hacklink panel Ankara escort

Strateško planiranje

Period sprovođenja projekta: 01.02.2017 - 31.01.2019

 

Početkom 2017. godine, uz podršku Fondacije za otvoreno društvo (OSI TTF) Izvršna kancelarija NALED-a pokrenula je strateško planiranje za period 2018-2021, kako bi još bolje usmerila buduće aktivnosti u skladu sa promenama u okruženju i zahtevima sve većeg broja članova i partnera, i ojačala interne kapacitete za analitiku i istraživanja. Za potrebe planiranja, angažovane su spoljne konsultantkinje, koje su zajedno sa zaposlenima NALED-a vodile proces strateškog planiranja. U procesu planiranja korišćena je Teorija promene (eng. Theory of Change), posebna vrsta metodologije za planiranje i evaluaciju koja se koristi u neprofitnom i vladinom sektoru u cilju promovisanja društvenih promena.

Proces je bio veoma participativan: svim članovima i  zaposlenima NALED-a omogućeno je da učestvuju u različitim fazama planiranja. Članovi su prvi put informisani o procesu strateškog planiranja na Godišnjoj skupštini NALED-a, kada su dobili priliku i da definišu prioritete u budućem radu organizacije. Pored toga, značajan broj članica NALED-a je dobio priliku da iznese svoje iskustvo u radu NALED-a i obrazloži svoje razloge za uključivanje u NALED kroz dubinske intervjue sa spoljnim konsultantkinjama, kao i na fokus grupama koje je za potrebe planiranja sproveo IPSOS Strategic Marketing. Dodatno, svi članovi Upravnog odbora  su tokom leta 2017. održali sastanke sa članovima NALED-a, a zaposleni u izvšnoj kancelariji su kroz četri radionce i niz konsultacija učestvovali u trasiranju daljeg pravca razvoja organizacije. Ukupno je više od 120 članova i partnera NALED-a dalo je svoj doprinos definisanju strateške perspektive NALED-a za period 2018 – 2020.

Ključne aktivnosti:

 • Izrada metodologije strateškog planiranja
 • Promatranje interakcije članova i partnera na godišnjoj skupštini
 • Intervjui sa menadžmentom izvršne kancelarije NALED-a
 • Upitnik za procenu organizacije
 • 4 radionice sa Izvršnom kancelarijom
 • 2 radionice sa UO NALED-a
 • Intervjui sa ključnim akterima
 • Fokus grupe
 • Radionica sa Timom za regulatornu reformu na temu Strategije upravljanja istraživanjima
 • Izrada nacrta organizacione strategije
 • Finalizacija Strateškog plana organizacije
 • Finalna prezentacija Strateškog plana