Javni poziv za marketing podršku na projektu „Uspostavljanje platforme za povoljno poslovno okruženje (BFE) u WB6“


NALED, u okviru projekta Nemačko-srpske razvojne saradnje „Uspostavljanje platforme za povoljno poslovno okruženje (BFE) u WB6“, koji sprovodi NALED uz podršku Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit – GIZ, objavljuje

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU USLUGE

IZRADE STRATEGIJE KOMUNIKACIJE, OSMIŠLJAVANJA I DIZAJNA VIZUELNOG IDENTITETA, BRENDING I PROMO MATERIJALA I PRIPREME POSTOVA ZA DRUŠTVENE MREŽE NA PROJEKTU „USPOSTAVLJANJE PLATFORME ZA POVOLJNO POSLOVNO OKRUŽENJE (BFE) U WB6“

1. PREDMET NABAVKE

Zadatak 1: Izrada strategije komunikacije sa akcionim planom.
Izrada i razvoj detaljne strategije komunikacije sa definisanim ciljnim grupama, kanalima komunikacije i KPI-ja za svaki kanal/aktivnost, sa posebnim osvrtom na akcioni plan implementacije i digitalnu strategiju komunikacije.

Zadatak 2: Osmišljavanje slogana projekta u skladu sa komunikacionom strategijom i dizajn vizuelnog identiteta i brending materijala BFE Platforme uključujući BFC SEE Program - logo, roll up (x2), back wall/baner (x1), PPT templejt (x1), Word templejt (x1), templejt za alubond table, templejt za certifikate, brending za BFE&BFC događaj.

Zadatak 3: Osmišljavanje i dizajn promo materijala za potrebe projekta – primena vizuelnog identiteta na notese, olovke, papirne kese, zastave; dizajn i priprema za štampu brošure (x1), info listova (x2), web banera za različite namene (jpg/png) i web infografika (x5).

Zadatak 4: Priprema mesečnih postova za društvene mreže na osnovu inputa, u skladu sa strategijom komunikacije, što uključuje pripremu i prilagođavanje  vizuala, tekstova, hashtagova i pominjanja za svaku mrežu, prema usvojenoj dinamici objavljivanja, tokom trajanja projekta.

Detaljni opis svakog od ovih zadataka dat je u Prilogu 1 Javnog poziva – Opis posla.
Detaljni opis Projekta dat je u Prilozima 2 Javnog poziva - BFE brošura i BFE liflet.

2. KRITERIJUMI ZA KVALIFIKOVANI IZBOR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Pravo na dostavljanje ponuda imaju sva zainteresovana pravna lica i preduzetnici koji ispunjavaju kriterijume za kvalifikovani izbor privrednog subjekta, odnosno koji ispunjavaju uslove za učešće u postupku koji su definisani Konkursnom dokumentacijom.

Ponuđači su u obavezi da uz ponudu dostave odgovarajuće dokaze o ispunjenosti uslova, na način koji je utvrđen u konkursnoj dokumentaciji. 

Reference koje ponuđač treba da ispuni:

 1. Prethodno iskustvo u izradi komunikacionih strategija i akcionih planova dokazano sa najmanje tri (3) razvojne komunikacione strategije.
 2. Dokazano znanje i relevantno iskustvo u radu sa lokalnim samoupravama i donatorskom zajednicom u regionu Zapadnog Balkana.
 3. Najmanje pet (5) godina profesionalnog iskustva u strateškim komunikacijama, uključujući razvoj komunikacionih strategija na regionalnom nivou i za međunarodnu zajednicu.
 4. Napredno korišćenje pisanog i govornog engleskog jezika (dokazano prethodnim radnim iskustvom ili sertifikatom).

Ponude treba da sadrže sledeću dokumentaciju:

