Analiza i preporuke za unapređenje: Upis u Katastar

U petak, 12. aprila od 10h u Palati Srbija u Beogradu biće organizovan okrugli sto povodom predstavljanja pravne analize i preporuka za unapređenje upisa u katastar nepokretnosti i dosadašnjih rezultata primene Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova. 

Preporuke će predstaviti pravni stručni tim koji je izradio analizu, nakon čega će se obratiti i predstavnici nadležnih institucija.

Analiza i preporuke za unapređenje izrađeni su u okviru projekta podrške reformi katastra nepokretnosti koji podržava Fond za dobru upravu Vlade Ujedinjenog Kraljevstva, a koji sprovode PwC i NALED sa resornim institucijama.

Novim Zakonom o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova uveden je jednošalterski sistem za upis svojine u katastar nepokretnosti preko javnih beležnika - eŠalter. Od 1. jula 2018. građani i privreda više nemaju direktan kontakt s Republičkim geodetskim zavodom (RGZ) odnosno službom katastra, Poreskom upravom i lokalnom poreskom administracijom već sve poslove od pribavljanja izvoda iz lista nepokretnosti, preko overe kupoprodajnog ugovora do uknjižbe prava vlasništva i podnošenja poreskih prijava mogu da završe na jednom mestu - kod javnog beležnika, koji te poslove obavlja sa ostalim organima elektronskim putem.
 
Cilj reforme katastra je lakši, brži i sigurniji postupak upisa, i uspostavljanje tačne i potpune evidencije o nepokretnostima u Srbiji. Ključne novine i prednosti za građane i privredu:

  • Broj procedura i poseta šalterima za upis nepokretnosti smanjen je sa šest na jednu posetu javnom beležniku, koji proverava ispravnost dokumentacije i mogućnost upisa u katastar (ranije je to radila služba katastra);
  • Vreme potrebno za obradu podnetih zahteva skraćeno je četiri do pet puta i u proseku iznosi pet dana
  • Građani više nisu obavezni da pribavljaju izvode iz lista nepokretnosti i drugih javnih evidencija, jer javni beležnik ostvaruje uvid u sve potrebne podatake po službenoj dužnosti, elektronski i bez posebne nadoknade;
    Nepokretnost stečena u braku upisuje se kao zajednička svojina, osim ako se supružnici drugačije ne dogovore;
    Omogućen je upis u katastar objekata u izgradnji, čime se štite imovinska prava kupaca stanova u izgradnji od nesavesnih investitora;
  • Omogućena je prijava poreza na imovinu  i poreza na prenos apsolutnih prava preko javnog beležnika.