NALED TIM

 

NALED tim čine rukovodeći organi, radna tela i stručni tim.

Radom NALED-a upravljaju rukovodeći organi koji se staraju da sve aktivnosti organizacije budu u skladu sa ciljevima alijanse, zajedničkim stavovima članstva, zakonskim okvirima i dobrim etičkim principima. Ključni organi NALED-a su:

  1. Skupština
  2. Upravni odbor
  3. Nadzorni odbor
  4. Savetodavni odbor
  5. Etički komitet
  6. Izvršni direktor

Radna tela predstavljaju saveze pri organizaciji koji se okupljaju oko zajedničkih ciljeva i na inicijativu članova, a u skladu sa misijom NALED-a. Radna tela NALED-a su:

Stručni tim čine zaposleni u Izvršnoj kancelariji i stručni saradnici. Rad stručnog tima koordiniše Izvršni direktor.