije, a preporuke iznete u Analizi bile su osnova za inicijativu koja je upućena Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija za ujednačavanje uslova za postavljanje radio-baznih stanica mobilne telefonije i formiranje  stručne međuresorne grupe koja priprema akcioni plana za realizaciju aktivnosti. Povezane vesti - https://www.politika.rs/sr/clanak/494305/Razmatraju-se-procedure-za-postavljanja-baznih-stanica

Vladavina prava - NALED se snažno zalaže za podizanje kvaliteta izvršnog postupka koji će omogućiti efikasnu naplatu potraživanja, redukciju troškova izvršenja i transparentnost postupka. Na inicijativu NALED-a korak ka potpunoj digitalizaciji rada sudova, desio se 2019. godine u postupku naplate potraživanja uvođenjem elektronskog javnog nadmetanja u postupku prodaje ili davanja imovine u zakup, putem eAukcije. U okviru inicijative za proširenje nadležnosti javnih izvršitelja NALED predlaže da naplata državnih potraživanja, poreskih i neporeskih dugova (naknada, taksi, novčanih kazni, itd.) u narednom periodu pređe na javne izvršitelje kako bi se uveo red u dužničko-poverilačkim odnosima, povećala delotvornost pravosudnog sistema i rasteretili sudovi.

Inicijative u oblasti vladavine prava za koje se NALED zalaže odnose se i na  smanjenje visokih troškova vođenja sudskih postupaka, unapređenje komunikacije sa sudom kroz podnošenje inicijalnih zahteva ka sudu u elektronskom obliku, promenu  obrazca  „apostille“  tako da bude višejezičan  i predlog da se ukine obaveza  podnošenja zahteva za uvid i fotokopiranje spisa predmeta u kojima je podnosilac stranka u postupku ili njen punomoćnik.

NALED je dao veliki doprinos za unapređenje regulatornog okvira za stečajni postupak, a  zalaže se i za uvođenje stečaja fizičkih lica i omogućavanje druge šanse za fizička lica koji su prezadužena.

Energetika - NALED kao član radne grupe za pripremu energetskih zakona i podzakonskih akata kontinuirano pruža podršku Ministarstvu rudarstva i energetike u opredeljenju da se kao država okrenemo održivom razvoju i borbi protiv klimatskih promena, a prvi veliki korak ka tome bilo je donošenje Zakona o korišćenju obnovljivih izvora energije 2021. godine. Povezane vesti - https://www.naled.rs/vest-ulaganja-u-obnovljive-izvore-energije-kljuc-za-zdravu-zivotnu-sredinu-5429

Kompanijsko poslovanje – U cilju efikasnijeg započinjanja poslovanja u Republici Srbiji, NALED je inicirao brojne izmene zakona koji reguliše privredna društva, registraciju u Agenciji za privredne registre,  evidentiranje stvarnih vlasnika, kao i upis založenih stvari i prava čime je omogućena elektronska registracija višečlanih društava, poslovanje bez pečata, transparentnost poslova u kojima postoji lični interes,  bolja zaštita manjinskih akcionara i jedinistveni pravni okvir za registraciju zaloga. NALED je pružao podršku građanima i putem kontakt centra gde su imali prilike da prijave institucije koje traže pečat na dokumentaciji. Povezane vesti - https://naled.rs/obavestenja-adresa-za-prijavu-institucija-koje-traze-pecat-1180

NALED kontinuirano pruža podršku digitalizaciji poslovanja kompanija i jedna od zajedničkih inicijativa sa partnerskim udruženjima u tom pravcu je uvođenje elektronske menice, na čijoj implementaciji Narodna banka Srbije intenzivno radi.


Povezani Sadržaji

Vesti

Elektronska prijava poljoprivrednih gazdinstava kreće od 1. jula 

29.11.2021

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je izmene i dopune Zakona o...Pročitaj vest
Vesti

eProstor rešava veliku prepreku za investiranje u Srbiji

28.01.2021

Izrada prostornih i urbanističkih planova koji određuju namene i propisuju...Pročitaj vest
Vesti

Konverzija uz naknadu nije uspela - kad ćemo to da ozvaničimo?

29.10.2021

Konverzija prava korišćenja građevinskog zemljišta u pravo...Pročitaj vest
Vesti

Ministarstva privrede i građevinarstva kreirala novi napredak Srbije na DB listi

24.10.2019

Srbija je ostvarila skok od četiri mesta na najnovijoj Doing Business listi...Pročitaj vest
Projekti

Reforma upisa u katastar

23.10.2019

Projekat Reforma postupka upisa u katastar u saradnji sa GGF-om kao odgovor na neefikasan proces...Pročitaj više

Ova stranica koristi kolačiće kako bismo vam obezbedili najbolje korisničko iskustvo. Ukoliko nastavite da pretražujete stranicu, pristajete na korišćenje kolačića.

NASTAVITE SAZNAJTE VIŠE