Javni poziv za nabavku softverskog rešenja internet platforme za e-učenje
NALED u okviru  projekta „Efektivne javne nabavke u službi ekonomskog rasta”, koji sprovodi  NALED uz podršku Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida), objavljuje

JAVNI POZIV

ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU USLUGA KUPOVINE I DALJEG PRILAGOĐAVANJA SOFTVERSKOG REŠENJA INTERNET PLATFORME ZA E-UČENJE

1. PREDMET NABAVKE

Predmet nabavke je kupovina i dalje prilagođvanje već postojećeg softverskog rešenja - internet platforme za učenje na daljinu (Learning Management System - LMS, e-learning ili platforma za E-učenje), koji će dalje biti prilagođena u skladu sa zahtevima naručioca, a u svrhu omogućavanja onlajn učenja dostupnog korisnicima za dalju primenu u podizanju nivoa znanja o javnim nabavkama.

Postupak nabavke sprovodi se u skladu sa pravilima Švedske agencije za međunarodni razvoj (Sida), a u skladu sa Pravilima i procedurama NALED–a. 

2. KRITERIJUMI ZA IZBOR PONUĐAČA

Postupak se sprovodi u formi otvorenog postupka, gde svi zainteresovani privredni subjekti mogu podneti svoju ponudu. U ovom postupku nije dozvoljeno pregovaranje.

Pravo na dostavljanje ponuda imaju sva zainteresovana pravna lica i preduzetnici koji ispunjavaju kriterijume za izbor privrednog subjekta koji su definisani u Konkursnoj dokumentaciji.

Postupak nabavke sprovodi Komisija za nabavku, koja će najpre vrednovati blagovremenost pristizanja ponude, zatim obavezne i dodatne uslove kao razloge za isključenje, a nakon toga u postupku stručne ocene ponude odabrati najpovoljniju ponudu. Ponude se prema unapred postavljenim kriterijumima vrednuju kako bi se osiguralo da ispunjavaju uslove, nakon čega se odlukom dodeljuje ugovor najpovoljnijem ponuđaču.

Ponuđači su u obavezi da uz ponudu dostave odgovarajuće dokaze o ispunjenosti kriterijuma, na način koji je utvrđen u Konkursnom dokumentacijom.  

3. KRITERIJUM ZA DODELU UGOVORA

Ocena dostavljenih ponuda biće izvršena primenom kriterijuma odnos cene i kvaliteta na sledeći način:

  1. Kvalitet: 80 pondera
  2. Ponuđena cena: 20 pondera

4. PREUZIMANJE INSTRUKCIJA ZA PONUĐAČE

Svi zainteresovani ponuđači mogu preuzeti Konkursnu dokumentaciju koja je dostupna u zaglvalju ove web stranice.

5. JEZIK PONUDE

Ponude moraju biti date na srpskom jeziku.

6. NAČIN DOSTAVLJANJA PONUDA

Ponude se dostavljaju u papirnoj formi ili elektronskim putem, na jedan od načina koji su utvrđeni u Konkursnoj dokumentaciji adresu:

Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED)
Makedonska 30, VII sprat
11000 Beograd
Srbija

Ukoliko se ponuda dostavlja elektronskim putem, treba da bude dostavljena, u pdf formatu, potpisana kvalifikovanim elektronskim potpisom ovlašćenog zastupnika ponuđača.

Ponude se dostavljaju na adresu elektronske pošte: naled@naled.rs

7. ROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

Ponude moraju biti dostavljene najkasnije do 11. jula 2022. godine do 11:00 h, bez obzira na način dostavljanja.

Ponude koje se dostavljaju u papirnoj formi moraju se dostaviti zapečaćene i neotvorene, bez tragova otvaranja ili fizičkog oštećenja koji bi ukazali na moguće otvaranje, u skladu sa zahtevima iz tehničke specifikacije, uz naznaku da se radi o postupku nabavke usluga kupovine i daljeg prilagođavanja softverskog rešenja internet platforme za e-učenje (Ne otvarati), te da se upućuje direktno Komisiji za nabavke naručioca. Svaka dostavljena ponuda dobiće adekvatnu potvrdu o prijemu.

8. MESTO, VREME I NAČIN OTVARANJA PONUDA

Javno otvaranje dostavljenih ponuda biće obavljeno u prostorijama NALED-a, ul. Makedonska br. 30, Beograd, neposredno nakon isteka roka za dostavljanje ponuda, dana 11. jula 2022. godine.  Otvaranju ponuda mogu prisustvovati sva zainteresovana lica.

Neblagovremene ponude se neće otvarati, i biće zabeležene u zapisniku, uz navođenje datuma i vremena prijema.

9. ROK ZA DONOŠENJE ODLUKE O DODELI UGOVORA

Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora je 15 dana od dana otvaranja ponuda. Odluka o dodeli ugovora biće dostavljena svim ponuđačima istovremeno.

10. ROK VAŽENJA PONUDE

Ponuda mora važiti najmanje 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

11. PROCENJENA VREDNOST NABAVKE

Procenjena vrednost nabavke iznosi 50.000,00 EUR.

12. KONTAKT OSOBA ZA PRUŽANJE DODATNIH INFORMACIJA I POJAŠNJENJA

Zainteresovani ponuđači mogu zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjenjem u cilju pripreme ponude, uputiti putem mejla na adresu: n.komsic@naled.rs najkasnije do 30. juna 2022. godine. 

Ova stranica koristi kolačiće kako bismo vam obezbedili najbolje korisničko iskustvo. Ukoliko nastavite da pretražujete stranicu, pristajete na korišćenje kolačića.

NASTAVITE SAZNAJTE VIŠE