Javni poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga istraživanja javnog mnjenja
NALED u okviru projekta „Upravljanje staklenom ambalažom na Zapadnom Balkanu“, koji  sprovode NALED i GIZ u saradnji sa kompanijom SEKOPAK u Srbiji i uz podršku partnerskih institucija i kompanija u Bosni i Hercegovini i Severnoj Makedoniji, raspisuje

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
ZA NABAVKU USLUGA ISTRAŽIVANJA JAVNOG MNJENJA

1. PREDMET NABAVKE
Predmet nabavke je kvantitativno i kvalitativno istraživanje stavova građana 14 pilot opština1 u tri zemlje koje su kroz projekat dobili reciklažne kontejnere za staklenu ambalažu i prateću promotivnu kampanju.

2. KRITERIJUMI ZA ZBOR PONUĐAČA
Pravo na dostavljanje ponuda imaju sva zainteresovana pravna lica i preduzetnici koji ispunjavaju kriterijume za izbor privrednog subjekta koji su definisani u Konkursnoj dokumentaciji. Ponuđači su u obavezi da uz ponudu dostave odgovarajuće dokaze o ispunjenosti kriterijuma, na način koji je utvrđen u Konkursnoj dokumentaciji.

3. KRITERIJUM ZA DODELU UGOVORA
Ocena dostavljenih ponuda biće izvršena primenom kriterijuma odnos cene i kvaliteta na sledeći 
način: 
I Kvalitet: 70 pondera;
II Ponuđena cena: 30 pondera;

4. PREUZIMANJE KONKURSNE DOKUMENTACIJE
Svi zainteresovani ponuđači mogu preuzeti Konkursnu dokumentaciju sa zvanične internet 
stranice NALED-a.

5. JEZIK PONUDE
Ponude moraju biti date na srpskom jeziku.

6. NAČIN DOSTAVLJANJA PONUDA
Ponude se dostavljaju u papirnoj formi ili elektronskim putem, na jedan od načina koji su 
utvrđeni u Konkursnoj dokumentaciji na adresu:
Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED)
Makedonska 30, VII sprat 
11000 Beograd, Srbija

Ukoliko se ponuda dostavlja elektronskim putem, treba da bude dostavljena u PDF formatu, potpisana kvalifikovanim elektronskim potpisom ovlašćenog zastupnika ponuđača. Ponude se dostavljaju na adresu elektronske pošte: naled@naled.rs.

7. ROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
Ponude moraju biti dostavljene najkasnije do 30.08.2022. godine do 12h, bez obzira na način dostavljanja. Ponude koje se dostavljaju u papirnoj formi moraju se dostaviti zapečaćene i neotvorene, bez tragova otvaranja ili fizičkog oštećenja koji bi ukazali na moguće otvaranje, u skladu sa zahtevima iz Konkursne dokumentacije, uz naznaku da se radi o postupku nabavke usluga istraživanja javnog mnjenja (Ne otvarati), te da se upućuje direktno komisiji za nabavke naručioca. Svaka dostavljena ponuda dobiće adekvatnu potvrdu o prijemu.

8. MESTO, VREME I NAČIN OTVARANJA PONUDA
Javno otvaranje dostavljenih ponuda biće obavljeno u prostorijama NALED-a, Ul. Makedonska br. 30, Beograd, neposredno nakon isteka roka za dostavljanje ponuda. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati sva zainteresovana lica.  Neblagovremene ponude se neće otvarati i biće zabeležene u zapisniku, uz navođenje datuma i vremena prijema.

9. ROK ZA DONOŠENJE ODLUKE O DODELI UGOVORA 
Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora je 15 dana od dana otvaranja ponuda. Odluka o dodeli ugovora biće dostavljena svim ponuđačima istovremeno. 

10. ROK VAŽENJA PONUDE
Ponuda mora važiti najmanje 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

11. KONTAKT OSOBA ZA PRUŽANJE DODATNIH INFORMACIJA I POJAŠNJENJA
Zainteresovani ponuđači mogu zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima, u cilju pripreme ponude, uputiti putem mejla na adresu: s.knezevicmitrovic@naled.rs najkasnije do 26.08.2022. godine.

1 Niš, Sombor,Kragujevac, Varvarin, Bihać, Konjic, Novi Travnik, Ilidža (Sarajevo), Tetovo, Bitola, Skoplje (Aerodrom i 
Gazibaba), Gevgelija, Ilinden i Štip. 

Ova stranica koristi kolačiće kako bismo vam obezbedili najbolje korisničko iskustvo. Ukoliko nastavite da pretražujete stranicu, pristajete na korišćenje kolačića.

NASTAVITE SAZNAJTE VIŠE