 1. Kratak profil ponuđača/kompanije sa najmanje petogodišnjim relevantnim iskustvom u razvoju komunikacionih strategija na regionalnom nivou i radu sa lokalnim samoupravama i donatorskom zajednicom u regionu Zapadnog Balkana;
 2. Biografije svih eksperata sa relevantnim iskustvom (u razvoju strategija komunikacija, dizajna i društvenih mreža) koji su predviđeni za direktnu saradnju sa NALED-om. Od ključnog eksperta se očekuje napredno znanje pisanog i govornog engleskog, dokazano prethodnim radnim iskustvom ili sertifikatom. Biografija ključnog eksperta biće evaluirana posebno. Ključni ekspert ne sme biti zamenjen tokom trajanja ugovora, bez prethodnih konsultacija sa NALED-om.
 3. Listu prethodno izrađenih komunikacionih strategija kompanije sa referentnim kontaktima, kao i tri primerka prethodno razvijenih komunikacionih strategija.
 4.  Metodologiju koju ponuđač/kompanija koristi prilikom izrade komunikacionih strategija (izvori podataka, tool-ovi, očekivane povratne informacije i slično), kao i predlog slogana projekta, ključnog vizuala i kratke digitalne kampanje (najviše pet postova).
 5. Bruto i neto cenu (u evrima) za realizaciju Zadataka 1 do 4. Potrebno je dostaviti ukupnu zbirnu cenu, kao i pojedinačne cene za svaki od zadatka.

3. KRITERIJUM ZA DODELU UGOVORA – KRITERIJUM ODNOS CENE I KVALITETA

Ugovor će biti dodeljen ekonomski najpovoljnijoj ponudi koja se određuje primenom kriterijuma odnos cene i kvaliteta, bliže definisanim u konkursnoj dokumentaciji.

Proces odabira marketinške agencije sprovešće komisija koju će osnovati NALED kako bi evaluirao ponude. Ponude će biti procenjene u skladu sa kriterijumima specifikovanim u Prilogu 1 - Opis posla, paragraf V Potrebna znanja, veštine i iskustva.

Komisija će koristiti kombinovani metod ocenjivanja:

 • Kvalitet CV-ja nosi 40% ocene;
 • Metodologija nosi 20% ocene;
 • Finansijska ponuda nosi 40% ocene.

4. PREUZIMANJE KONKURSNE DOKUMENTACIJE

Svi zainteresovani ponuđači mogu preuzeti konkursnu dokumentaciju sa zvanične internet stranice NALED-a na ovoj stranici.

5. JEZIK PONUDE

Ponude moraju biti date na srpskom jeziku.

6. NAČIN DOSTAVLJANJA PONUDA

Ponude se dostavljaju u papirnoj formi ili elektronskim putem.

Ponude u papirnoj formi se dostavljaju lično ili poštom na sledeću adresu:

Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED)
Makedonska 30, VII sprat
11000 Beograd
Srbija

Ukoliko se ponuda dostavlja elektronskim putem, treba da bude dostavljena u pdf formatu, potpisana kvalifikovanim elektronskim potpisom ovlašćenog zastupnika ponuđača. Ponude se dostavljaju na adresu elektronske pošte: naled@naled.rs.

7. ROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

Ponude moraju biti dostavljene na jedan od načina predviđenih konkursnom dokumentacijom, najkasnije do 12. aprila 2022. godine do 23:59h, bez obzira na način dostavljanja.

8. MESTO, VREME I NAČIN OTVARANJA PONUDA

Javno otvaranje dostavljenih ponuda biće obavljeno u prostorijama NALED-a, Ulica Makedonska broj 30, Beograd, neposredno nakon isteka roka za dostavljanje ponuda, odnosno 13. aprila 2022. godine u 12:00h.

9. UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA

Ponuđači imaju pravo da učestvuju u postupku javnog otvaranja ponuda posredstvom svojih ovlašćenih predstavnika. Predstavnici ponuđača su u obavezi da komisiji za izbor najpovoljnijeg ponuđača predaju odgovarajuće ovlašćenje za učešće u postupku javnog otvaranja ponuda.

10. ROK ZA DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU PONUĐAČA

Odluka o izboru ponuđača biće doneta u okvirnom roku od 5 (pet) dana od dana isteka roka za dostavljanje ponuda i biće dostavljena svim ponuđačima koji dostave ponude.

11. KONTAKT OSOBA ZA PRUŽANJE DODATNIH INFORMACIJA I POJAŠNJENJA

Zainteresovani ponuđači mogu zahtevati dodatne informacije ili pojašnjenja u cilju pripreme ponude. Kontakt osoba je Vladimir Berisavac - v.berisavac@naled.rs.

12. ROK VAŽENJA PONUDE

Ponuda mora važiti najmanje 30 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

13. CENA

Ponuđena cena mora biti iskazana u evrima, bez uračunatog PDV-a, kao i sa uračunatim PDV-om.

Ova stranica koristi kolačiće kako bismo vam obezbedili najbolje korisničko iskustvo. Ukoliko nastavite da pretražujete stranicu, pristajete na korišćenje kolačića.

NASTAVITE SAZNAJTE VIŠE