Javni poziv za dostavljanje ponuda za nabavku meteoroloških stanicaOtvoreni regionalni fond za Jugoistočnu Evropu - Modernizacija komunalnih usluga (GIZ ORF MMS), Mreža za povoljno poslovno okruženje u jugoistočnoj Evropi (BFC SEE) i Telegroup d.o.o. sprovode projekat “Digitalizacija opštinskog upravljanja zemljištem” kroz develoPPP.de program Nemačkog saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ). Projekat implementira NALED sa partnerima iz BFC SEE mreže, Privrednom komorom Republike Srpske i Privrednom komorom Crne Gore, u saradnji sa GIZ ORF MMS i kompanijom Telegroup d.o.o. iz Beograda. U vezi sa tim, NALED objavljuje:

J A V N I   P O Z I V 
ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU 50 METEOROLOŠKIH STANICA SA PRATEĆIM SOFTVERSKIM ALATIMA 

1. PREDMET NABAVKE

Predmet nabavke je kupovina 50 meteoroloških stanica sa pratećim softverskim alatima koje su sposobne da vrše prikupljanje, obradu i analizu podataka neophodnih za precizno upravljanje poljoprivrednom proizvodnjom, navodnjavanjem i predviđanje potencijalnih bolesti različitih poljoprivrednih, voćarskih i povrtarskih kultura.

2. USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU

Pravo na dostavljanje ponuda imaju sva zainteresovana pravna lica koja ispunjavaju obavezne uslove za učešće u postupku. Ponuđači su u obavezi da uz ponudu dostave odgovarajuće dokaze o ispunjenosti uslova, na način koji je utvrđen u konkursnoj dokumentaciji.   

3. KRITERIJUM ZA OCENU PONUDA

Ocena dostavljenih ponuda biće izvršena primenom sledećih kriterijuma: 

I. Tehničke karakteristike: 70 bodova.
II. Ponuđena cena: 20 bodova.
III. Rok isporuke: 10 bodova.

4. PREUZIMANJE UPUTSTVA ZA SAČINJAVANJE PONUDA

Svi zainteresovani ponuđači mogu preuzeti Uputstvo za sačinjavanje ponuda sa zvanične internet stranice NALED-a, posredstvom sledećeg linka: www.naled.rs/javni-poziv-meteo-stanice

5. JEZIK PONUDE 
Ponude moraju biti date na srpskom ili engleskom jeziku.

6. NAČIN DOSTAVLJANJA PONUDA

Ponude se dostavljaju u papirnoj formi ili elektronskim putem, na jedan od načina koji su utvrđeni u konkursnoj dokumentaciji. 
Ponude u papirnoj formi se dostavljaju lično ili poštom na sledeću adresu: 

Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED)
Makedonska 30/VII
11000 Beograd
Srbija

Ponude u elektronskoj formi se dostavljaju na adresu elektronske pošte: naled@naled.rs

7. ROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

Ponude moraju biti dostavljene najkasnije 14. septembra 2020. godine do 24:00 h, bez obzira na način dostavljanja. 

8. MESTO, VREME I NAČIN OTVARANJA PONUDA

Javno otvaranje dostavljenih ponuda biće obavljeno u prostorijama NALED-a, Ulica Makedonska broj 30, Beograd, neposredno nakon isteka roka za dostavljanje ponuda, odnosno 15. septembra 2020. godine u 12:00 h.  

9. UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA
Ponuđači imaju pravo da učestvuju u postupku javnog otvaranja ponuda posredstvom svojih ovlašćenih predstavnika. Predstavnici ponuđača su u obavezi da komisiji za izbor najpovoljnijeg ponuđača predaju odgovarajuće ovlašćenje za učešće u postupku javnog otvaranja ponuda. 

10. ROK ZA DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača biće doneta u okvirnom roku od 15 (petnaest) dana od dana isteka roka za dostavljanje ponuda i biće dostavljena svim ponuđačima koji dostave ponude. 

11. KONTAKT OSOBA ZA PRUŽANJE DODATNIH INFORMACIJA I POJAŠNJENJA

Zainteresovani ponuđači mogu zahtevati dodatne informacije ili pojašnjenja u cilju pripreme ponude mejlom, najkasnije 5 (pet) dana pre isteka roka za dostavljanje ponuda. Kontakt osoba je Vuk Božić, e-mail: v.bozic@naled.rs. Odgovori na zahteve za dodatne informacije ili pojašnjenja biće javno dostupni, posredstvom sledećeg linka: www.naled.rs/javni-poziv-meteo-stanice 

12. ROK VAŽENJA PONUDE

Ponuda mora važiti najmanje 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda. 

13. PRIHVATLJIVOST PONUDE 

Meteorološka stanica sa pratećim softverskim alatima koja se nudi mora biti u potpunosti u skladu sa zahtevima navedenim u tehničkim specifikacijama predmeta nabavke, kao i sa drugim zahtevima definisanim u Uputstvu za sačinjavanje ponuda. U suprotnom, ponuda će biti odbijena kao neprihvatljiva.

14. CENA 

Ponuđena cena mora biti iskazana u evrima, bez uračunatog PDV-a, kao i sa uračunatim PDV-om  i to na obrascu koji čini sastavni deo konkursne dokumentacije. Plaćanje po ugovoru će se vršiti u dinarskoj protivvrednosti, po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan plaćanja. 

15. SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBEĐENJA 

Ponuđači su dužni da uz ponudu dostave, kao sredstvo finansijskog obezbeđenja, originalnu bankarsku garanciju za ozbilјnost ponude, u iznosu od 2% od vrednosti ponude sa PDV-om, sa klauzulama „bezuslovna i naplativa na prvi poziv“. Ova bankarska garancija mora biti sa rokom važnosti minimum 60 dana od datuma otvaranja ponuda odnosno do isteka roka važnosti ponude. 

Bankarska garancija za ozbilјnost ponude će biti vraćena svim ponuđačima odmah nakon zaklјučenja ugovora i dostavlјanja bankarske garancije za dobro izvršenje posla od strane izabranog ponuđača. 

Izabrani ponuđač će biti u obavezi da, nakon zaključenja ugovora, dostavi sledeće bankarske garancije, kao sredstvo finansijskog obezbeđenja za izvršenje ugovornih obaveza: 

1. Bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla u visini od 10% od ukupne vrednosti ugovora sa PDV-om;
2. Bankarsku garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku u visini od 5% od ukupne vrednosti ugovora sa PDV-om.

Ova stranica koristi kolačiće kako bismo vam obezbedili najbolje korisničko iskustvo. Ukoliko nastavite da pretražujete stranicu, pristajete na korišćenje kolačića.

NASTAVITE SAZNAJTE VIŠE