Rukovodeći organi

Statutom je predviđeno da su rukovodeći organi NALED-a:

  1. Skupština,
  2. Upravni odbor,
  3. Nadzorni odbor,
  4. Savetodavni odbor,
  5. Etički komitet i
  6. Izvršni direktor.

Dodatno, Statutom je predviđeno da u skladu sa svojim potrebama NALED može obrazovati i Izvršni odbor.

NALED se po kompleksnosti i broju rukovođećih organa razlikuje od drugih udruženja koja najčešće imaju samo Skupštinu i Upravni odbor. Sva upravna tela se sastaju više puta godišnje i njihov rad koordinira Izvršna kancelarija. Učešće u radu organa NALED-a je dobrovoljno, i ne podleže nadoknadi, osim u slučaju Izvršnog direktora. Najrelevantnija tela u dosadašnjoj praksi su Skupština, Upravni i Nadzorni odbor, dok je glavna rukovodeća funkcija Izvršne direktorke.