Javni poziv za izbor istraživačke agencije za sprovođenje kvalitativnog i kvantitativnog prikupljanja podatakaNacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) objavljuje:

J A V N I   P O Z I V

ZA IZBOR ISTRAŽIVAČKE AGENCIJE ZA SPROVOĐENJE KVALITATIVNOG I KVANTITATIVNOG PRIKUPLJANJA PODATAKA

 

1. PREDMET NABAVKE

U okviru projekta „Nacionalna inicijativa za bezgotovinsko plaćanje – Bolji način“, potrebno je obezbediti uslugu kvalitativnog i kvantitativnog prikupljanja podataka.

2. USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU

Pravo na dostavljanje ponuda imaju sva zainteresovana pravna lica koja ispunjavaju obavezne uslove za učešće u postupku. Ponuđači su u obavezi da uz ponudu dostave odgovarajuće dokaze o ispunjenosti uslova, na način koji je utvrđen u Uputstvu za sačinjavanje ponuda.  

3. KRITERIJUM ZA OCENU PONUDA

Ocena dostavljenih ponuda biće izvršena primenom sledećih kriterijuma:

  • Reference: 70 bodova;
  • Ponuđena cena: 30 bodova.

4. PREUZIMANJE UPUTSTVA ZA SAČINJAVANJE PONUDA

Svi zainteresovani ponuđači mogu preuzeti Uputstvo za sačinjavanje ponuda sa zvanične internet stranice NALED-a, posredstvom sledećeg linka: https://naled.rs/htdocs/Files/08500/Uputstvo-za-dostavljanje-ponuda-usluga-istrazivanja.pdf 

5. JEZIK PONUDE

Ponude moraju biti date na srpskom jeziku.

6. NAČIN DOSTAVLJANJA PONUDA

Ponude se dostavljaju u papirnoj formi ili elektronskim putem, na jedan od načina koji su utvrđeni u Uputstvu za sačinjavanje ponuda.

7. ROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

Ponude moraju biti dostavljene najkasnije do 29.11.2021. godine do 23:59 h, bez obzira na način dostavljanja.

8. MESTO, VREME I NAČIN EVIDENTIRANJA SADRŽINE PONUDA

Javno evidentiranje sadržine dostavljenih ponuda biće obavljeno u prostorijama NALED-a, ul. Makedonska br. 30, Beograd, neposredno nakon isteka roka za dostavljanje ponuda, odnosno 30.11.2021. godine u 12:00 h. 

9. ROK ZA DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača biće doneta u okvirnom roku od 5 (pet) dana od dana isteka roka za dostavljanje ponuda i biće dostavljena svim ponuđačima koji dostave ponude.

10. ROK VAŽENJA PONUDE

Ponuda mora važiti najmanje 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

Ova stranica koristi kolačiće kako bismo vam obezbedili najbolje korisničko iskustvo. Ukoliko nastavite da pretražujete stranicu, pristajete na korišćenje kolačića.

NASTAVITE SAZNAJTE VIŠE