NALED kontakt centar za podršku primeni zakona


NALED je napravio kontakt centar u cilju pružanja podrške lokalnim samoupravama u primeni nove Uredbe za plaćanje naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine, u čijoj izradi je učestvovao u saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine. 

  Pitanja o primeni nove Uredbe možete da pošaljete na mejl adresu dj.petrovic@naled.rs


Nova Uredba o plaćanju naknade za zaštitu životne sredine, usvojena u decembru 2019. godine utvrđuje kriterijume koji bliže određuju koje to aktivnosti negativno utiču na životnu sredinu ili na fizička lica, a nastaju obavljanjem određenih aktivnosti. Prema ovim kriterijumima se definiše iznos naknada za zaštitu i unapređivanje životne sredine, kao i uslovi za njeno umanjenje.

U okviru svog novoosnovanog Saveza i aktivnih projekata, NALED otvara i pokreće nove teme iz oblasti zaštite životne sredine, istovremeno aktivno pruža podršku Vladi, privredi i lokalnim samoupravama u primeni zakona i pronalaženju najboljih rešenja u ovoj oblasti.


Najčešća pitanja i odgovori:

P: Naša kompanija je platila naknadu po prethodnom rešenju za 2019. godinu. S obzirom da je Uredba doneta u novembru mesecu ove godine, da li smo u obavezi da izvršimo doplatu za jedan mesec (decembar), a srazmerno novom, godišnjem iznosu propisanom Uredbom?
O: Vaša kompanija nije u obavezi da izvrši doplatu za mesec decembar. Prema članu 7. Uredbe: „Postupci utvrđivanja i naplate naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine koji su započeti do dana stupanja na snagu ove Uredbe, okončaće se po propisima po kojima su započeti.“


P:
Da li Jedinice lokalne samouprave imaju potrebu/obavezu da usvajaju opšti akt odnosno donesu sopstvenu odluku o utvrđivanju Naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine za 2019. i 2020. godinu ili ne?
O: Za odgovor na ovo pitanje smo konsultovali Ministarstvo Finansija i u nastavku je prikazan njihov stav: Ministarstvo finansija je u Mišljenju Broj: 011-00-01107/2019-04 od 12. decembra 2019. godine i dopuni mišljenja od 18. decembra 2019. godine po pitanju da li je skupština jedinice lokalne samouprave u obavezi da donese Odluku kao opšti akt kojim se uređuje naknada za zaštitu i unapređivanje životne sredine, iznelo sledeći stav:
„Shodno napred navedenom, mišljenja smo da nije neophodno da jedinica lokalne samouprave donese akt (odluku) za visinu naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine za 2020. godinu i naredne godine, imajući u vidu da su Uredbom propisani iznosi naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine po osnovu obavljanja aktivnosti od negativnog uticaja na životnu sredinu na godišnjem nivou, kako za pravna lica i preduzetnike, tako i za fizička lica, i da jedinica lokalne samouprave svojim aktom ne može utvrditi visinu naknade drugačije od iznosa naknade propisanih Uredbom.ˮ

P: Na koji uplatni račun (broj računa i poziv na broj lokalne samouprave) kompanije vrše uplatu naknade za 2019. godinu?
O: Naknada za zaštitu i unapređivanje životne sredine plaća se na propisani uplatni račun broj: 840-714562843-56 koji je objavljen u Pravilniku o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa („Sl. glasnik RSˮ, br. 16/16, 49/16, 107/16, 46/17, 114/17, 36/18, 44/18-dr. zakon, 104/18, 14/19, 33/19 i 68/19). U pozivu na broj se unosi model plaćanja 97 i šifra jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji obveznik obavlja aktivnosti od negativnog uticaja na životnu sredinu.

Ova stranica koristi kolačiće kako bismo vam obezbedili najbolje korisničko iskustvo. Ukoliko nastavite da pretražujete stranicu, pristajete na korišćenje kolačića.

NASTAVITE SAZNAJTE VIŠE