Javni poziv za nabavku dobara – brendiranje događaja

Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) raspisuje:

JAVNI POZIV ZA NABAVKU DOBARA – BRENDIRANJE DOGAĐAJA SA KONSTRUKCIJOM I ŠTAMPOM

1. PREDMET NABAVKE

NALED je nezavisno, neprofitno i nestranačko udruženje čija je misija unapređenje poslovnog okruženja u Srbiji kroz javno-privatni dijalog. Od svog osnivanja 2006. godine, NALED je sproveo više od 200 projekata ekonomskog razvoja uz podršku međunarodnih partnera kao što su USAID, GIZ, EU, SIDA, EBRD, Svetska banka, Britanska ambasada, UNDP, ali i privatnih donatora poput Philip Morris International (PMI), Mastercard, Visa i drugih. NALED je u svom članstvu okupio više od 316 kompanija, lokalnih samouprava i organizacija civilnog društva koje rade zajedno na unapređenju uslova poslovanja u Srbiji, efikasnu i transparentnu javnu upravu, fer konkurenciju i smanjenje birokratije i parafiskalnog opterećenja privrede.

U okviru svog delovanja NALED organizuje događajе kao što su seminari, konferencije, internacionalne konferencije, organizacije sastanaka, okruglih stolova i sličnih događaja. U cilju uspešne implementacije događaja NALED raspisuje javni poziv za nabavku dobara – Brendiranja događaja sa konstrukcijom i štampom prema uslovima detaljno određenim u Konkursnoj dokumentaciji.

Nabavka se sprovodi radi zaključenja okvirnog sporazuma na period od godinu dana. Okvirnim sporazumom ne preuzimaju se ugovorne obaveze. Ugovorne obaveze preuzimaju zaključenjem ugovora, a u skladu sa odredbama okvirnog sporazuma.

Okvirni sporazum može biti zaključen sa jednim ili više ponuđača.

2. KRITERIJUMI ZA ZBOR PONUĐAČA

Pravo na dostavljanje ponuda imaju sva zainteresovana pravna lica i preduzetnici koji ispunjavaju kriterijume za izbor privrednog subjekta koji su definisani u Konkursnoj dokumentaciji.

Ponuđači su u obavezi da uz ponudu dostave odgovarajuće dokaze o ispunjenosti kriterijuma, na način koji je utvrđen u Konkursnom dokumentacijom. 

3. KRITERIJUM ZA DODELU OKVIRNOG SPORAZUMA

Ocena dostavljenih ponuda biće izvršena primenom kriterijuma odnos cene i kvaliteta na sledeći način:

  1. Ponuđena cena: 30 pondera
  2. Kvalitet: 70 pondera

4. PREUZIMANJE KONKURSNE DOKUMENTACIJE

Svi zainteresovani ponuđači mogu preuzeti Konkursnu dokumentaciju sa zvanične internet stranice NALED-a.

5. JEZIK PONUDE

Ponude moraju biti date na srpskom jeziku.

6. NAČIN DOSTAVLJANJA PONUDA

Ponuda se dostavlja elektronskim putem, treba da bude u formi elektronskog dokumenta, u pdf formatu, potpisana elektronskim potpisom ovlašćenog zastupnika ponuđača. Svi prilozi koji se dostavljaju uz ponudu takođe treba budu u pdf formatu, potpisani kvalifikovanim elektronskim potpisom ovlašćenog zastupnika ponuđača. Ponude se dostavljaju na adresu elektronske pošte: nabavke@naled.rs.

7. ROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

Ponude moraju biti dostavljene najkasnije do  4. maja 2023. godine do 12h.

8. MESTO, VREME I NAČIN OTVARANJA PONUDA

Javno otvaranje dostavljenih ponuda biće obavljeno u prostorijama NALED-a, ul. Makedonska br. 30, Beograd, neposredno nakon isteka roka za dostavljanje ponuda. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati sva zainteresovana lica.

9. ROK ZA DONOŠENJE ODLUKE O DODELI OKVIRNOG SPORAZUMA

Rok za donošenje odluke je 30  dana računajući od dana otvaranja ponuda. Odluka o dodeli okvirnog sporazuma biće dostavljena svim ponuđačima istovremeno.

10. ROK VAŽENJA PONUDE

Ponuda mora važiti najmanje 30 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

11. KONTAKT OSOBA ZA PRUŽANJE DODATNIH INFORMACIJA I POJAŠNJENJA

Zainteresovani ponuđači mogu zahtevati mejlom dodatne informacije ili pojašnjenja u cilju pripreme ponude najkasnije do 27. aprila 2023.  godine na mejl: j.pantelic@naled.rs.

Ova stranica koristi kolačiće kako bismo vam obezbedili najbolje korisničko iskustvo. Ukoliko nastavite da pretražujete stranicu, pristajete na korišćenje kolačića.

NASTAVITE SAZNAJTE VIŠE