Javni poziv za nabavku usluge hostinga za ChatBot aplikacijuProjekat „Unapređenje opštinskih usluga u Srbiji i BiH uvođenjem Chatbot aplikacije“ je podržan od strane develoPPP.de programa Nemačkog saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), a sprovode ga Otvoreni regionalni fond za Jugoistočnu Evropu - Modernizacija komunalnih usluga (GIZ ORF MMS), Mreža za povoljno poslovno okruženje u jugoistočnoj Evropi (BFC SEE) i kompanija SAGA. Projektom je planirano pilotiranje potpuno funkcionalnog Chat-Bot-a u 4 jedinice lokalne samouprave u Srbiji i BiH koje su nosioci BFC SEE certifikata (Sombor, Šabac, Bijeljina, Laktaši) sa ciljem da opštinske usluge budu dostupnije i efikasnije, zasnovane na upotrebi digitalnog ChatBot-a. U vezi sa tim, NALED objavljuje:

J A V N I P O Z I V

ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU USLUGE HOSTINGA CHATBOT APLIKACIJE U OKVIRU REALIZACIJE PROJEKTA “UNAPREĐENJE OPŠTINSKIH USLUGA U SRBIJI I BIH UVOĐENJEM CHATBOT APLIKACIJE”

1. PREDMET NABAVKE

Predmet nabavke je usluga hostinga ChatBot aplikacije u okviru realizacije projekta “Unapređen-je opštinskih usluga u Srbiji i BiH uvođenjem chatbot aplikacije”.

2. USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU
Pravo na dostavljanje ponuda imaju sva zainteresovana pravna lica koja ispunjavaju obavezne uslove za učešće u postupku. Ponuđači su u obavezi da uz ponudu dostave odgovarajuće dokaze o ispunjenosti uslova, na način koji je utvrđen u Uputstvu za sačinjavanje ponuda.

3. KRITERIJUM ZA OCENU PONUDA
Kriterijum za ocenu dostavljenih ponuda biće najniža ponuđena cena.

4. PREUZIMANJE UPUTSTVA ZA SAČINJAVANJE PONUDA
Svi zainteresovani ponuđači mogu preuzeti Uputstvo za sačinjavanje ponuda sa zvanične internet stranice NALED-a, posredstvom sledećeg linka: www.naled.rs/javni-poziv-hosting-chatbot 

5. JEZIK PONUDE
Ponude moraju biti date na srpskom jeziku.

6. NAČIN DOSTAVLJANJA PONUDA
Ponude se dostavljaju u papirnoj formi ili elektronskim putem, na jedan od načina koji su utvrđeni u konkursnoj dokumentaciji.
Ponude u papirnoj formi se dostavljaju lično ili poštom na sledeću adresu:
Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED)
Makedonska 30
VII sprat
11000 Beograd, Srbija
Ponude u elektronskoj formi se dostavljaju na adresu elektronske pošte: naled@naled.rs

7. ROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
Ponude moraju biti dostavljene na jedan od načina predviđenih konkursnom dokumentacijom, najkasnije do 9.12.2020. godine do 14:00 h, bez obzira na način dostavljanja.

8. MESTO, VREME I NAČIN OTVARANJA PONUDA
Javno otvaranje dostavljenih ponuda biće obavljeno u prostorijama NALED-a, ul. Makedonska br. 30, Beograd, neposredno nakon isteka roka za dostavljanje ponuda, odnosno 9.12.2020. godine u 15:00 h.

9. UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA
Ponuđači imaju pravo da učestvuju u postupku javnog otvaranja ponuda posredstvom svojih ovlašćenih predstavnika. Predstavnici ponuđača su u obavezi da komisiji za izbor najpovoljnijeg ponuđača predaju odgovarajuće ovlašćenje za učešće u postupku javnog otvaranja ponuda.

10. ROK ZA DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača biće doneta u okvirnom roku od 15 (petnaest) dana od dana isteka roka za dostavljanje ponuda i biće dostavljena svim ponuđačima koji dostave ponude.

11. KONTAKT OSOBA ZA PRUŽANJE DODATNIH INFORMACIJA I POJAŠNJENJA
Zainteresovani ponuđači mogu zahtevati mejlom dodatne informacije ili pojašnjenja u cilju pripreme ponude. Kontakt osoba je Vuk Božić, e-mail: v.bozic@naled.rs

12. ROK VAŽENJA PONUDE
Ponuda mora važiti najmanje 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

13. PRIHVATLJIVOST PONUDE
Ponuđeno tehničko rešenje za infrastrukturu na kojoj se nudi usluga hostinga mora biti u potpunosti u skladu sa Opisom datim pod tačkom 3. Uputstva za sačinjavanje ponuda. U suprotnom, ponuda će biti odbijena kao neprihvatljiva.

14. CENA
Ponuđena cena mora biti iskazana u evrima, bez uračunatog PDV-a, kao i sa uračunatim PDV-om i to na obrascu koji čini sastavni deo konkursne dokumentacije. Plaćanje po ugovoru će se vršiti u dinarskoj protivvrednosti, po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan plaćanja.

15. SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBEĐENJA
Ponuđači su dužni da uz ponudu dostave, kao sredstvo finansijskog obezbeđenja, originalnu bankarsku garanciju za ozbilјnost ponude, u iznosu od 2% od vrednosti ponude sa PDV-om, sa klauzulama „bezuslovna i naplativa na prvi poziv“. Ova bankarska garancija mora biti sa rokom važnosti minimum 60 dana od datuma otvaranja ponuda odnosno do isteka roka važnosti ponude.

Bankarska garancija za ozbilјnost ponude će biti vraćena svim ponuđačima odmah nakon zaklјučenja ugovora i dostavlјanja bankarske garancije za dobro izvršenje posla od strane izabranog ponuđača.

Izabrani ponuđač će biti u obavezi da, nakon zaključenja ugovora, kao sredstvo finansijskog obezbeđenja za izvršenje ugovornih obaveza dostavi bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla, u visini od 10% od ukupne vrednosti ugovora sa PDV-om, sa rokom važnosti 30 dana dužim od roka za izvršenje nabavke koja je predmet ugovora.

Ova stranica koristi kolačiće kako bismo vam obezbedili najbolje korisničko iskustvo. Ukoliko nastavite da pretražujete stranicu, pristajete na korišćenje kolačića.

NASTAVITE SAZNAJTE VIŠE