NALED kontakt centar za podršku primeni zakona


NALED je napravio kontakt centar u cilju pružanja podrške lokalnim samoupravama u primeni nove Uredbe za plaćanje naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine, u čijoj izradi je učestvovao u saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine. 

  Pitanja o primeni nove Uredbe možete da pošaljete na mejl adresu dj.petrovic@naled.rs


Nova Uredba o plaćanju naknade za zaštitu životne sredine, usvojena u decembru 2019. godine utvrđuje kriterijume koji bliže određuju koje to aktivnosti negativno utiču na životnu sredinu ili na fizička lica, a nastaju obavljanjem određenih aktivnosti. Prema ovim kriterijumima se definiše iznos naknada za zaštitu i unapređivanje životne sredine, kao i uslovi za njeno umanjenje.

U okviru svog novoosnovanog Saveza i aktivnih projekata, NALED otvara i pokreće nove teme iz oblasti zaštite životne sredine, istovremeno aktivno pruža podršku Vladi, privredi i lokalnim samoupravama u primeni zakona i pronalaženju najboljih rešenja u ovoj oblasti.


Najčešća pitanja i odgovori:

P: Naša kompanija je platila naknadu po prethodnom rešenju za 2019. godinu. S obzirom da je Uredba doneta u novembru mesecu ove godine, da li smo u obavezi da izvršimo doplatu za jedan mesec (decembar), a srazmerno novom, godišnjem iznosu propisanom Uredbom?
O: Vaša kompanija nije u obavezi da izvrši doplatu za mesec decembar. Prema članu 7. Uredbe: „Postupci utvrđivanja i naplate naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine koji su započeti do dana stupanja na snagu ove Uredbe, okončaće se po propisima po kojima su započeti.“


P:
Da li Jedinice lokalne samouprave imaju potrebu/obavezu da usvajaju opšti akt odnosno donesu sopstvenu odluku o utvrđivanju Naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine za 2019. i 2020. godinu ili ne?
O: Za odgovor na ovo pitanje smo konsultovali Ministarstvo Finansija i u nastavku je prikazan njihov stav: Ministarstvo finansija je u Mišljenju Broj: 011-00-01107/2019-04 od 12. decembra 2019. godine i dopuni mišljenja od 18. decembra 2019. godine po pitanju da li je skupština jedinice lokalne samouprave u obavezi da donese Odluku kao opšti akt kojim se uređuje naknada za zaštitu i unapređivanje životne sredine, iznelo sledeći stav:
„Shodno napred navedenom, mišljenja smo da nije neophodno da jedinica lokalne samouprave donese akt (odluku) za visinu naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine za 2020. godinu i naredne godine, imajući u vidu da su Uredbom propisani iznosi naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine po osnovu obavljanja aktivnosti od negativnog uticaja na životnu sredinu na godišnjem nivou, kako za pravna lica i preduzetnike, tako i za fizička lica, i da jedinica lokalne samouprave svojim aktom ne može utvrditi visinu naknade drugačije od iznosa naknade propisanih Uredbom.ˮ

P: Na koji uplatni račun (broj računa i poziv na broj lokalne samouprave) kompanije vrše uplatu naknade za 2019. godinu?
O: Naknada za zaštitu i unapređivanje životne sredine plaća se na propisani uplatni račun broj: 840-714562843-56 koji je objavljen u Pravilniku o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa („Sl. glasnik RSˮ, br. 16/16, 49/16, 107/16, 46/17, 114/17, 36/18, 44/18-dr. zakon, 104/18, 14/19, 33/19 i 68/19). U pozivu na broj se unosi model plaćanja 97 i šifra jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji obveznik obavlja aktivnosti od negativnog uticaja na životnu sredinu.