Javni poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga obuke za 5 pilot lokalnih samouprava u Srbiji za održavanje meteo stanica i usluga identifikacije lokacija za postavljanje meteo stanica u 5 pilot opština u BiHOtvoreni regionalni fond za Jugoistočnu Evropu - Modernizacija komunalnih usluga (GIZ ORF MMS), Mreža za povoljno poslovno okruženje u jugoistočnoj Evropi (BFC SEE) i Telegroup d.o.o. sprovode projekat “Digitalizacija opštinskog upravljanja zemljištem” kroz develoPPP.de program Nemačkog saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ). Projekat implementira NALED sa partnerima iz BFC SEE mreže, Privrednom komorom Republike Srpske i Privrednom komorom Crne Gore, u saradnji sa GIZ ORF MMS i kompanijom Telegroup d.o.o. iz Beograda. U vezi sa tim, NALED objavljuje: 

J A V N I   P O Z I V 

ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU USLUGA OBUKE ZA 5 PILOT LOKALNIH SAMOUPRAVA U SRBIJI ZA ODRŽAVANJE METEO STANICA I USLUGA IDENTIFIKACIJE LOKACIJA ZA POSTAVLJANJE METEO STANICA U 5 PILOT OPŠTINA U BIH

1. PREDMET NABAVKE

Predmet nabavke podeljen je na dva dela i sastoji se od: 

  1. Vršenja usluga obuke pilot lokalnih samouprava u Srbiji za održavanje meteo stanica i terenski obilazak meteo stanica.
  2. Vršenja usluga identifikacije lokacija za postavljanje meteo stanica u pilot opštinama u BIH.  

1.Usluge obuke pilot lokalnih samouprava u Srbiji za održavanje meteo stanica i terenski obilazak meteo stanica. 

U saradnji sa predstavnicima odeljenja za poljoprivredu u naprednim pilot opštinama u Srbiji i prema uputstvima projektnog tima koji čine NALED, GIZ i Telegroup, ponuđač treba da podigne kapacitet predstavnika 5 lokalnih samouprava (Sombor, Vrbas, Inđija, Subotica, Bačka Topola) iz Srbije za održavanje meteo stanica i sprovede terenske obilaske u cilju provere funkcionalnosti meteo stanica i uklanjanja nedostataka.  

2.Usluge identifikacije lokacija za postavljanje meteo stanica u pilot opštinama u BIH.  

U saradnji sa predstavnicima odeljenja za poljoprivredu u pilot opštinama u BiH i prema uputstvima projektnog tima koji čine NALED, GIZ i Telegroup, ponuđač treba da predloži optimalni broj i lokacije za postavljanje meteo stanica na teritoriji lokalnih samouprava Brod, Prijedor, Trebinje, Srbac i Ljubiški.   

Realizacija usluga tod tačkom 2. (identifikacije lokacija za postavljanje meteo stanica) je pod odložnim uslovom, i zavisi od prethodne realizacije postupka nabavke kupovine meteo stanica za pilot lokalne samouprave čije pokretanje naručilac planira za jul. 2022. godine.  

2. KRITERIJUMI  ZA IZBOR PONUĐAČA

Postupak se sprovodi u formi otvorenog postupka, gde sva zainteresovana pravna i fizička lica mogu podneti svoju ponudu. U ovom postupku nije dozvoljeno pregovaranje. 

Pravo na dostavljanje ponuda imaju sva zainteresovana lica koja ispunjavaju kriterijume za izbor privrednog subjekta koji su definisani u konkursnoj dokumentaciji.  

Postupak nabavke sprovodi Komisija za nabavku, koja će najpre vrednovati blagovremenost pristizanja ponude, zatim obavezne i dodatne uslove kao razloge za isključenje, a nakon toga u postupku stručne ocene ponude odabrati najpovoljniju ponudu. Ponude se prema unapred postavljenim kriterijumima vrednuju kako bi se osiguralo da ispunjavaju uslove, nakon čega se odlukom dodeljuje ugovor najpovoljnijem ponuđaču.  

Ponuđači su u obavezi da dostave odgovarajuće dokaze o ispunjenosti kriterijuma, na način koji je utvrđen u konkursnom dokumentacijom.   

3. KRITERIJUMI  ZA OCENU PONUDA

Ocena dostavljenih ponuda biće izvršena primenom kriterijuma odnos cene i kvaliteta na sledeći način:  

  1. Kvalitet (relevantno iskustvo): 70 pondera
  2. Ponuđena cena: 30 pondera

4. PREUZIMANJE INSTRUKCIJA ZA PONUĐAČE

Svi zainteresovani ponuđači mogu preuzeti Konkursnu dokumentaciju sa zvanične internet stranice NALED-a.  

5. NAČIN DOSTAVLJANJA PONUDA

Ponude se dostavljaju u papirnoj formi ili elektronskim putem. 

Ponude u papirnoj formi dostavljaju se u zatvorenoj koverti, sa naznakom da se radi o postupku nabavke usluga obuke za 5 pilot lokalnih samouprava u Srbiji za održavanje meteo stanica i usluga identifikacije lokacija za postavljanje meteo stanica u 5 pilot opština u BiH.  

Ponude u papirnoj formi se dostavljaju lično ili poštom na sledeću adresu:  

Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) 

Makedonska 30, VII sprat 

11000 Beograd, Srbija 

Ponuda koja se dostavlja elektronskim putem, treba da bude dostavljena, u pdf formatu, potpisana od strane ponuđača.  

Ponude se dostavljaju na adresu elektronske pošte: naled@naled.rs. 

6. ROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

Ponude moraju biti dostavljene najkasnije do 11.jula 2022. godine do 11:00 h, bez obzira na način dostavljanja.  

Ponude se moraju dostaviti zapečaćene i neotvorene, bez tragova otvaranja ili fizičkog oštećenja koji bi ukazali na moguće otvaranje, u skladu sa zahtevima iz tehničke specifikacije, uz naznaku da se radi o postupku nabavke (navesti ime nabavke uz napomenu - ne otvarati) Svaka dostavljena ponuda dobiće adekvatnu potvrdu o prijemu. 

7. MESTO, VREME I NAČIN OTVARANJA PONUDA

Javno otvaranje dostavljenih ponuda biće obavljeno u prostorijama NALED-a, ul. Makedonska br. 30, Beograd, neposredno nakon isteka roka za dostavljanje ponuda, dana 11. jula 2022. godine.  Otvaranju ponuda mogu prisustvovati sva zainteresovana lica.  

Neblagovremene ponude se neće otvarati, i biće zabeležene u zapisniku, uz navođenje datuma i vremena prijema.  

8. ROK ZA DONOŠENJE ODLUKE O DODELI UGOVORA 

Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora je 15 dana od dana otvaranja ponuda. Odluka o dodeli ugovora biće dostavljena svim ponuđačima istovremeno.  

9. ROK VAŽENJA PONUDE

Ponuda mora važiti najmanje 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda.  

10. KONTAKT OSOBA ZA PRUŽANJE DODATNIH INFORMACIJA I POJAŠNJENJA

Zainteresovani ponuđači mogu zahtevati mejlom dodatne informacije ili pojašnjenja u cilju pripreme ponude najkasnije sedam dana pre dana označenog kao dana otvaranja ponuda. Kontakt osoba s.jokic@naled.rs 

Ova stranica koristi kolačiće kako bismo vam obezbedili najbolje korisničko iskustvo. Ukoliko nastavite da pretražujete stranicu, pristajete na korišćenje kolačića.

NASTAVITE SAZNAJTE VIŠE