Savez za zaštitu životne sredine

Jedno od gorućih pitanja današnjice je zagađenje životne sredine i uticaj koji ono ima na zdravlje ljudi, kvalitet života i celokupni ekosistem društva od privrede do pojedinca.
Zaštita životne sredine i upravljanje različitim vrstama otpada u Srbiji još uvek nije razvilo svoj pun potencijal niti društvo ima svest o značaju ove teme. Da bi se napravio pomak u ovoj oblasti, neophodno je ulaganje zajedničkih napora u pronalaženju sistemaskih rešenja.

Sa tim ciljem, NALED je krajem 2019. godine osnovao Savez za zaštitu životne sredine kao programsku platformu koja će okupiti donosioce odluka i stručnjake iz društveno odgovornih kompanija, lokalnih samouprava, državnih organa i civilnog sektora sa ciljem objedinjavanja stručnih kapaciteta u definisanju sistemskih rešenja u oblasti upravljanja životnom sredinom u Srbiji.

Ciljevi Saveza:

  • harmonizacija politika i propisa u oblasti životne sredine;
  • bolje definisanje naknada za zaštitu životne sredine;
  • poboljšanje okvirnih uslova za sakupljanje i reciklažu svih tokova otpada, podsticanje cirkularne ekonomije;
  • digitalizacija tj. uvođenje e-uprave u procesne procedure u oblasti životne sredine;
  • zajedničko razvijanje i implementacija projekata, kao i podsticanje modela javnog-privatnog partnerstva za konkretne projekte iz oblasti životne sredine.