Uticaj članova

„Jedan od razloga za uspeh NALED-a leži u tome što je Vlada bila voljna
i imala želju da sluša druge glasove u društvu pored političkih partija.
Stvaranje NALEDA je stvaranje nezavisnog glasa koji Vlada može da sasluša
i dobije odgovor na različite predložene aktivnosti, a to je revolucionarno.“
Steven Rosenberg, nekadašnji direktor USAID MEGA projekta i osnivač NALED-a

„Među raznim organizacijama koje nastoje da unapređuju poslovnu klimu u Srbiji,
NALED je jedinstven. Jedinstven po svojoj trostranoj strukturi jer uključuje
poslovnu zajednicu, lokalne vlasti i organizacije civilnog društva.
Kao rezultat toga ima jedinstven pogled na dešavanja,
kao i neverovatno moćan glas po pitanju različitih prioriteta.“
Kajl Skat,
ambasador SAD


Članovi mogu na više načina da utiču na agendu i reformske prioritete NALED-a:

Učešćem na godišnjoj Skupštini – godišnji skup je prilika za članove da predlože aktivnosti i glasaju za prioritete kojima NALED treba da se bavi. 
Pokretanjem i uključivanjem u rad tematskih Saveza – da bi članovi pokrenuli novu temu/ prioritet u NALED-u potrebno je da postoji kritična masa od najmanje 7% zainteresovanih članova (minimum 20 članova) koji su spremni da se dodatno angažuju i opredele resurse kako bi se realizovale reforme u određenoj oblasti  (siva ekonomija, e-uprava, poljoprivreda, zdravstvo, imovina i urbanizam).
Davanjem predloga za Sivu knjigu NALED-a – svake godine članovi imaju mogućnost da nominuju probleme sa kojima se susreću u svom poslovanju i daju predloge za Sivu knjigu administrativnih prepreka poslovanju koja predstavlja regulatornu bibliju za državne institucije.
S druge strane, članovi imaju mogućnost da neposredno utiču na reforme i unapređenje zakonskog okvira za poslovanje kroz:

Učešće u izradi nacionalnih strategija i planova – NALED je koordinator Zajedničke grupe Vlade za unapređenje pozicije Srbije na Doing business i Stručne grupe Vlade Srbije za suzbijanje sive ekonomije. Kroz formiranje zajedničkih grupa u domenu e-uprave, zdravstva i poljoprivrede, zajedničke grupe su novi model institucionalne saradnje javnog, privatnog i civilnog sektora na izradi nacionalnih programa, strategija i akcionih planova kroz široki dijalog svih zainteresovanih strana

Učešće u izradi propisa – do danas NALED je učestvovao u više od 50 radnih grupa za izradu zakona i podzakonskih akata, što članovima omogućava da učestvuju u javnoj raspravi i daju komentare i predloge za unapređenje zakonskih rešenja

Učešće u izradi amandmana na zakone  – NALED je osnivač Ekonomskog kokusa u Narodnoj skupštini i pruža stručnu i tehničku podršku u pripremi argumentacije za odbranu zakona te izradi konkretnih amandmana.

Zagovaranje reformi kod donosioca odluka – NALED tokom godine organizuje veći broj susreta sa donosiocima odluka iz Vlade, skupštine i međunarodne zajednice gde članovi imaju priliku da ukažu na izazove sa kojima se susreću u poslovanju.

Upravni odbor se stara o zaštiti opšteg društvenog interesa i zastupa zajedničke prioritete članstva u javnosti i pred donosiocima odluka, te pruža podršku aktivnostima Izvršne kancelarije na realizaciji definisanih članskih prioriteta.