Javni poziv za dostavljanje ponuda za nabavku ChatBot aplikacije
Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED), u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave, sprovodi projekat “Uspostavlјanje kontakt centra republičkih inspekcija i izrada knjige inspekcijske prakse” koji finansira Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) i u vezi sa tim objavljuje:

J A V N I   P O Z I V

ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU CHATBOT APLIKACIJE ZA POTREBE PROJEKTA “USPOSTAVLЈANJE KONTAKT CENTRA REPUBLIČKIH INSPEKCIJA I IZRADA KNJIGE INSPEKCIJSKE PRAKSE”

 

1. PREDMET NABAVKE
Predmet nabavke je izrada i instalacija ChatBot aplikacije za potrebe projekta “Uspostavlјanje Kontakt centra republičkih inspekcija i izrada knjige inspekcijske prakse”.

2. USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU
Pravo na dostavljanje ponuda imaju sva zainteresovana pravna lica koja ispunjavaju obavezne uslove za učešće u postupku. Ponuđači su u obavezi da uz ponudu dostave odgovarajuće dokaze o ispunjenosti uslova, na način koji je utvrđen u konkursnoj dokumentaciji. 

3. KRITERIJUM ZA OCENU PONUDA
Ocena dostavljenih ponuda biće izvršena primenom sledećih kriterijuma:

  1. Tehničke karakteristike: 80 bodova;
  2. Ponuđena cena: 20 bodova.


4. PREUZIMANJE UPUTSTVA ZA SAČINJAVANJE PONUDA
Svi zainteresovani ponuđači mogu preuzeti Uputstvo za sačinjavanje ponuda sa zvanične internet stranice NALED-a, posredstvom sledećeg linka: https://naled.rs/obavestenja-javni-poziv-za-dostavljanje-ponuda-za-nabavku-chatbot-aplikacije-4256

5. JEZIK PONUDE
Ponude moraju biti date na srpskom jeziku.

6. NAČIN DOSTAVLJANJA PONUDA
Ponude se dostavljaju u papirnoj formi ili elektronskim putem, na jedan od načina koji su utvrđeni u konkursnoj dokumentaciji.

Ponude u papirnoj formi se dostavljaju lično ili poštom na sledeću adresu:

Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED)
Makedonska br. 30/VII
11000 Beograd, Srbija

Ponude u elektronskoj formi se dostavljaju na adresu elektronske pošte: naled@naled.rs

7. ROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
Ponude moraju biti dostavljene najkasnije do 23. oktobra 2020. godine do 12:00 h, bez obzira na način dostavljanja ponude.

8. MESTO, VREME I NAČIN OTVARANJA PONUDA
Javno otvaranje dostavljenih ponuda biće obavljeno u prostorijama NALED-a, ulica Makedonska broj 30, Beograd, neposredno nakon isteka roka za dostavljanje ponuda, odnosno 23. oktobra 2020. godine u 12:15 h.

9. UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA
Ponuđači imaju pravo da učestvuju u postupku javnog otvaranja ponuda posredstvom svojih ovlašćenih predstavnika. Predstavnici ponuđača su u obavezi da komisiji za nabavku predaju odgovarajuće ovlašćenje za učešće u postupku javnog otvaranja ponuda.

10. ROK ZA DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača biće doneta u okvirnom roku od 15 (petnaest) dana od dana isteka roka za dostavljanje ponuda i biće dostavljena svim ponuđačima koji dostave ponude.

11. KONTAKT OSOBA ZA PRUŽANJE DODATNIH INFORMACIJA I POJAŠNJENJA
Zainteresovani ponuđači mogu zahtevati dodatne informacije ili pojašnjenja u cilju pripreme ponude, najkasnije 5 (pet) dana pre isteka roka za dostavljanje ponuda. Kontakt osoba je Vuk Božić, e-mail: v.bozic@naled.rs

12. ROK VAŽENJA PONUDE
Ponuda mora važiti najmanje 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

13. PRIHVATLJIVOST PONUDE
Ponuđeno tehničko rešenje za ChatBot aplikaciju mora biti u potpunosti u skladu sa opisom aplikacije datim u okviru uputstva za sačinjavanje ponuda. U suprotnom, ponuda će biti odbijena kao neprihvatljiva.

14. CENA
Ponuđena cena mora biti iskazana u evrima, bez uračunatog PDV-a, kao i sa uračunatim PDV-om i to na obrascu koji čini sastavni deo konkursne dokumentacije. Plaćanje po ugovoru će se vršiti u dinarskoj protivvrednosti, po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan plaćanja.

15. SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBEĐENJA
Ponuđači su dužni da uz ponudu dostave, kao sredstvo finansijskog obezbeđenja, originalnu bankarsku garanciju za ozbilјnost ponude, u iznosu od 2% od vrednosti ponude sa PDV-om, sa klauzulama „bezuslovna i naplativa na prvi poziv“. Ova bankarska garancija mora biti sa rokom važnosti minimum 60 dana od datuma otvaranja ponuda odnosno do isteka roka važnosti ponude.

Bankarska garancija za ozbilјnost ponude će biti vraćena svim ponuđačima odmah nakon zaklјučenja ugovora i dostavlјanja bankarske garancije za dobro izvršenje posla od strane izabranog ponuđača.

Izabrani ponuđač će biti u obavezi da, nakon zaključenja ugovora, dostavi sledeće bankarske garancije, kao sredstvo finansijskog obezbeđenja za izvršenje ugovornih obaveza:

  1. Bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla u visini od 10% od ukupne vrednosti ugovora sa PDV-om;
  2. Bankarsku garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku u visini od 5% od ukupne vrednosti ugovora sa PDV-om.

Ova stranica koristi kolačiće kako bismo vam obezbedili najbolje korisničko iskustvo. Ukoliko nastavite da pretražujete stranicu, pristajete na korišćenje kolačića.

NASTAVITE SAZNAJTE VIŠE