Podrška inspekcijskom nadzoru

NALED je u junu 2017. u saradnji s Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave i uz podršku EBRD-a formirao stručni tim – Jedinicu za podršku Koordinacionoj komisiji za inspekcijski nadzor, koja sistemski vodi reformu inspekcija i ima za cilj da obezbedi:

  • održivo funkcionisanje Koordinacione komisije za inspekcijski nadzor (Vladino telo koje je zaduženo za usklađivanje i unapređenje planiranja i sprovođenje inspekcijskog nadzora u Republici Srbiji)
  • koordinaciju i sprovođenje Akcionog plana za reformu inspekcija

Za manje od godinu dana Jedinica je oživela i obezbedila održivu saradnju svih inspekcijskih organa i pripremila izmene 83 propisa u cilju usaglašavanja sa krovnim zakonom o inspekcijama.

U saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave Jedinica je pripremila prvi Info list o pravima i obavezama privrednih subjekata u redovnom inspekcijskom nadzoru koji služi kao koristan i praktičan vodič i za privrednike i za inspekcije. Dokument je formalno usvojen i od strane Koordinacione komisije.

Koordinaciona komisija uz pomoć Jedinice priprema se za primenu e-inspektora - jedinstvene elektronske platforme za planiranje i upravljanje inspekcijskim nadzorom koja bi trebalo da doprinese većoj efikasnosti i transparentnosti rada inspekcija, kao i njihovoj boljoj međusobnoj koordinaciji. Jedinica je zadužena i za kompletno vođenje sajta inspektor.gov.rs na kojem se mogu pronaći sve relevantne informacije u vezi sa radom Komisije i svih inspekcija u Srbiji.

 

U okviru projekta Unapređenje kapaciteta inspekcija, prekršajnih sudova i privrede, koji sprovodi NALED uz podršku Holandskog fonda za regionalno partnerstvo / MATRA, koordinaciona komisija za inspekcijski nadzor usvojila je smernice za primenu Sporazuma o priznanju prekršaja i o dokazivanju prekršaja i krivice u domenu sive ekonomije. Time je omogućeno da prekršioci zakona dobiju umanjenje kazne dok će država osigurati efikasnije sankcionisanje, a prekršajni sudovi biće značajno rasterećeni. Novi institut u početku će se primenjivati na prekršaje koje utvrde Tržišna inspekcija i Inspektorat za rad.

Dvogodišnji projekat daće značajan doprinos realizaciji Sporazuma o saradnji Koordinacione komisije za inspekcijski nadzor i Udruženja sudija prekršajnih sudova.

 

NALED, uz podršku Norveške ambasade i u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouoprave (MDULS), sprovodi projekat Jačanje inspekcijskog, upravnog i upravno-sudskog nadzora nad inspekcijskim nadzorom. Clj projekta je jačanje kapaciteta organa koji vrše nadzor nad inspekcijskm nadzorom: Upravni inspektorat, drugostepeni organi, unutrašnja kontrola inspekcije i Upravni sud. Sačinjeno je više od 40 pravnih mišljenja povodom dilema u praksi drugostepenih i inspekcijskih organa, pružena je stručna pomoć u pripremi različitih propisa, a kroz obuke/radionice se jačaju kapaciteti korisnika projekta.

U sklopu projekta, pripremljena su i  na Koordinacionoj komisiji usvojeni dokumenti, koji se mogu pronaći na internet stranici Koordinacione komisije za inspekcijski nadzor.